Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
61 072€ 255 349€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
254 263€ 49 950€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-193 191 € 205 399 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 741 550 € 938 333 € 1 222 883 € 1 255 549 € 1 442 137 € 1 656 461 € 4 475 161 € 2 241 617 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 741 550€ 938 333€ 1 222 883€ 1 255 549€ 1 442 137€ 1 656 461€ 4 475 161€ 2 241 617€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 692 021 € 7 780 238 € 3 540 244 € 4 445 907 € 6 135 255 € 9 204 004 € 3 596 460 € 3 963 803 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
75 318€ 65 153€ 95 773€ 82 934€ 69 026€ 102 502€ 72 107€ 98 217€
10
B.2
Služby
2 616 703€ 7 715 085€ 3 444 471€ 4 362 973€ 6 066 229€ 9 101 502€ 3 524 353€ 3 865 586€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-950 471 € -6 841 905 € -2 317 361 € -3 190 358 € -4 693 118 € -7 740 734 € 878 701 € -1 516 787 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
873 002 € 750 169 € 647 463 € 190 714 € 632 840 € 544 595 € 567 048 € 563 756 €
13
C.1
Mzdové náklady
646 201€ 514 310€ 441 687€ 84 819€ 436 920€ 399 887€ 402 100€ 387 191€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
30 841€ 31 916€ 31 851€ 23 937€ 31 916€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
207 109€ 180 217€ 162 338€ 98 076€ 144 232€ 131 136€ 130 487€ 128 566€
16
C.4
Sociálne náklady
19 692€ 24 801€ 11 522€ 7 819€ 19 837€ 13 572€ 10 524€ 16 083€
17
D
Dane a poplatky
19 661€ 12 458€ 37 930€ 38 464€ 17 272€ 19 024€ 47 160€ 31 809€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
329 731€ 451 008€ 521 209€ 291 899€ -3 971 161€ 819 472€ 680 215€ 929 718€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
614 530€ 742 925€ 2 781 060€ 4 485 000€ 4 500 000€ 152 500€ 17 529€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
976 000€ 392 709€ 4 492 267€ 4 492 268€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
450 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 273 997€ 1 210 590€ 838 662€ 1 653 801€ 1 449 897€ 768 596€ 693 423€ 6 058 613€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
880 087€ 1 248 366€ 3 711 578€ 973 466€ 952 661€ 758 042€ 633 052€ 5 822 153€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-140 425 € -7 743 100 € -3 615 819 € -3 038 367 € -867 101 € -9 563 271 € -202 851 € -2 788 081 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 000 000€ 40 903 127€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
5 444 713€ 6 584 213€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
314 013 € 44 000 € 244 875 € 141 469 € 8 800 € 159 317 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
44 000€ 141 469€ 8 800€ 159 317€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
244 875€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
314 013€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
33 200€
38
X.
Výnosové úroky
924 951€ 142 827€ 310 427€ 290 867€ 106 909€ 143 171€ 825 907€ 723 420€
39
N
Nákladové úroky
129 997€ 2 423 853€ 770 979€ 1 565 213€ 1 985 392€ 2 251 639€ 1 425 292€ 2 032 777€
40
XI.
Kurzové zisky
69€ 13€ 308 411€ 35 400€ 20 801€ 18 072€
41
O
Kurzové straty
843€ 1 239 031€ 671€ 6 937€ 2 115€ 30 782€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
107 824€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 758€ 14 280€ 16 490€ 32 769€ 8 175€ 119 554€ 94 323€ 48 242€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
5 649 722 € -2 295 306 € -466 242 € -2 193 434 € -1 578 918 € 32 260 824 € -666 222 € -1 210 992 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 509 297 € -10 038 406 € -4 082 061 € -5 231 801 € -2 446 019 € 22 697 553 € -869 073 € -3 999 073 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 928 € -789 767 € 220 650 € 2 882 € 145 499 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 928€ 3 088€ 4 633 650€ 2 882€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-792 855€ -4 413 000€ 145 498€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 509 297 € -10 038 406 € -4 082 061 € -5 234 729 € -1 656 252 € 22 476 903 € -871 955 € -4 144 572 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 509 297 € -10 038 406 € -4 082 061 € -5 231 801 € -2 446 019 € 22 697 553 € -869 073 € -3 999 073 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 509 297 € -10 038 406 € -4 082 061 € -5 234 729 € -1 656 252 € 22 476 903 € -871 955 € -4 144 572 €