Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
19 551 801 € 21 608 126 € 20 286 409 € 20 804 172 € 20 350 011 € 24 144 455 € 24 593 681 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 457 108 € 3 532 516 € 3 169 825 € 4 866 460 € 4 886 614 € 5 909 037 € 5 979 567 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
45 608 € 27 008 € 32 520 € 44 081 € 49 740 € 30 240 € 51 736 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
11 496€ 22 008€ 32 520€ 44 081€ 49 740€ 30 240€ 51 736€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
34 112€ 5 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 016 176 € 1 011 402 € 945 597 € 790 671 € 802 414 € 942 414 € 1 087 665 €
012
A.II.1
Pozemky
169 130€ 169 130€ 169 130€ 169 130€ 169 130€ 169 130€ 169 130€
013
A.II.2
Stavby
137 894€ 150 365€ 149 030€ 161 162€ 173 294€ 185 426€ 197 558€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
617 227€ 597 943€ 534 449€ 391 551€ 370 821€ 509 812€ 634 660€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
75 256€ 77 295€ 44 258€ 46 805€ 50 153€ 50 860€ 54 150€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 669€ 16 669€ 48 730€ 15 120€ 39 016€ 21 103€ 22 167€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 903€ 6 083€ 10 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 395 324 € 2 494 106 € 2 191 708 € 4 031 708 € 4 034 460 € 4 936 383 € 4 840 166 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 086 427€ 2 494 106€ 2 191 708€ 4 031 708€ 4 034 460€ 4 936 383€ 4 840 166€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
308 897€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 807 663 € 17 775 233 € 16 810 702 € 15 606 834 € 15 223 111 € 17 874 717 € 18 231 356 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 892 284 € 4 125 556 € 3 914 234 € 3 446 801 € 3 140 476 € 2 736 106 € 2 991 186 €
035
B.I.1
Materiál
255 306€ 242 736€ 221 466€ 191 601€ 168 416€ 141 337€ 130 768€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 636 978€ 3 882 820€ 3 692 768€ 3 255 200€ 2 972 060€ 2 594 769€ 2 860 418€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
351 485 € 335 562 € 251 076 € 150 302 € 64 365 € 25 636 € 6 856 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
351 485€ 335 562€ 251 076€ 150 302€ 64 365€ 25 636€ 6 856€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 911 212 € 13 117 563 € 12 552 945 € 11 784 365 € 11 983 811 € 14 916 495 € 15 043 763 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 047 301 € 8 391 343 € 8 033 251 € 8 443 087 € 8 927 570 € 12 147 839 € 12 514 605 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 047 301€ 8 391 343€ 8 033 251€ 8 443 087€ 8 927 570€ 12 147 839€ 12 514 605€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
597€ 8 771€ 9 396€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 407€ 1€ 15 103€ 176€ 23 939€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 861 907€ 4 717 448€ 4 504 591€ 3 331 882€ 3 056 065€ 2 768 656€ 2 505 219€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
652 682 € 196 552 € 92 447 € 225 366 € 34 459 € 196 480 € 189 551 €
072
B.V.1.
Peniaze
204 479€ 196 405€ 44 321€ 22 708€ 26 062€ 196 003€ 187 605€
073
B.V.2.
Účty v bankách
448 203€ 147€ 48 126€ 202 658€ 8 397€ 477€ 1 946€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
287 030 € 300 377 € 305 882 € 330 878 € 240 286 € 360 701 € 382 758 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
37 804€ 18 335€ 4 702€ 7 317€ 7 097€ 7 869€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
249 226€ 282 042€ 301 180€ 323 561€ 233 189€ 352 832€ 382 758€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
19 551 801 € 21 608 126 € 20 286 409 € 20 804 172 € 20 350 011 € 24 144 455 € 24 593 681 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 791 791 € 3 554 529 € 3 198 631 € 3 243 702 € 2 538 197 € 2 891 410 € 2 672 688 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
996 000€ 996 000€ 996 000€ 996 000€ 996 000€ 996 000€ 996 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
894 390 € 894 390 € 894 390 € 894 390 € 894 390 € 894 390 € 894 390 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
894 390€ 894 390€ 894 390€ 894 390€ 894 390€ 894 390€ 894 390€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 702 201 € 1 464 939 € 1 109 041 € 1 154 112 € 448 607 € 801 820 € 583 098 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
14 631 460 € 17 948 383 € 17 033 796 € 17 444 319 € 17 775 916 € 21 229 280 € 21 901 212 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
640 571 € 687 836 € 605 925 € 1 151 459 € 677 749 € 839 976 € 480 807 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
282 614€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
165 389€ 149 355€ 134 632€ 121 438€ 109 382€ 100 441€ 89 585€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
192 568€ 538 481€ 471 293€ 1 030 021€ 568 367€ 739 535€ 391 222€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 358 556€ 4 191 713€ 3 757 217€ 4 694 159€ 5 403 068€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 662 235 € 11 456 112 € 10 736 307 € 10 050 768 € 10 902 869 € 14 255 454 € 14 187 138 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 461 253 € 9 462 018 € 9 660 783 € 8 718 698 € 9 899 623 € 13 365 563 € 13 434 389 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 461 253€ 9 462 018€ 9 660 783€ 8 718 698€ 9 899 623€ 13 365 563€ 13 434 389€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 464 939€ 1 109 041€ 939€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
118 040€ 117 411€ 97 559€ 89 512€ 87 843€ 87 017€ 84 337€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
101 590€ 101 065€ 92 407€ 72 956€ 70 721€ 68 433€ 69 198€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 294 566€ 419 525€ 228 954€ 534 231€ 342 172€ 335 741€ 217 396€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
221 847€ 247 052€ 655 665€ 635 371€ 502 510€ 398 700€ 381 818€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
350 059 € 298 588 € 335 433 € 376 369 € 333 503 € 285 068 € 207 959 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
97 436€ 92 929€ 109 165€ 76 034€ 76 370€ 73 020€ 65 143€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
252 623€ 205 659€ 226 268€ 300 335€ 257 133€ 212 048€ 142 816€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
876 168€ 5 378 392€ 1 852 344€ 1 515 617€ 1 921 592€ 1 026 424€ 1 381 425€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
102 427€ 127 455€ 145 231€ 158 393€ 182 986€ 128 199€ 240 815€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
128 550 € 105 214 € 53 982 € 116 151 € 35 898 € 23 765 € 19 781 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
58 507€ 53 930€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
70 043€ 51 284€ 53 982€ 116 151€ 35 898€ 23 765€ 19 781€