Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
23 350 764€ 27 849 613€ 25 339 064€ 17 264 727€ 15 080 007€ 16 253 610€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
42 234 686 € 50 408 715 € 45 874 636 € 29 778 341 € 25 493 368 € 15 287 499 € 16 406 402 € 14 417 810 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 524 233€ 6 076 930€ 7 769 065€ 4 910 641€ 4 264 959€ 4 500 591€ 4 718 585€ 3 175 482€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 826 531€ 21 772 683€ 17 569 999€ 12 354 087€ 11 186 838€ 10 579 416€ 11 535 025€ 10 727 638€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
67 235€ 131 114€ 55 856€ 117 164€ 2 500€ 50 554€ 10 753€ 82 979€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 816 687€ 22 427 988€ 20 479 716€ 12 396 449€ 10 039 071€ 156 938€ 142 039€ 431 711€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
40 888 325 € 48 804 391 € 44 894 941 € 29 247 106 € 25 111 310 € 14 898 265 € 16 036 062 € 13 878 273 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 484 898€ 5 942 168€ 7 555 134€ 4 840 359€ 4 202 983€ 4 403 259€ 4 629 966€ 3 095 510€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 668 213€ 10 805 787€ 8 521 603€ 5 717 385€ 4 772 270€ 4 573 397€ 5 339 539€ 4 776 423€
13
C.
Opravné položky k zásobám
97 368€ -52 530€ 295 473€ 0€ 0€
14
D.
Služby
6 222 790€ 6 287 834€ 5 263 845€ 4 102 611€ 4 211 664€ 4 050 502€ 4 250 250€ 3 845 241€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 331 496 € 3 387 112 € 2 709 834 € 2 117 940 € 1 805 364 € 1 636 385 € 1 668 489 € 1 651 731 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 371 688€ 2 228 171€ 1 893 702€ 1 474 868€ 1 296 195€ 1 170 115€ 1 194 809€ 1 190 570€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
836 303€ 751 614€ 691 702€ 517 263€ 445 971€ 407 158€ 417 181€ 405 182€
19
E.4.
Sociálne náklady
123 505€ 407 327€ 124 430€ 125 809€ 63 198€ 59 112€ 56 499€ 55 979€
20
F.
Dane a poplatky
1 316€ 1 559€ 1 352€ 4 723€ 8 709€ 6 200€ 7 376€ 7 208€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
408 500€ 212 278€ 172 659€ 131 301€ 135 329€ 125 164€ 100 399€ 83 387€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
408 500€ 212 278€ 172 659€ 131 301€ 135 329€ 125 164€ 100 399€ 83 387€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
67 235€ 114 813€ 39 789€ 81 981€ 0€ 50 554€ 65 499€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 622€ -5 204€ 25 645€ -2 668€ 4 320€ 16 824€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 606 509€ 22 105 370€ 20 332 630€ 12 256 010€ 9 949 346€ 55 472€ 35 723€ 336 450€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 346 361 € 1 604 324 € 979 695 € 531 235 € 382 058 € 389 234 € 370 340 € 539 537 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 877 495 € 4 866 354 € 3 703 009 € 2 604 373 € 2 264 880 € 2 052 849 € 2 033 855 € 2 185 946 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
59 € 131 € 110 € 391 € 154 € 19 € 5 € 31 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
59 € 128 € 110 € 88 € 154 € 2 € 5 € 31 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
59€ 128€ 110€ 88€ 154€ 2€ 5€ 31€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 0€ 303€ 0€ 17€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
62 794 € 40 230 € 34 415 € 23 240 € 23 798 € 30 924 € 29 913 € 20 571 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
41 862 € 22 847 € 19 647 € 13 488 € 13 777 € 17 895 € 15 921 € 8 661 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
41 862€ 22 847€ 19 647€ 13 488€ 13 777€ 17 895€ 15 921€ 8 661€
52
O.
Kurzové straty
31€ 29€ 73€ 3€ 29€ 92€ 205€ 228€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 901€ 17 354€ 14 695€ 9 749€ 9 992€ 12 937€ 13 787€ 11 682€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-62 735 € -40 099 € -34 305 € -22 849 € -23 644 € -30 905 € -29 908 € -20 540 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 283 626 € 1 564 225 € 945 390 € 508 386 € 358 414 € 358 329 € 340 432 € 518 997 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
303 631 € 336 538 € 212 771 € 120 081 € 85 356 € 79 727 € 71 292 € 120 801 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
241 937€ 389 183€ 295 880€ 188 676€ 94 877€ 85 655€ 67 292€ 122 489€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
61 694€ -52 645€ -83 109€ -68 595€ -9 521€ -5 928€ 4 000€ -1 688€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
979 995 € 1 227 687 € 732 619 € 388 305 € 273 058 € 278 602 € 269 140 € 398 196 €