Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CGI Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 873 025 € 7 899 303 € 6 862 767 € 9 586 941 € 9 096 825 € 6 874 984 € 6 688 616 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
118 417 € 78 505 € 66 382 € 50 549 € 62 449 € 49 938 € 49 126 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
118 417 € 78 505 € 66 382 € 50 549 € 62 449 € 49 938 € 49 126 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
15 249€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
103 168€ 78 505€ 66 382€ 50 549€ 61 582€ 39 628€ 49 126€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
867€ 10 310€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 616 659 € 7 734 375 € 6 578 643 € 9 445 704 € 8 961 186 € 6 803 986 € 6 613 324 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 622 035 € 1 711 252 € 74 098 € 321 343 € 161 337 € 113 777 € 135 753 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 508 055€ 1 508 055€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
113 980€ 203 197€ 74 098€ 321 343€ 161 337€ 113 777€ 135 753€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 799 562 € 3 492 428 € 4 055 612 € 6 164 650 € 5 291 054 € 5 013 592 € 4 706 015 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 183 369 € 2 693 521 € 1 625 995 € 1 589 003 € 2 195 008 € 1 618 938 € 1 514 981 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
137 116€ 254 991€ 83 297€ 40 996€ 70 879€ 130 261€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 046 253€ 2 438 530€ 1 542 698€ 1 548 007€ 2 124 129€ 1 488 677€ 1 514 981€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
616 193€ 783 611€ 757 513€ 1 477 236€ 78 502€ 379 628€ 707 673€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 508 055€ 3 008 055€ 3 008 055€ 3 008 055€ 2 479 967€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 159 584€ 83 085€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 296€ 4 465€ 7 271€ 9 489€ 6 971€ 3 394€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 195 062 € 2 530 695 € 2 448 933 € 2 959 711 € 3 508 795 € 1 676 617 € 1 771 556 €
072
B.V.1.
Peniaze
404€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 195 062€ 2 530 695€ 2 448 933€ 2 959 711€ 3 508 795€ 1 676 617€ 1 771 152€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
137 949 € 86 423 € 217 742 € 90 688 € 73 190 € 21 060 € 26 166 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 008€ 26 862€ 164 530€ 78 247€ 33 950€ 21 060€ 26 166€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
107 941€ 59 561€ 53 212€ 12 441€ 39 240€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 873 025 € 7 899 303 € 6 862 767 € 9 586 941 € 9 096 825 € 6 874 984 € 6 688 616 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 712 568 € 3 098 649 € 2 842 874 € 4 855 969 € 4 846 638 € 4 067 267 € 3 323 645 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 165 970 € 165 970 € 165 970 €
082
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 916 019 € 1 560 244 € 1 853 339 € 4 664 008 € 3 884 668 € 3 141 045 € 2 594 472 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 916 019€ 1 560 244€ 1 853 339€ 4 664 008€ 3 884 668€ 3 141 045€ 2 594 472€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 613 919 € 1 355 775 € 806 905 € 9 331 € 779 370 € 743 622 € 546 573 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 352 849 € 3 915 224 € 2 783 453 € 3 490 888 € 3 215 741 € 2 020 372 € 2 980 417 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
38 623 € 52 640 € 60 967 € 66 840 € 70 099 € 71 991 € 73 823 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
38 623€ 52 640€ 60 967€ 66 840€ 70 099€ 71 991€ 73 823€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 657 896 € 2 880 291 € 2 222 002 € 1 729 372 € 2 262 528 € 1 055 992 € 1 814 437 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 397 523 € 1 086 583 € 838 504 € 273 414 € 504 699 € 135 991 € 381 994 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 365 509€ 467 585€ 136 220€ 53 181€ 42 742€ 101 219€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
32 014€ 618 998€ 702 284€ 220 233€ 461 957€ 34 772€ 381 994€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
846 139€ 687 184€ 924 809€ 990 866€ 1 158 011€ 384 317€ 993 546€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
268 272€ 239 326€ 223 782€ 193 019€ 189 372€ 176 221€ 182 780€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
184 562€ 185 443€ 168 697€ 154 566€ 133 798€ 127 684€ 139 135€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
961 400€ 681 755€ 66 210€ 117 507€ 276 648€ 231 653€ 109 934€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
126€ 7 048€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
656 330 € 982 293 € 500 484 € 1 694 676 € 883 114 € 892 389 € 1 092 157 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
128 037€ 175 708€ 161 716€ 195 538€ 183 221€ 440 741€ 566 070€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
528 293€ 806 585€ 338 768€ 1 499 138€ 699 893€ 451 648€ 526 087€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
807 608 € 885 430 € 1 236 440 € 1 240 084 € 1 034 446 € 787 345 € 384 554 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
807 608€ 885 430€ 1 236 440€ 1 240 084€ 1 034 446€ 787 345€ 384 554€