Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Magna Global Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 480 224€ 10 750 552€ 8 515 139€ 9 819 353€ 11 615 953€ 11 830 878€ 10 628 333€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 480 228 € 10 750 552 € 8 571 852 € 9 910 060 € 11 691 337 € 11 832 933 € 10 628 333 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 480 224€ 10 750 552€ 8 515 139€ 9 819 353€ 11 615 953€ 11 830 878€ 10 628 333€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4€ 56 713€ 90 707€ 75 384€ 2 055€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 476 952 € 10 745 342 € 8 566 698 € 9 906 804 € 11 681 341 € 11 829 582 € 10 623 133 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 476 919€ 10 745 309€ 8 509 986€ 9 815 096€ 11 605 924€ 11 827 600€ 10 622 309€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
33€ 33€ 33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 712€ 91 708€ 75 384€ 1 982€ 824€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 276 € 5 210 € 5 154 € 3 256 € 9 996 € 3 351 € 5 200 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 305 € 5 243 € 5 153 € 4 257 € 10 029 € 3 278 € 6 024 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
151 € 8 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€
42
XII.
Kurzové zisky
151€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 891 € 1 982 € 2 167 € 2 014 € 2 049 € 2 164 € 2 100 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
169€ 311€ 201€ 181€ 280€ 159€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 891€ 1 813€ 1 856€ 1 813€ 1 868€ 1 884€ 1 941€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 891 € -1 982 € -2 016 € -2 014 € -2 049 € -2 164 € -2 092 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 385 € 3 228 € 3 138 € 1 242 € 7 947 € 1 187 € 3 108 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
291 € 678 € 659 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 881 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
291€ 678€ 659€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 881€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 094 € 2 550 € 2 479 € -1 638 € 5 067 € -1 693 € 227 €