Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BTG HOLDING s. r. o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
-1 662 341€ 2 269 668€ -12 935 192€ -16 674 380€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
-1 627 049 € 5 220 133 € -12 335 817 € -17 490 591 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 208€ 1 702 740€ 19 846€ 1 992 279€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
16 709€ 147 436€ 246 942€ 189 220€
05
III.
Tržby z predaja služieb
-1 711 257€ 419 490€ -13 201 980€ -18 855 879€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-33 000€ 33 000€ -8 646€
07
V.
Aktivácia
614€ 6 533€ 4 920€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
35 083€ 54 825€ 543 099€ 43 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 208€ 2 895 028€ 16 743€ -856 318€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 435 881 € 5 897 689 € -5 871 552 € -17 477 838 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
127 897€ 1 360 626€ 5 286€ 1 452 715€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 608€ 144 401€ -238 127€ 1 069 905€
13
C.
Opravné položky k zásobám
33 758€
14
D.
Služby
728 063€ 1 230 855€ -8 037 865€ -22 300 958€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
496 693 € 471 780 € 1 175 348 € 1 390 597 €
16
E.1.
Mzdové náklady
379 335€ 357 319€ 871 655€ 1 035 326€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
110 408€ 105 111€ 271 246€ 333 028€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 950€ 9 350€ 32 447€ 22 243€
20
F.
Dane a poplatky
19 954€ 15 376€ 15 345€ 26 079€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
514 513€ 466 226€ 728 096€ 927 033€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
514 513€ 466 226€ 728 096€ 927 033€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 094€ 96 283€ 20 250€ 31 294€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
71 999€ 1 549 249€ 22 000€ 228 893€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
380 060€ 529 135€ 438 115€ -303 396€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-4 062 930 € -677 556 € -6 464 265 € -12 753 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-2 625 908 € -499 360 € -4 624 953 € 3 100 232 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
708 494 € 1 598 513 € 345 262 € 1 231 394 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 319€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 500 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 500€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
94 322 € 201 901 € 334 983 € 380 453 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
94 322€ 201 901€ 334 983€ 380 453€
42
XII.
Kurzové zisky
614 172€ 1 395 112€ 5 930€ 845 658€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 5 283€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 031 747 € 1 271 413 € 313 003 € 1 015 072 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
4 319€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
68 176 € 163 282 € 154 947 € 266 243 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
68 176€ 163 282€ 154 947€ 266 243€
52
O.
Kurzové straty
3 293€ 1 087 382€ 15 707€ 701 237€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 960 278€ 20 749€ 138 030€ 47 592€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 323 253 € 327 100 € 32 259 € 216 322 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-6 386 183 € -350 456 € -6 432 006 € 203 569 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
26 471 € 2 880 € -2 438 € 171 611 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 2 880€ 2 882€ 154 871€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
25 511€ -5 320€ 16 740€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-6 412 654 € -353 336 € -6 429 568 € 31 958 €