Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asseco Central Europe, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
148 008 000 € 142 924 000 € 129 463 000 € 133 413 000 € 135 043 000 € 128 345 000 € 117 178 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
116 732 000 € 113 113 000 € 99 353 000 € 94 916 000 € 90 360 000 € 86 324 000 € 77 346 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 328 000 € 3 937 000 € 3 989 000 € 5 362 000 € 6 055 000 € 7 523 000 € 9 446 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
530 000€ 338 000€ 361 000€ 361 000€ 0€ 17 000€
005
A.I.2
Software
1 715 000€ 2 516 000€ 2 545 000€ 3 918 000€ 4 972 000€ 6 438 000€ 7 863 000€
007
A.I.4
Goodwill
1 083 000€ 1 083 000€ 1 083 000€ 1 083 000€ 1 083 000€ 1 083 000€ 1 083 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 2 000€ 483 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 960 000 € 1 439 000 € 952 000 € 818 000 € 811 000 € 898 000 € 814 000 €
013
A.II.2
Stavby
364 000€ 315 000€ 2 000€ 2 000€ 3 000€ 3 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 013 000€ 1 101 000€ 909 000€ 745 000€ 785 000€ 842 000€ 793 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 542 000€ 10 000€ 11 000€ 12 000€ 13 000€ 14 000€ 15 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
41 000€ 13 000€ 30 000€ 59 000€ 10 000€ 39 000€ 6 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
110 444 000 € 107 737 000 € 94 412 000 € 88 736 000 € 83 494 000 € 77 903 000 € 67 086 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
102 510 000€ 103 154 000€ 90 894 000€ 83 313 000€ 80 544 000€ 74 915 000€ 64 758 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 659 000€ 1 409 000€ 761 000€ 722 000€ 430 000€ 430 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
2 886 000€ 2 119 000€ 1 927 000€ 1 739 000€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
1 389 000€ 1 055 000€ 830 000€ 2 962 000€ 2 520 000€ 2 558 000€ 2 328 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
29 955 000 € 28 646 000 € 29 053 000 € 36 941 000 € 42 664 000 € 41 096 000 € 39 021 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 71 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 786 000 € 2 263 000 € 638 000 € 549 000 € 760 000 € 768 000 € 693 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
894 000€ 1 570 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
892 000€ 693 000€ 638 000€ 549 000€ 760 000€ 768 000€ 693 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
16 484 000 € 16 874 000 € 17 852 000 € 17 359 000 € 18 953 000 € 16 999 000 € 21 241 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 145 000€ 13 345 000€ 17 046 000€ 16 647 000€ 17 949 000€ 14 611 000€ 17 910 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 194 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
614 000€ 518 000€ 0€ 445 000€ 911 000€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 725 000€ 3 011 000€ 806 000€ 267 000€ 93 000€ 194 000€ 3 331 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 685 000 € 9 509 000 € 10 563 000 € 19 033 000 € 22 951 000 € 23 329 000 € 17 016 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
18 000€ 18 000€ 16 000€ 40 000€ 35 000€ 41 000€ 19 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 886 000€ 8 736 000€ 10 232 000€ 13 929 000€ 19 395 000€ 20 514 000€ 16 252 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
2 781 000€ 755 000€ 315 000€ 5 064 000€ 3 521 000€ 2 774 000€ 745 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 321 000 € 1 165 000 € 1 057 000 € 1 556 000 € 2 019 000 € 925 000 € 811 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
385 000€ 388 000€ 108 000€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
936 000€ 777 000€ 949 000€ 1 556 000€ 2 019 000€ 925 000€ 811 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
148 008 000 € 142 924 000 € 129 463 000 € 133 413 000 € 135 043 000 € 128 345 000 € 117 178 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
101 994 000 € 99 046 000 € 103 368 000 € 112 956 000 € 113 907 000 € 112 160 000 € 103 564 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
709 000 € 709 000 € 709 000 € 709 000 € 709 000 € 709 000 € 709 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
709 000€ 709 000€ 709 000€ 709 000€ 709 000€ 709 000€ 709 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
74 901 000 € 74 901 000 € 74 901 000 € 74 901 000 € 74 901 000 € 74 901 000 € 74 901 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
74 901 000€ 74 901 000€ 74 901 000€ 74 901 000€ 74 901 000€ 74 901 000€ 74 901 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
26 384 000 € 23 436 000 € 27 758 000 € 37 346 000 € 38 297 000 € 36 550 000 € 27 954 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 384 000€ 23 436 000€ 27 758 000€ 37 346 000€ 38 297 000€ 36 550 000€ 27 954 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
42 080 000 € 40 487 000 € 23 885 000 € 18 627 000 € 17 669 000 € 13 007 000 € 10 344 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
126 000 € 126 000 € 226 000 € 64 000 € 54 000 € 752 000 € 1 284 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
126 000€ 126 000€ 226 000€ 64 000€ 54 000€ 752 000€ 1 284 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
18 573 000 € 11 886 000 € 118 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
18 573 000€ 11 886 000€ 114 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 4 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
23 381 000 € 28 475 000 € 23 541 000 € 18 563 000 € 17 615 000 € 12 255 000 € 9 060 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 669 000€ 10 292 000€ 10 697 000€ 12 083 000€ 13 041 000€ 6 986 000€ 4 271 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 030 000€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
143 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 089 000€ 589 000€ 2 978 000€ 3 402 000€ 480 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
184 000€ 170 000€ 49 000€ 71 000€ 71 000€ 544 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
762 000€ 760 000€ 745 000€ 923 000€ 823 000€ 639 000€ 512 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
549 000€ 542 000€ 504 000€ 440 000€ 434 000€ 424 000€ 330 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 317 000€ 1 038 000€ 1 385 000€ 1 267 000€ 1 542 000€ 2 179 000€ 2 336 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 811 000€ 15 084 000€ 7 183 000€ 377 000€ 1 224 000€ 453 000€ 1 468 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 934 000 € 3 391 000 € 2 210 000 € 1 830 000 € 3 467 000 € 3 178 000 € 3 270 000 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 068 000€ 2 662 000€ 2 075 000€ 1 655 000€ 2 658 000€ 2 001 000€ 2 282 000€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
427 000€ 294 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
439 000€ 435 000€ 135 000€ 175 000€ 809 000€ 1 177 000€ 988 000€