Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 586 602 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 557 386 000 € 9 785 290 000 € 10 396 902 000 € 10 386 896 000 € 7 557 137 000 € 7 591 895 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
9 507 157 000€ 9 739 559 000€ 10 195 279 000€ 10 084 929 000€ 7 261 987 000€ 7 341 187 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 602 000€ 15 264 000€ 194 855 000€ 295 146 000€ 287 079 000€ 245 415 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 140 000€ 2 240 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 487 000€ 28 227 000€ 6 768 000€ 6 821 000€ 8 071 000€ 5 293 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 289 750 000 € 9 503 532 000 € 10 075 853 000 € 10 081 944 000 € 7 312 217 000 € 7 353 413 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 290 624 000€ 8 486 201 000€ 8 900 181 000€ 8 725 031 000€ 6 217 021 000€ 6 439 154 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
322 025 000€ 321 031 000€ 397 101 000€ 476 603 000€ 398 215 000€ 300 487 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
450 178 000 € 453 822 000 € 511 242 000 € 554 562 000 € 469 125 000 € 397 980 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
337 171 000€ 341 377 000€ 387 148 000€ 418 977 000€ 355 776 000€ 301 680 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
116 309 000€ 108 608 000€ 114 929 000€ 130 982 000€ 109 933 000€ 93 290 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
-3 302 000€ 3 837 000€ 9 165 000€ 4 603 000€ 3 416 000€ 3 010 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
216 666 000€ 231 789 000€ 259 849 000€ 311 958 000€ 219 515 000€ 210 536 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 257 000€ 10 689 000€ 7 480 000€ 13 790 000€ 8 341 000€ 5 256 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
267 637 000 € 281 758 000 € 321 049 000 € 304 952 000 € 244 920 000 € 238 482 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
914 110 000 € 947 591 000 € 1 092 852 000 € 1 178 441 000 € 933 830 000 € 846 961 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 000 € 5 000 € 2 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 000€ 5 000€ 2 000€ 2 000€ 1 000€ 1 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 798 000 € 3 921 000 € 1 379 000 € 4 078 000 € 4 810 000 € 4 409 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 793 000 € 3 912 000 € 1 377 000 € 4 077 000 € 4 809 000 € 4 408 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 000€ 9 000€ 2 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 793 000 € -3 916 000 € -1 377 000 € -4 076 000 € -4 809 000 € -4 408 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
263 844 000 € 277 842 000 € 319 672 000 € 300 876 000 € 240 111 000 € 234 074 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
72 140 000 € 71 158 000 € -127 900 000 € 108 974 000 € 66 812 000 € 88 730 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
50 744 000€ 46 398 000€ 58 856 000€ 72 204 000€ 50 546 000€ 52 111 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
21 396 000€ 24 760 000€ -186 756 000€ 36 770 000€ 16 266 000€ 36 619 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
191 704 000 € 206 684 000 € 447 572 000 € 191 902 000 € 173 299 000 € 145 344 000 €