Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 953 686 000 € 3 077 672 000 € 3 119 417 000 € 2 874 512 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 618 044 000 € 1 740 122 000 € 1 880 127 000 € 1 757 374 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
13 709 000 € 13 144 000 € 4 903 000 € 4 071 000 €
005
A.I.2
Software
2 531 000€ 2 052 000€ 1 243 000€ 1 139 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
11 178 000€ 11 092 000€ 3 660 000€ 2 932 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 604 335 000 € 1 726 978 000 € 1 875 224 000 € 1 753 303 000 €
012
A.II.1
Pozemky
29 608 000€ 28 100 000€ 27 399 000€ 25 921 000€
013
A.II.2
Stavby
502 726 000€ 514 483 000€ 504 464 000€ 366 124 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
952 106 000€ 1 027 330 000€ 1 000 735 000€ 656 910 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
74 610 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
45 285 000€ 157 065 000€ 342 626 000€ 704 348 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 335 642 000 € 1 337 550 000 € 1 239 290 000 € 1 117 138 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
301 832 000 € 254 214 000 € 248 313 000 € 155 223 000 €
032
B.I.1
Materiál
171 431 000€ 130 389 000€ 103 195 000€ 84 410 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
93 498 000€ 95 150 000€ 100 470 000€ 33 151 000€
034
B.I.3
Výrobky
21 711 000€ 13 494 000€ 14 813 000€ 10 887 000€
036
B.I.5
Tovar
15 192 000€ 15 181 000€ 29 835 000€ 26 775 000€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
18 704 000 € 30 621 000 € 23 389 000 € 25 620 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
18 704 000€ 30 621 000€ 23 389 000€ 25 620 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
736 405 000 € 936 106 000 € 727 584 000 € 714 135 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
583 049 000€ 750 038 000€ 586 609 000€ 573 093 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
149 886 000€ 186 008 000€ 140 952 000€ 141 005 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 470 000€ 60 000€ 23 000€ 37 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
278 701 000 € 116 609 000 € 240 004 000 € 222 160 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
29 000€ 45 000€ 41 000€ 52 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
278 672 000€ 116 564 000€ 239 963 000€ 222 108 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 953 686 000 € 3 077 672 000 € 3 119 417 000 € 2 874 512 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 656 521 000 € 1 400 494 000 € 1 379 079 000 € 1 350 333 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
109 598 000 € 109 598 000 € 109 598 000 € 109 598 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
109 598 000€ 109 598 000€ 109 598 000€ 109 598 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 920 000 € 21 920 000 € 21 920 000 € 21 920 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 920 000€ 21 920 000€ 21 920 000€ 21 920 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 525 003 000 € 1 268 976 000 € 1 247 561 000 € 1 218 815 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 525 003 000€ 1 268 976 000€ 1 247 561 000€ 1 218 815 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 297 165 000 € 1 677 178 000 € 1 740 338 000 € 1 524 179 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
58 722 000 € 46 232 000 € 37 086 000 € 33 200 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
50 561 000€ 41 397 000€ 29 200 000€ 26 719 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 161 000€ 4 835 000€ 7 886 000€ 6 481 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
270 628 000 € 350 552 000 € 352 009 000 € 302 757 000 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
200 275 000€ 350 552 000€ 352 009 000€ 302 757 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
70 353 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
967 815 000 € 1 280 394 000 € 1 351 243 000 € 1 188 222 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
698 900 000€ 719 619 000€ 665 637 000€ 635 928 000€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
150 280 000€ 200 033 000€ 401 287 000€ 300 031 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
54 383 000€ 80 488 000€ 62 888 000€ 56 185 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 706 000€ 15 635 000€ 13 583 000€ 12 786 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
41 267 000€ 259 679 000€ 203 742 000€ 179 151 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 279 000€ 4 940 000€ 4 106 000€ 4 141 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé