Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORUM Technologies a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
24 038 211 € 7 860 379 € 11 281 185 € 9 512 130 € 3 921 244 € 2 219 969 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
235 997 € 218 761 € 58 179 € 71 859 € 39 800 € 39 800 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 385 € 1 385 € 1 100 € 1 100 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 385 € 1 385 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 100 € 1 100 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
221 712 € 204 476 € 45 279 € 58 959 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0 €
013
A.II.2
Stavby
0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
209 712 € 192 476 € 45 279 € 58 959 € 0 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 000 € 12 000 € 0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
12 900 € 12 900 € 12 900 € 12 900 € 38 700 € 38 700 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
12 900 € 12 900 € 12 900 € 12 900 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
38 700 € 38 700 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 077 556 € 4 471 557 € 8 241 281 € 9 432 824 € 3 874 244 € 2 178 912 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
32 619 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
32 619 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 448 € 2 145 € 1 209 € 15 516 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 448 € 2 145 € 1 209 € 15 516 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
78 953 € 1 206 562 € 6 628 € 10 576 € 1 246 689 € 1 487 696 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
39 120 € 25 392 € 6 628 € 10 444 € 1 242 513 € 1 486 192 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 141 337 € 1 504 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
39 833 € 39 833 € 132 € 4 176 € 0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 996 155 € 3 262 850 € 8 200 825 € 9 406 732 € 2 627 555 € 691 216 €
056
B.IV.1
Peniaze
162 111 € 154 527 € 154 141 € 151 693 € 140 398 € 130 530 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
14 834 044 € 3 108 323 € 8 046 684 € 9 255 039 € 2 487 157 € 560 686 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 724 658 € 3 170 061 € 2 981 725 € 7 447 € 7 200 € 1 257 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
108 299 € 1 562 525 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 724 658 € 3 061 762 € 1 419 200 € 7 447 € 7 200 € 1 257 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
24 038 211 € 7 860 379 € 11 281 185 € 9 512 130 € 3 921 244 € 2 219 969 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 392 238 € 867 640 € 5 911 114 € 6 549 519 € 398 196 € 308 710 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
168 300 € 168 300 € 168 300 € 168 300 € 168 300 € 168 300 €
069
A.I.1
Základné imanie
168 300 € 168 300 € 168 300 € 168 300 € 168 300 € 168 300 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
63 430 € 63 430 € 63 430 € 63 430 € 89 230 € 89 230 €
074
A.II.1
Emisné ážio
13 430 € 13 430 € 13 430 € 13 430 € 13 430 € 13 430 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 € 25 800 € 25 800 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 660 € 33 660 € 33 660 € 2 500 € 2 500 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 660 € 33 660 € 33 660 € 2 500 € 2 500 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
602 250 € 138 166 € 138 166 € 138 166 € 48 680 € -59 558 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
602 250 € 138 166 € 138 166 € 138 166 € 48 680 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-59 558 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 524 598 € 464 084 € 5 507 558 € 6 177 123 € 89 486 € 110 738 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 821 312 € 843 878 € 935 685 € 2 962 611 € 3 523 048 € 1 911 259 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 461 € 3 700 € 3 500 € 5 582 € 303 € 536 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
100 € 100 € 100 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
461 € 382 € 203 € 436 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 000 € 3 700 € 3 500 € 5 100 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 771 € 2 255 € 1 055 € 426 € 9 € 9 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 771 € 2 255 € 1 055 € 426 € 9 € 9 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 809 080 € 837 923 € 931 130 € 2 956 603 € 3 190 827 € 1 910 714 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
43 911 € 9 912 € 8 375 € 78 440 € 868 442 € 1 635 635 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
86 € 86 € 7 293 € 328 886 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
57 610 € 10 707 € 5 112 € 4 771 € 6 460 € 361 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 658 € 6 863 € 2 806 € 2 597 € 2 434 € 209 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 685 331 € 809 935 € 905 001 € 2 532 510 € 2 313 491 € 272 465 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 484 € 420 € 2 543 € 9 399 € 2 044 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
331 909 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
9 824 661 € 6 148 861 € 4 434 386 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 166 666 € 184 767 € 2 267 625 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 657 995 € 5 964 094 € 2 166 761 €