Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 390 134 000 € 10 380 075 000 € 7 549 066 000 € 7 586 602 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 390 134 000€ 10 380 075 000€ 7 549 066 000€ 7 586 602 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 297 282 000 € 9 201 634 000 € 6 615 236 000 € 6 739 641 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 900 181 000€ 8 725 031 000€ 6 217 021 000€ 6 439 154 000€
10
B.2
Služby
397 101 000€ 476 603 000€ 398 215 000€ 300 487 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 092 852 000 € 1 178 441 000 € 933 830 000 € 846 961 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
511 242 000 € 554 562 000 € 469 125 000 € 397 980 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
387 148 000€ 418 977 000€ 355 776 000€ 301 680 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
114 929 000€ 130 982 000€ 109 933 000€ 93 290 000€
16
C.4
Sociálne náklady
9 165 000€ 4 603 000€ 3 416 000€ 3 010 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
259 849 000€ 311 958 000€ 219 515 000€ 210 536 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 768 000€ 6 821 000€ 8 071 000€ 5 293 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 480 000€ 13 790 000€ 8 341 000€ 5 256 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
321 049 000 € 304 952 000 € 244 920 000 € 238 482 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
1 377 000€ 4 077 000€ 4 809 000€ 4 408 000€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 000€ 2 000€ 1 000€ 1 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 377 000 € -4 076 000 € -4 809 000 € -4 408 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
319 672 000 € 300 876 000 € 240 111 000 € 234 074 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-127 900 000 € 108 974 000 € 66 812 000 € 88 730 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
58 856 000€ 72 204 000€ 50 546 000€ 52 111 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-186 756 000€ 36 770 000€ 16 266 000€ 36 619 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
447 572 000 € 191 902 000 € 173 299 000 € 145 344 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
319 672 000 € 300 876 000 € 240 111 000 € 234 074 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
447 572 000 € 191 902 000 € 173 299 000 € 145 344 000 €