Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LASER servis, spol. s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 627 880 € 1 737 747 € 1 440 774 € 1 251 100 € 1 262 555 € 1 229 691 € 2 144 847 € 2 078 534 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
487 112 € 483 279 € 255 077 € 288 637 € 261 211 € 196 382 € 155 122 € 243 239 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
487 112 € 483 279 € 255 077 € 288 637 € 261 211 € 196 382 € 35 166 € 24 863 €
012
A.II.1
Pozemky
147 882€ 147 882€ 73 384€ 73 384€ 73 384€ 73 384€
013
A.II.2
Stavby
141 472€ 145 542€ 11 286€ 11 968€ 12 652€ 13 332€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
197 504€ 189 432€ 169 815€ 202 524€ 174 245€ 108 567€ 33 898€ 23 427€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
254€ 423€ 592€ 761€ 930€ 1 099€ 1 268€ 1 436€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 119 956 € 218 376 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
119 956€ 218 376€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 126 928 € 1 242 893 € 1 179 845 € 958 466 € 988 861 € 1 017 507 € 1 983 551 € 1 827 657 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
98 065 € 101 015 € 109 024 € 133 324 € 112 577 € 3 309 € 12 166 € 29 685 €
035
B.I.1
Materiál
69 263€ 73 205€ 91 189€ 81 204€ 82 685€ 1 256€ 2 729€ 1 045€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 243€ 2 725€ 4 992€ 5 899€
037
B.I.3
Výrobky
7 066€ 19 502€ 5 346€ 28 632€ 8 865€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
16 493€ 5 583€ 7 497€ 17 589€ 21 027€ 2 053€ 9 437€ 28 640€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 608 € 17 438 € 7 299 € 2 328 € 3 521 € 528 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 608€ 17 438€ 7 299€ 2 328€ 3 521€ 528€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
517 754 € 643 377 € 613 428 € 615 280 € 679 480 € 812 926 € 1 185 427 € 1 005 679 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
473 878 € 618 949 € 533 108 € 555 403 € 640 503 € 725 432 € 847 364 € 668 063 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
473 878€ 618 949€ 533 108€ 555 403€ 640 503€ 725 432€ 847 364€ 668 063€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 115€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 519€ 0€ 58 303€ 40 074€ 22 583€ 68 649€ 761€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 357€ 24 428€ 22 017€ 19 803€ 16 279€ 18 845€ 338 063€ 336 855€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
505 501 € 481 063 € 450 094 € 207 534 € 193 283 € 201 272 € 785 430 € 792 293 €
072
B.V.1.
Peniaze
126 721€ 57 841€ 12 113€ 28 629€ 4 507€ 9 435€ 59 808€ 20 036€
073
B.V.2.
Účty v bankách
378 780€ 423 222€ 437 981€ 178 905€ 188 776€ 191 837€ 725 622€ 772 257€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 840 € 11 575 € 5 852 € 3 997 € 12 483 € 15 802 € 6 174 € 7 638 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 852€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 840€ 11 575€ 3 997€ 12 483€ 15 802€ 6 174€ 7 638€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 627 880 € 1 737 747 € 1 440 774 € 1 251 100 € 1 262 555 € 1 229 691 € 2 144 847 € 2 078 534 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 299 711 € 1 271 157 € 915 358 € 880 131 € 859 185 € 812 519 € 869 719 € 790 360 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 973 € 8 973 € 8 973 € 8 973 € 8 973 € 8 973 € 8 973 € 8 973 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 973€ 8 973€ 8 973€ 8 973€ 8 973€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
8 973€ 8 973€ 8 973€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 539 € 3 158 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
2 539€ 3 158€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
902 225 € 896 425 € 861 198 € 840 252 € 793 586 € 848 245 € 768 269 € 700 347 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
902 225€ 904 418€ 869 191€ 848 245€ 848 245€ 848 245€ 768 269€ 700 347€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -7 993€ -7 993€ -7 993€ -54 659€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
378 553 € 355 799 € 35 227 € 20 946 € 46 666 € -54 659 € 79 978 € 67 922 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
327 486 € 465 607 € 524 516 € 370 599 € 403 370 € 417 172 € 1 275 128 € 1 288 174 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
39 985 € 6 986 € 7 522 € 7 845 € 8 137 € 10 352 € 6 829 € 6 911 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 149€ 6 986€ 7 522€ 7 845€ 8 137€ 6 981€ 6 829€ 6 868€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
33 836€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 3 371€ 43€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
191 561 € 434 200 € 515 463 € 360 583 € 392 257 € 404 065 € 1 265 906 € 1 277 317 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
35 498 € 43 827 € 173 496 € 26 784 € 46 865 € 60 211 € 445 121 € 455 062 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
35 498€ 43 827€ 173 496€ 26 784€ 46 865€ 60 211€ 445 121€ 455 062€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
260 000€ 310 000€ 310 000€ 315 714€ 314 403€ 790 034€ 789 963€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 054€ 15 010€ 12 603€ 13 765€ 14 321€ 13 854€ 12 852€ 13 421€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 878€ 9 290€ 7 677€ 8 159€ 10 781€ 10 530€ 9 608€ 9 960€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
121 862€ 100 874€ 11 471€ 1 693€ 4 410€ 4 193€ 8 291€ 8 911€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 269€ 5 199€ 216€ 182€ 166€ 874€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
95 940 € 24 421 € 1 531 € 2 171 € 2 976 € 2 755 € 2 393 € 3 946 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 100€ 3 551€ 1 025€ 1 715€ 2 151€ 2 755€ 2 393€ 3 946€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
92 840€ 20 870€ 506€ 456€ 825€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
683 € 983 € 900 € 370 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
683€ 983€ 900€ 370€