Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GGB Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
76 858 891 € 75 249 965 € 83 166 750 € 76 809 347 € 75 467 484 € 74 713 205 € 76 133 527 € 75 316 812 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
72 540 283 € 71 388 484 € 79 284 352 € 72 780 412 € 71 394 725 € 71 737 162 € 71 916 234 € 71 905 743 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
102 777 € 169 281 € 147 215 € 314 059 € 475 523 € 613 380 € 781 180 € 32 880 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
102 777€ 169 281€ 147 215€ 309 764€ 475 523€ 613 380€ 781 180€ 32 880€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 4 295€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 753 419 € 8 035 116 € 8 577 794 € 8 893 455 € 9 338 135 € 9 945 782 € 9 957 054 € 10 694 863 €
012
A.II.1
Pozemky
237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€
013
A.II.2
Stavby
4 927 046€ 5 306 291€ 5 723 019€ 6 145 778€ 6 509 477€ 6 852 440€ 6 874 586€ 7 251 512€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 404 226€ 2 282 088€ 2 522 228€ 2 238 613€ 2 374 300€ 2 576 284€ 2 621 118€ 3 132 151€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
139 174€ 0€ 89 499€ 71 402€ 216 590€ 279 290€ 223 582€ 73 432€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
45 205€ 208 969€ 5 280€ 199 894€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
64 684 087 € 63 184 087 € 70 559 343 € 63 572 898 € 61 581 067 € 61 178 000 € 61 178 000 € 61 178 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
3 506 087€ 2 006 087€ 9 381 343€ 2 394 898€ 403 067€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 305 226 € 3 834 344 € 3 868 719 € 4 013 988 € 4 065 135 € 2 969 915 € 4 209 620 € 3 404 938 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 541 827 € 1 707 772 € 1 804 538 € 1 772 985 € 1 608 336 € 1 391 253 € 2 188 889 € 1 442 990 €
035
B.I.1
Materiál
375 828€ 573 875€ 528 878€ 647 097€ 496 146€ 418 567€ 670 717€ 637 150€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
568 478€ 438 827€ 525 056€ 391 510€ 404 860€ 445 257€ 846 916€ 336 664€
037
B.I.3
Výrobky
571 812€ 679 479€ 740 209€ 703 980€ 692 684€ 513 255€ 636 519€ 457 010€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
25 709€ 15 591€ 10 395€ 30 398€ 14 646€ 14 174€ 34 737€ 12 166€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 417 183 € 1 904 397 € 1 813 687 € 1 944 318 € 2 268 061 € 1 512 199 € 1 913 445 € 1 788 769 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 063 585 € 1 399 510 € 1 509 836 € 1 691 589 € 1 644 570 € 1 246 358 € 1 542 766 € 1 493 087 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 391 542€ 927 477€ 1 017 954€ 1 139 015€ 994 323€ 658 151€ 805 181€ 651 969€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 650 247€ 588 207€ 737 585€ 841 118€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
672 043€ 472 033€ 491 882€ 552 574€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
353 598€ 504 887€ 300 851€ 240 049€ 623 491€ 265 841€ 370 679€ 295 523€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€ 3 000€ 12 680€ 159€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
346 216 € 222 175 € 250 494 € 296 685 € 188 738 € 66 463 € 107 286 € 173 179 €
072
B.V.1.
Peniaze
473€ 358€ 181€ 232€ 604€ 774€ 408€ 375€
073
B.V.2.
Účty v bankách
345 743€ 221 817€ 250 313€ 296 453€ 188 134€ 65 689€ 106 878€ 172 804€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 382 € 27 137 € 13 679 € 14 947 € 7 624 € 6 128 € 7 673 € 6 131 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 382€ 18 679€ 13 679€ 14 947€ 7 624€ 6 128€ 7 673€ 6 131€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 8 458€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
76 858 891 € 75 249 965 € 83 166 750 € 76 809 347 € 75 467 484 € 74 713 205 € 76 133 527 € 75 316 812 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
74 653 715 € 73 494 238 € 80 968 830 € 74 450 503 € 72 341 356 € 70 408 630 € 67 238 598 € 65 063 710 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 027 757 € 10 502 349 € 984 022 € 10 874 875 € 8 942 149 € 5 772 118 € 3 597 228 € 1 481 580 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 027 757€ 10 502 349€ 984 022€ 20 835 881€ 18 903 155€ 15 733 124€ 13 558 234€ 11 442 587€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ -9 961 006€ -9 961 006€ -9 961 006€ -9 961 006€ -9 961 007€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 159 477 € 1 525 408 € 18 518 327 € 2 109 147 € 1 932 726 € 3 170 031 € 2 174 889 € 2 115 649 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 205 176 € 1 755 727 € 2 197 920 € 2 358 844 € 3 126 128 € 4 304 575 € 8 894 929 € 10 252 124 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
635 450 € 641 714 € 605 702 € 561 176 € 542 125 € 2 944 949 € 6 978 556 € 8 206 130 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 2 403 649€ 6 520 238€ 7 739 300€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 349€ 8 279€ 5 177€ 5 226€ 2 354€ 2 670€ 2 996€ 2 873€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
630 101€ 633 435€ 600 525€ 555 950€ 539 771€ 538 630€ 455 322€ 463 957€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
12 951 € 20 662 € 26 023 € 19 985 € 20 041 € 15 363 € 4 197 € 16 518 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
12 951€ 20 662€ 26 023€ 19 985€ 20 041€ 15 363€ 4 197€ 16 518€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 486 954 € 1 038 661 € 1 126 307 € 1 166 733 € 2 192 053 € 1 249 801 € 1 524 903 € 1 844 912 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 162 776 € 669 627 € 683 607 € 814 796 € 1 961 931 € 908 806 € 1 023 145 € 1 092 107 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
314 353€ 194 900€ 6 840€ 98 042€ 1 233 232€ 214 652€ 378 992€ 333 796€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 537 052€ 525 983€ 589 223€ 643 411€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
848 423€ 474 727€ 676 767€ 716 754€ 191 647€ 168 171€ 54 930€ 114 900€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
172 816€ 195 857€ 174 872€ 144 923€ 119 525€ 113 776€ 125 074€ 101 840€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
121 852€ 136 616€ 123 851€ 108 935€ 86 644€ 82 649€ 83 024€ 79 850€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
29 510€ 36 427€ 143 977€ 97 895€ 21 586€ 139 937€ 292 479€ 570 931€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 134€ 0€ 184€ 2 367€ 4 633€ 1 181€ 184€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
69 821 € 54 690 € 439 888 € 610 950 € 371 909 € 94 462 € 387 273 € 184 564 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
40 968€ 22 284€ 87 808€ 60 137€ 36 407€ 44 876€ 56 635€ 48 941€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
28 853€ 32 406€ 352 080€ 550 813€ 335 502€ 49 586€ 330 638€ 135 623€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 0 € 978 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 978€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€