Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 141 597 000 € 2 722 294 000 € 3 097 258 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 465 955 000 € 1 335 342 000 € 1 443 234 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
31 507 000 € 34 086 000 € 15 921 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
541 000€ 667 000€ 1 410 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
30 966 000€ 33 419 000€ 14 511 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 434 448 000 € 1 301 256 000 € 1 427 313 000 €
012
A.II.1
Pozemky
26 550 000€ 26 543 000€ 29 842 000€
013
A.II.2
Stavby
434 923 000€ 455 730 000€ 475 398 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
506 795 000€ 646 632 000€ 806 674 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
66 743 000€ 70 408 000€ 77 115 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
399 437 000€ 101 943 000€ 38 284 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 675 642 000 € 1 386 952 000 € 1 654 024 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
494 101 000 € 414 051 000 € 268 968 000 €
035
B.I.1
Materiál
192 585 000€ 159 327 000€ 158 209 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
277 063 000€ 217 198 000€ 78 696 000€
037
B.I.3
Výrobky
14 449 000€ 26 521 000€ 19 597 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
10 004 000€ 11 005 000€ 12 466 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 4 503 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 4 503 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 137 059 000 € 828 983 000 € 920 437 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
969 885 000 € 686 407 000 € 747 978 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
159 248 000€ 133 138 000€ 164 246 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 926 000€ 9 438 000€ 8 213 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
44 482 000 € 143 918 000 € 460 116 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
28 000€ 41 000€ 53 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
44 454 000€ 143 877 000€ 460 063 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 141 597 000 € 2 722 294 000 € 3 097 258 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 439 438 000 € 1 422 430 000 € 1 418 940 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
109 598 000 € 109 598 000 € 109 598 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
109 598 000€ 109 598 000€ 109 598 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
21 920 000 € 21 920 000 € 21 920 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
27 563 000 € 27 174 000 € 11 897 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 280 357 000 € 1 263 738 000 € 1 275 525 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 280 357 000€ 1 263 738 000€ 1 275 525 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 702 159 000 € 1 299 864 000 € 1 678 318 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
282 629 000 € 75 851 000 € 73 208 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
200 829 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
63 339 000€ 67 228 000€ 73 208 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
18 461 000€ 8 623 000€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
39 580 000 € 51 097 000 € 54 399 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
39 580 000€ 51 097 000€ 54 399 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 368 575 000 € 1 161 941 000 € 1 541 852 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
983 141 000 € 917 623 000 € 956 326 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
265 690 000€ 255 582 000€ 352 954 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
717 451 000€ 662 041 000€ 603 372 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
200 036 000€ 0€ 452 885 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
46 547 000€ 49 426 000€ 53 127 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 860 000€ 14 112 000€ 12 966 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
84 000 000€ 69 522 000€ 56 483 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
41 991 000€ 111 258 000€ 10 065 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 375 000 € 10 975 000 € 8 859 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
11 375 000€ 10 975 000€ 8 859 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé