Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BA Business Center s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
35 224 090 € 36 086 438 € 36 033 080 € 36 953 936 € 38 345 286 € 37 210 466 € 36 610 277 € 39 824 831 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 985 249 € 32 426 307 € 33 461 110 € 33 886 832 € 34 027 670 € 34 849 707 € 35 671 373 € 37 328 099 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 636 € 7 940 € 13 244 € 18 548 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 636€ 7 940€ 13 244€ 18 548€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 985 249 € 32 426 307 € 33 461 110 € 33 884 196 € 34 019 730 € 34 836 463 € 35 652 825 € 37 328 099 €
012
A.II.1
Pozemky
1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€
013
A.II.2
Stavby
30 948 579€ 27 686 613€ 29 248 194€ 30 141 622€ 31 257 390€ 33 450 255€ 34 564 042€ 36 109 489€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 004€ 13 392€ 1 029€ 9 683€ 22 069€ 42 243€ 65 067€ 124 819€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 704 636€ 3 190 221€ 2 711 225€ 1 718 605€ 322 299€ 2 050€ 72 125€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 238 015 € 3 532 549 € 2 451 119 € 3 050 180 € 4 316 268 € 2 358 300 € 911 985 € 2 468 043 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
17 794 € 395 209 € 376 460 € 372 528 € 368 340 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
17 794€ 395 209€ 376 460€ 372 528€ 368 340€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
133 871 € 341 874 € 594 790 € 138 969 € 144 191 € 213 566 € 133 440 € 351 412 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
133 871 € 336 214 € 594 790 € 137 189 € 144 191 € 137 745 € 133 440 € 143 401 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
133 871€ 336 214€ 594 790€ 137 189€ 144 191€ 137 745€ 133 440€ 143 401€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 888€ 208 011€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 660€ 1 780€ 15 933€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 086 350 € 2 795 466 € 1 479 869 € 2 538 683 € 3 803 737 € 2 144 734 € 778 545 € 2 116 631 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 030€ 931€ 2 214€ 2 015€ 1 210€ 300€ 1 677€ 823€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 085 320€ 2 794 535€ 1 477 655€ 2 536 668€ 3 802 527€ 2 144 434€ 776 868€ 2 115 808€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
826 € 127 582 € 120 851 € 16 924 € 1 348 € 2 459 € 26 919 € 28 689 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
155€ 569€ 550€ 1 418€ 1 348€ 1 764€ 4 285€ 18 738€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
671€ 127 013€ 120 301€ 15 506€ 695€ 22 634€ 9 939€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
35 224 090 € 36 086 438 € 36 033 080 € 36 953 936 € 38 345 286 € 37 210 466 € 36 610 277 € 39 824 831 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 268 964 € 490 984 € 267 798 € 865 663 € 1 436 663 € 1 483 488 € 4 002 153 € 7 028 025 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 680 000€ 8 680 000€ 8 680 000€ 8 680 000€ 8 680 000€ 7 380 000€ 7 380 000€ 7 380 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
750 320 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
750 320€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-16 442 536 € -16 827 734 € -16 229 869 € -15 658 870 € -14 312 043 € -11 793 380 € -8 767 507 € -5 466 197 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 007 086€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 442 536€ -18 834 820€ -18 834 820€ -18 263 821€ -16 916 994€ -14 398 331€ -11 372 458€ -8 071 148€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-222 020 € 223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
31 895 436 € 35 552 169 € 35 698 800 € 36 029 652 € 36 823 919 € 35 670 815 € 32 559 076 € 32 769 063 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 138 725 € 28 971 829 € 29 008 923 € 941 296 € 28 736 386 € 30 378 219 € 28 516 966 € 29 654 731 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 138 725 € 971 829 € 1 008 923 € 941 296 € 736 386 € 678 219 € 516 966 € 1 622 148 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 138 725€ 971 829€ 1 008 923€ 941 296€ 736 386€ 678 219€ 516 966€ 1 622 148€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
28 000 000€ 28 000 000€ 28 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
29 700 000€ 28 000 000€ 28 000 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
32 583€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
30 713 619 € 6 565 290 € 6 478 094 € 34 908 611 € 7 879 392 € 5 280 446 € 4 000 765 € 3 032 608 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
319 190 € 650 529 € 444 828 € 372 424 € 542 648 € 761 111 € 498 573 € 605 617 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
319 190€ 650 529€ 444 828€ 372 424€ 542 648€ 761 111€ 498 573€ 605 617€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
30 284 781€ 5 405 272€ 5 993 633€ 7 295 647€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
34 494 682€ 4 516 455€ 3 489 158€ 2 426 991€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
109 648€ 119 489€ 39 633€ 41 505€ 41 097€ 2 880€ 13 034€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
390 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
43 092 € 15 050 € 211 783 € 179 745 € 208 141 € 12 150 € 41 345 € 81 724 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
143 348€ 149 127€ 174 004€ 40 306€ 79 169€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
43 092€ 15 050€ 68 435€ 30 618€ 34 137€ 12 150€ 1 039€ 2 555€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
59 690 € 43 285 € 66 482 € 58 621 € 84 704 € 56 163 € 49 048 € 27 743 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
27 205€ 3 033€ 5 000€ 22 000€ 15 669€ 15 000€ 19€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
32 485€ 40 252€ 66 482€ 53 621€ 62 704€ 40 494€ 34 048€ 27 724€