Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BA Business Center s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 038€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-14 037 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 619 589 € 4 319 549 € 4 105 497 € 3 887 613 € 3 435 382 € 2 983 960 € 2 303 311 € 1 436 015 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 619 589€ 4 319 549€ 4 105 497€ 3 887 613€ 3 435 382€ 2 983 960€ 2 303 311€ 1 436 015€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 728 731 € 2 077 390 € 2 114 409 € 1 761 291 € 1 542 927 € 1 983 559 € 1 740 899 € 1 895 344 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
421 374€ 565 303€ 469 841€ 461 660€ 433 975€ 452 445€ 443 880€ 477 669€
10
B.2
Služby
1 307 357€ 1 512 087€ 1 644 568€ 1 299 631€ 1 108 952€ 1 531 114€ 1 297 019€ 1 417 675€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 890 858 € 2 242 159 € 1 991 088 € 2 126 322 € 1 892 455 € 1 000 401 € 562 412 € -473 366 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
92 507€ 73 001€ 72 996€ 73 158€ 73 076€ 72 929€ 73 746€ 73 518€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 606 433€ 1 545 203€ 1 555 077€ 1 540 503€ 2 464 133€ 2 429 484€ 2 418 191€ 2 388 894€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
30 847€ -17 489€ -12 085€ 20 999€ 25 841€ 8 073€ 3 480€ 2 431 453€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
501 526€ 156 556€ 77 238€ 34 491€ 62 493€ 69 489€ 170 812€ 2 634 055€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 938€ 88 616€ 46 913€ 23 384€ 17 075€ 40 881€ 224 380€ 179 624€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
635 659 € 709 384 € 405 425 € 502 769 € -625 177 € -1 481 476 € -1 986 573 € -2 912 800 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
259€ 140€ 124€ 367€
39
N
Nákladové úroky
379 779€ 411 639€ 998 681€ 1 066 893€ 1 079 192€ 1 026 258€ 1 060 651€ 927 407€
40
XI.
Kurzové zisky
9€
41
O
Kurzové straty
13€ 3€ 5€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
270€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 826€ 8 690€ 8 541€ 8 170€ 8 127€ 8 161€ 8 447€ 8 639€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-398 335 € -420 329 € -1 007 222 € -1 075 076 € -1 087 060 € -1 034 282 € -1 068 979 € -935 670 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
237 324 € 289 055 € -601 797 € -572 307 € -1 712 237 € -2 515 758 € -3 055 552 € -3 848 470 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
459 344 € 65 869 € -3 932 € -1 308 € -365 411 € 2 906 € -29 680 € -547 160 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
81 929€ 84 618€ 2 880€ 2 929€ 2 906€ 2 903€ 70€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
377 415€ -18 749€ -3 932€ -4 188€ -368 340€ -32 583€ -547 230€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-222 020 € 223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
237 324 € 289 055 € -601 797 € -572 307 € -1 712 237 € -2 515 758 € -3 055 552 € -3 848 470 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-222 020 € 223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €