Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 643 029 € 7 429 133 € 6 018 928 € 3 655 766 € 4 247 145 € 4 018 096 € 4 602 889 € 4 550 588 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 592 337 € 1 072 764 € 566 489 € 461 753 € 390 683 € 379 871 € 477 512 € 353 675 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
31 905 € 19 366 € 13 226 € 0 € 0 € 0 € 1 210 € 1 181 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
31 905€ 19 366€ 13 226€ 0€ 0€ 0€ 295€ 1 181€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 915€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 560 432 € 1 053 398 € 553 263 € 461 753 € 390 683 € 379 871 € 476 302 € 352 494 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 5 987€ 10 075€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 472 969€ 921 940€ 553 263€ 458 086€ 390 683€ 377 972€ 449 098€ 342 419€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 43 995€ 0€ 0€ 0€ 1 899€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
87 463€ 87 463€ 0€ 3 667€ 0€ 21 217€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 916 504 € 6 347 531 € 5 448 739 € 3 108 032 € 3 838 759 € 3 619 021 € 4 113 730 € 4 173 616 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 845 952 € 2 566 468 € 2 507 647 € 1 171 790 € 1 298 048 € 1 232 441 € 1 254 323 € 1 682 395 €
035
B.I.1
Materiál
1 845 952€ 1 871 432€ 1 623 160€ 986 192€ 901 456€ 1 070 406€ 980 623€ 1 231 692€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
695 036€ 884 487€ 185 598€ 396 592€ 162 035€ 273 700€ 450 703€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
156 579 € 218 273 € 165 628 € 82 519 € 13 924 € 4 403 € 2 475 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
156 579€ 218 273€ 165 628€ 82 519€ 13 924€ 4 403€ 2 475€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 577 247 € 1 352 622 € 868 558 € 1 257 512 € 1 575 096 € 2 246 008 € 2 835 662 € 2 340 734 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 039 117 € 1 050 371 € 587 829 € 1 066 119 € 1 461 046 € 1 842 045 € 2 411 135 € 1 868 870 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 579€ 21 052€ 2 578€ 32 629€ 4 395€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 13 467€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 036 538€ 1 029 319€ 585 251€ 1 033 490€ 1 456 651€ 1 828 578€ 2 411 135€ 1 868 870€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
535 874€ 302 251€ 279 582€ 188 301€ 112 300€ 403 963€ 424 238€ 471 568€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 256€ 1 147€ 3 092€ 1 750€ 0€ 289€ 296€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
336 726 € 2 210 168 € 1 906 906 € 596 211 € 951 691 € 136 169 € 23 745 € 148 012 €
072
B.V.1.
Peniaze
12€ 2 577€ 1 791€ 1 227€ 1 539€ 1 483€ 943€ 1 538€
073
B.V.2.
Účty v bankách
336 714€ 2 207 591€ 1 905 115€ 594 984€ 950 152€ 134 686€ 22 802€ 146 474€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
134 188 € 8 838 € 3 700 € 85 981 € 17 703 € 19 204 € 11 647 € 23 297 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 344€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
118 622€ 8 838€ 3 700€ 65 493€ 11 311€ 11 839€ 8 582€ 12 409€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 566€ 0€ 20 144€ 6 392€ 7 365€ 3 065€ 10 888€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 643 029 € 7 429 133 € 6 018 928 € 3 655 766 € 4 247 145 € 4 018 096 € 4 602 889 € 4 550 588 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 623 715 € 1 943 719 € 1 316 033 € 1 083 414 € 1 495 109 € 1 672 051 € 1 593 448 € 1 533 587 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 €
082
A.I.1
Základné imanie
139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 942 € 13 942 € 13 942 € 13 942 € 13 942 € 13 942 € 13 942 € 13 942 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 942€ 13 942€ 13 942€ 13 942€ 13 942€ 13 942€ 13 942€ 13 942€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 490 363 € 562 675 € 430 057 € 541 752 € 1 068 694 € 1 240 092 € 1 170 951 € 982 034 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 490 363€ 562 675€ 430 057€ 541 752€ 1 068 694€ 1 240 092€ 1 170 951€ 982 034€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
979 995 € 1 227 687 € 732 619 € 388 305 € 273 058 € 278 602 € 269 140 € 398 196 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 853 528 € 5 347 762 € 4 627 171 € 2 420 904 € 2 752 036 € 2 341 552 € 2 994 961 € 2 928 985 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
194 293 € 177 117 € 115 774 € 114 180 € 77 608 € 81 641 € 102 635 € 96 342 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
39 446€ 65 292€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 271€ 14 362€ 13 175€ 7 335€ 5 658€ 5 048€ 4 717€ 3 979€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
143 576€ 97 463€ 102 599€ 106 845€ 71 950€ 76 593€ 96 393€ 92 363€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 1 525€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 244 067 € 4 406 402 € 3 989 671 € 2 122 933 € 2 564 940 € 2 181 709 € 2 606 908 € 2 446 794 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 181 334 € 3 922 414 € 3 624 281 € 1 772 131 € 2 325 089 € 1 966 573 € 2 421 141 € 2 273 192 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
21 493€ 30 478€ 38 878€ 31 353€ 20 756€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 11 796€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 159 841€ 3 891 936€ 3 585 403€ 1 740 778€ 2 304 333€ 1 954 777€ 2 421 141€ 2 273 192€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
613 512€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
176 514€ 152 902€ 107 359€ 92 079€ 81 712€ 68 907€ 71 037€ 72 350€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
107 136€ 95 585€ 69 834€ 62 141€ 54 769€ 44 931€ 45 515€ 45 724€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
31 074€ 120 515€ 123 346€ 111 209€ 21 031€ 27 352€ 9 078€ 9 066€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
134 497€ 114 986€ 64 851€ 85 373€ 82 339€ 73 946€ 60 137€ 46 462€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
415 168 € 764 243 € 521 726 € 183 791 € 109 488 € 78 202 € 79 204 € 385 849 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
56 033€ 51 925€ 66 051€ 62 941€ 59 466€ 37 352€ 51 204€ 42 762€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
359 135€ 712 318€ 455 675€ 120 850€ 50 022€ 40 850€ 28 000€ 343 087€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 206 214€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
165 786 € 137 652 € 75 724 € 151 448 € 0 € 4 493 € 14 480 € 88 016 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 75 724€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
47 121€ 75 724€ 75 724€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
99 679€ 118 666€ 0€ 0€ 0€ 4 493€ 14 480€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
18 986€ 18 986€ 0€ 0€ 4 493€ 9 987€ 73 536€