Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 755 170 000 € 9 557 386 000 € 9 785 290 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
9 725 620 000€ 9 507 157 000€ 9 739 559 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 220 000€ 19 602 000€ 15 264 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 210 000€ 2 140 000€ 2 240 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 120 000€ 28 487 000€ 28 227 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 482 959 000 € 9 289 750 000 € 9 503 532 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
8 516 079 000€ 8 290 624 000€ 8 486 201 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
296 032 000€ 322 025 000€ 321 031 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
444 542 000 € 450 178 000 € 453 822 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
330 965 000€ 337 171 000€ 341 377 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
125 094 000€ 116 309 000€ 108 608 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
-11 517 000€ -3 302 000€ 3 837 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
205 496 000€ 216 666 000€ 231 789 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 810 000€ 10 257 000€ 10 689 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
272 211 000 € 267 637 000 € 281 758 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
922 729 000 € 914 110 000 € 947 591 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 994 000 € 5 000 € 5 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
8 452 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
542 000€ 5 000€ 5 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 015 000 € 3 798 000 € 3 921 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 007 000 € 3 793 000 € 3 912 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 000€ 5 000€ 9 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
5 979 000 € -3 793 000 € -3 916 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
278 190 000 € 263 844 000 € 277 842 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
75 785 000 € 72 140 000 € 71 158 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
54 600 000€ 50 744 000€ 46 398 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
21 185 000€ 21 396 000€ 24 760 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
202 405 000 € 191 704 000 € 206 684 000 €