Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BA Business Center s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 619 589€ 4 319 549€ 4 105 497€ 3 887 613€ 3 435 382€ 2 983 960€ 2 474 247€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 121 115 € 4 476 105 € 4 182 735 € 3 922 104 € 3 497 875 € 3 053 450 € 2 474 123 € 4 070 071 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 619 589€ 4 319 549€ 4 105 497€ 3 887 613€ 3 435 382€ 2 983 960€ 2 303 311€ 1 436 015€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
501 526€ 156 556€ 77 238€ 34 491€ 62 493€ 69 489€ 170 812€ 2 634 055€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 485 456 € 3 766 721 € 3 777 310 € 3 419 335 € 4 123 052 € 4 534 926 € 4 460 696 € 6 982 871 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 038€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
421 374€ 565 303€ 469 841€ 461 660€ 433 975€ 452 445€ 443 880€ 477 669€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 307 357€ 1 512 087€ 1 644 568€ 1 299 631€ 1 108 952€ 1 531 114€ 1 297 019€ 1 417 675€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
92 507€ 73 001€ 72 996€ 73 158€ 73 076€ 72 929€ 73 746€ 73 518€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 606 433€ 1 545 203€ 1 555 077€ 1 540 503€ 2 464 133€ 2 429 484€ 2 418 191€ 2 388 894€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 606 433€ 1 545 203€ 1 555 077€ 1 540 503€ 2 464 133€ 2 429 484€ 2 418 191€ 2 388 894€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
30 847€ -17 489€ -12 085€ 20 999€ 25 841€ 8 073€ 3 480€ 2 431 453€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 938€ 88 616€ 46 913€ 23 384€ 17 075€ 40 881€ 224 380€ 179 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
635 659 € 709 384 € 405 425 € 502 769 € -625 177 € -1 481 476 € -1 986 573 € -2 912 800 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 890 858 € 2 242 159 € 1 991 088 € 2 126 322 € 1 892 455 € 1 000 401 € 562 412 € -473 366 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
270 € 259 € 140 € 124 € 376 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
259 € 140 € 124 € 367 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
259€ 140€ 124€ 367€
42
XII.
Kurzové zisky
9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
270€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
398 605 € 420 329 € 1 007 222 € 1 075 076 € 1 087 319 € 1 034 422 € 1 069 103 € 936 046 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
379 779 € 411 639 € 998 681 € 1 066 893 € 1 079 192 € 1 026 258 € 1 060 651 € 927 407 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 062 167€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
379 779€ 411 639€ 998 681€ 1 066 893€ 1 079 192€ 1 026 258€ -1 516€ 927 407€
52
O.
Kurzové straty
13€ 3€ 5€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 826€ 8 690€ 8 541€ 8 170€ 8 127€ 8 161€ 8 447€ 8 639€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-398 335 € -420 329 € -1 007 222 € -1 075 076 € -1 087 060 € -1 034 282 € -1 068 979 € -935 670 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
237 324 € 289 055 € -601 797 € -572 307 € -1 712 237 € -2 515 758 € -3 055 552 € -3 848 470 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
459 344 € 65 869 € -3 932 € -1 308 € -365 411 € 2 906 € -29 680 € -547 160 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
81 929€ 84 618€ 2 880€ 2 929€ 2 906€ 2 903€ 70€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
377 415€ -18 749€ -3 932€ -4 188€ -368 340€ -32 583€ -547 230€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-222 020 € 223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €