Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SBD KORZO, s. r. o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.02.2016
30.11.2016
01.02.2015
31.01.2016
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 730 € 15 679 € 34 014 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 730€ 15 679€ 34 014€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 542 € 11 284 € 29 473 € 40 257 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 031€ 1 130€
10
B.2
Služby
1 542€ 11 284€ 28 442€ 39 127€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 542 € -6 554 € -13 794 € -6 243 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 162 € 6 254 € 5 746 € 5 182 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 399€ 4 607€ 4 233€ 3 817€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
745€ 1 622€ 1 490€ 1 343€
16
C.4
Sociálne náklady
18€ 25€ 23€ 22€
17
D
Dane a poplatky
57€ 858€ 1 026€ 1 041€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
165 354€ 166€ 2 269€ 2 673€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 167€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
191 087€ 1 634€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 511€ 4 477 262€ 0€ 2 681€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€ 4 476 835€ 835€ 880€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-340 751 € -9 238 € -25 304 € -13 338 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 846 278€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 841 406€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
445€ 1€ 0€
39
N
Nákladové úroky
1 155€ 1 459€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
17€ 1 964€ 156€
41
O
Kurzové straty
1 759€ 2 183€ 648€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 364 011€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
168€ 207€ 235€ 6 795€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 620 € 2 988 € 1 363 284 € -6 795 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-343 371 € -6 250 € 1 337 980 € -20 133 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
800 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
800€ 2 880€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-344 171 € -9 130 € 1 335 100 € -20 133 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-343 371 € -6 250 € 1 337 980 € -20 133 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-344 171 € -9 130 € 1 335 100 € -20 133 €