Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 097 258 000 € 2 953 686 000 € 3 077 672 000 € 3 119 417 000 € 2 874 512 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 443 234 000 € 1 618 044 000 € 1 740 122 000 € 1 880 127 000 € 1 757 374 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
15 921 000 € 13 709 000 € 13 144 000 € 4 903 000 € 4 071 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 410 000€ 2 531 000€ 2 052 000€ 1 243 000€ 1 139 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
14 511 000€ 11 178 000€ 11 092 000€ 3 660 000€ 2 932 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 427 313 000 € 1 604 335 000 € 1 726 978 000 € 1 875 224 000 € 1 753 303 000 €
012
A.II.1
Pozemky
29 842 000€ 29 608 000€ 28 100 000€ 27 399 000€ 25 921 000€
013
A.II.2
Stavby
475 398 000€ 502 726 000€ 514 483 000€ 504 464 000€ 366 124 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
806 674 000€ 952 106 000€ 1 027 330 000€ 1 000 735 000€ 656 910 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
77 115 000€ 74 610 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 284 000€ 45 285 000€ 157 065 000€ 342 626 000€ 704 348 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 654 024 000 € 1 335 642 000 € 1 337 550 000 € 1 239 290 000 € 1 117 138 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
268 968 000 € 301 832 000 € 254 214 000 € 248 313 000 € 155 223 000 €
032
B.I.1
Materiál
158 209 000€ 171 431 000€ 130 389 000€ 103 195 000€ 84 410 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
78 696 000€ 93 498 000€ 95 150 000€ 100 470 000€ 33 151 000€
034
B.I.3
Výrobky
19 597 000€ 21 711 000€ 13 494 000€ 14 813 000€ 10 887 000€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
12 466 000€ 15 192 000€ 15 181 000€ 29 835 000€ 26 775 000€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
4 503 000 € 18 704 000 € 30 621 000 € 23 389 000 € 25 620 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 503 000€ 18 704 000€ 30 621 000€ 23 389 000€ 25 620 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
920 437 000 € 736 405 000 € 936 106 000 € 727 584 000 € 714 135 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
747 978 000€ 583 049 000€ 750 038 000€ 586 609 000€ 573 093 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
164 246 000€ 149 886 000€ 186 008 000€ 140 952 000€ 141 005 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 213 000€ 3 470 000€ 60 000€ 23 000€ 37 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
460 116 000 € 278 701 000 € 116 609 000 € 240 004 000 € 222 160 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
53 000€ 29 000€ 45 000€ 41 000€ 52 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
460 063 000€ 278 672 000€ 116 564 000€ 239 963 000€ 222 108 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 097 258 000 € 2 953 686 000 € 3 077 672 000 € 3 119 417 000 € 2 874 512 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 418 940 000 € 1 656 521 000 € 1 400 494 000 € 1 379 079 000 € 1 350 333 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
109 598 000 € 109 598 000 € 109 598 000 € 109 598 000 € 109 598 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
109 598 000€ 109 598 000€ 109 598 000€ 109 598 000€ 109 598 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
11 897 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 920 000 € 21 920 000 € 21 920 000 € 21 920 000 € 21 920 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 920 000€ 21 920 000€ 21 920 000€ 21 920 000€ 21 920 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 275 525 000 € 1 525 003 000 € 1 268 976 000 € 1 247 561 000 € 1 218 815 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 275 525 000€ 1 525 003 000€ 1 268 976 000€ 1 247 561 000€ 1 218 815 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 678 318 000 € 1 297 165 000 € 1 677 178 000 € 1 740 338 000 € 1 524 179 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
63 258 000 € 58 722 000 € 46 232 000 € 37 086 000 € 33 200 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
54 399 000€ 50 561 000€ 41 397 000€ 29 200 000€ 26 719 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 859 000€ 8 161 000€ 4 835 000€ 7 886 000€ 6 481 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
73 208 000 € 270 628 000 € 350 552 000 € 352 009 000 € 302 757 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 200 275 000€ 350 552 000€ 352 009 000€ 302 757 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
73 208 000€ 70 353 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 541 852 000 € 967 815 000 € 1 280 394 000 € 1 351 243 000 € 1 188 222 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
956 326 000€ 698 900 000€ 719 619 000€ 665 637 000€ 635 928 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
452 885 000€ 150 280 000€ 200 033 000€ 401 287 000€ 300 031 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
53 127 000€ 54 383 000€ 80 488 000€ 62 888 000€ 56 185 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 966 000€ 13 706 000€ 15 635 000€ 13 583 000€ 12 786 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
56 483 000€ 41 267 000€ 259 679 000€ 203 742 000€ 179 151 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 065 000€ 9 279 000€ 4 940 000€ 4 106 000€ 4 141 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé