Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DACHSER Slovakia a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
46 903 940€ 45 402 133€ 43 189 455€ 37 392 378€ 34 739 353€ 33 575 677€ 27 799 828€ 26 538 951€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
47 278 027 € 45 549 266 € 43 484 760 € 37 492 335 € 34 870 842 € 33 647 313 € 27 911 380 € 26 641 567 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
922 207€ 1 013 088€ 735 476€ 829 887€ 806 264€ 842 024€ 3 527€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 981 734€ 44 389 045€ 42 453 979€ 36 562 491€ 33 933 089€ 32 733 653€ 27 796 301€ 26 538 951€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 578€ 2 562€ 47 449€ 64 014€ 76 599€ 38 626€ 93 373€ 94 938€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
366 508€ 144 571€ 247 856€ 35 943€ 54 890€ 33 010€ 18 179€ 7 678€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
43 785 872 € 42 462 386 € 40 513 002 € 35 435 161 € 32 266 927 € 31 277 419 € 26 166 350 € 25 122 428 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
888 574€ 976 418€ 707 949€ 775 272€ 749 946€ 801 905€ 3 441€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
545 511€ 628 161€ 596 294€ 361 664€ 313 623€ 311 140€ 370 790€ 312 675€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
36 034 011€ 34 573 981€ 33 492 596€ 30 306 733€ 27 482 115€ 26 779 960€ 22 648 089€ 21 878 204€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 065 474 € 5 146 867 € 4 641 012 € 3 387 693 € 3 070 463 € 2 704 870 € 2 481 200 € 2 354 336 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 644 301€ 3 678 842€ 3 355 947€ 2 458 233€ 2 253 253€ 1 965 357€ 1 799 106€ 1 718 019€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 264 148€ 1 287 881€ 1 139 373€ 826 321€ 735 339€ 663 223€ 613 276€ 572 527€
19
E.4.
Sociálne náklady
157 025€ 180 144€ 145 692€ 103 139€ 81 871€ 76 290€ 68 818€ 63 790€
20
F.
Dane a poplatky
44 242€ 21 048€ 12 307€ 11 158€ 12 685€ 15 618€ 13 016€ 18 208€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 015 580€ 873 214€ 794 204€ 453 770€ 478 522€ 502 807€ 510 241€ 493 511€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 015 580€ 873 214€ 794 204€ 453 770€ 478 522€ 502 807€ 510 241€ 493 511€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 11 941€ 25 716€ 21 629€ 22 928€ 5 418€ 8 517€ 6 109€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 749€ 5 946€ -9 917€ -23 443€ 16 800€ 34 902€ 61 257€ 8 185€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
194 229€ 224 810€ 252 841€ 140 685€ 119 845€ 120 799€ 69 799€ 51 200€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 492 155 € 3 086 880 € 2 971 758 € 2 057 174 € 2 603 915 € 2 369 894 € 1 745 030 € 1 519 139 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 435 845 € 9 223 573 € 8 392 616 € 5 948 709 € 6 193 669 € 5 682 672 € 4 777 508 € 4 348 072 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 241 € 3 405 € 4 849 € 7 381 € 13 093 € 63 682 € 9 068 € 2 998 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
596 € 2 148 € 38 € 116 € 103 € 173 € 83 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
596€ 2 148€ 38€ 116€ 103€ 173€ 83€
42
XII.
Kurzové zisky
13 645€ 3 405€ 2 701€ 7 343€ 12 977€ 63 579€ 8 895€ 2 915€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
100 619 € 79 554 € 97 240 € 75 265 € 68 516 € 121 835 € 91 661 € 142 345 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
70 228 € 63 998 € 75 728 € 43 081 € 37 714 € 42 974 € 59 346 € 87 716 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
70 228€ 63 998€ 75 728€ 43 081€ 37 714€ 42 974€ 59 346€ 87 716€
52
O.
Kurzové straty
13 933€ 2 645€ 5 300€ 13 605€ 16 049€ 63 649€ 19 840€ 11 169€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 458€ 12 911€ 16 212€ 18 579€ 14 753€ 15 212€ 12 475€ 43 460€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-86 378 € -76 149 € -92 391 € -67 884 € -55 423 € -58 153 € -82 593 € -139 347 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 405 777 € 3 010 731 € 2 879 367 € 1 989 290 € 2 548 492 € 2 311 741 € 1 662 437 € 1 379 792 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
766 698 € 697 489 € 716 809 € 472 143 € 618 672 € 553 904 € 382 755 € 341 387 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
766 698€ 697 489€ 709 504€ 472 143€ 618 672€ 579 800€ 385 734€ 342 150€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
7 305€ -25 896€ -2 979€ -763€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 639 079 € 2 313 242 € 2 162 558 € 1 517 147 € 1 929 820 € 1 757 837 € 1 279 682 € 1 038 405 €