Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 442 594 € 6 820 436 € 6 782 046 € 3 886 298 € 4 512 956 € 4 425 527 € 3 497 192 € 5 594 792 € 2 676 189 € 1 950 887 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
294 813 € 242 986 € 246 699 € 284 102 € 195 174 € 250 912 € 301 008 € 185 446 € 208 468 € 256 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 879 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 879€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
176 835 € 125 008 € 128 721 € 86 124 € 77 196 € 132 934 € 183 030 € 97 468 € 120 490 € 167 823 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 247€ 5 684€ 8 121€ 10 558€ 6 632€ 7 508€ 8 384€ 9 260€ 10 136€ 11 012€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
173 588€ 119 324€ 120 600€ 75 566€ 70 564€ 125 426€ 174 646€ 88 208€ 110 354€ 156 811€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
117 978 € 117 978 € 117 978 € 197 978 € 117 978 € 117 978 € 117 978 € 87 978 € 87 978 € 87 977 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
117 978€ 117 978€ 117 978€ 117 978€ 117 978€ 117 978€ 117 978€ 87 978€ 87 978€ 87 977€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
80 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 126 049 € 6 556 157 € 6 522 010 € 3 588 495 € 4 297 117 € 4 152 801 € 3 190 625 € 5 398 552 € 2 455 974 € 1 670 076 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
70 733 € 677 561 € 241 290 € 264 594 € 477 504 € 1 075 235 € 228 113 € 218 309 € 80 509 € 212 583 €
035
B.I.1
Materiál
69 767€ 677 561€ 71 290€ 74 274€ 366 356€ 775 235€ 84 113€ 218 309€ 55 509€ 65 028€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
170 000€ 190 320€ 111 148€ 300 000€ 144 000€ 25 000€ 147 555€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
966€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
175 452 € 110 538 € 25 531 € 62 179 € 25 301 € 35 111 € 44 000 € 2 399 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
167 662 € 94 639 € 19 487 € 36 375 € 111 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
167 662€ 94 639€ 19 487€ 36 375€ 111€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
30 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 000€ 22 000€ 22 000€ 21 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 790€ 15 899€ 4 044€ 3 804€ 3 301€ 14 000€ 14 000€ 2 399€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 502 403 € 3 721 406 € 4 969 199 € 2 986 291 € 3 655 138 € 2 702 182 € 1 828 968 € 2 009 173 € 1 769 823 € 1 136 635 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 906 524 € 3 250 011 € 4 314 007 € 2 847 805 € 3 451 110 € 2 479 463 € 1 682 998 € 1 879 871 € 1 733 914 € 902 634 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 906 524€ 3 250 011€ 4 314 007€ 2 847 805€ 3 451 110€ 2 479 463€ 1 682 998€ 1 879 871€ 1 733 914€ 902 634€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
346 237€ 316 296€ 505 554€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
81 015€ 78 910€ 75 815€ 74 472€ 73 131€ 60 937€ 236€ 67€ 67€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
54 546€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
112 541€ 124 878€ 102 970€ 59 756€ 153 413€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
56 086€ 76 189€ 73 823€ 64 014€ 6 019€ 58 812€ 85 978€ 129 235€ 35 842€ 26 042€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 377 461 € 2 046 652 € 1 285 990 € 275 431 € 139 174 € 340 273 € 1 089 544 € 3 168 671 € 605 642 € 320 858 €
072
B.V.1.
Peniaze
25 748€ 22 939€ 25 541€ 30 334€ 28 289€ 10 464€ 11 215€ 20 616€ 16 891€ 13 472€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 351 713€ 2 023 713€ 1 260 449€ 245 097€ 110 885€ 329 809€ 1 078 329€ 3 148 055€ 588 751€ 307 386€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
21 732 € 21 293 € 13 337 € 13 701 € 20 665 € 21 814 € 5 559 € 10 794 € 11 747 € 24 132 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7€ 4 707€ 36€ 91€ 4€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 725€ 16 586€ 13 301€ 13 610€ 20 665€ 21 814€ 5 555€ 10 794€ 11 262€ 11 417€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
485€ 12 715€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 442 594 € 6 820 436 € 6 782 046 € 3 886 298 € 4 512 956 € 4 425 527 € 3 497 192 € 5 594 792 € 2 676 189 € 1 950 887 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 103 788 € 2 687 320 € 2 020 456 € 1 552 392 € 1 403 872 € 585 492 € 1 340 624 € 1 686 625 € 1 091 888 € 957 876 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
850 000 € 850 000 € 850 000 € 850 000 € 850 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
850 000€ 850 000€ 850 000€ 850 000€ 850 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
85 000 € 59 256 € 30 853 € 20 919 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 7 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
85 000€ 59 256€ 30 853€ 20 919€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 7 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
772 320 € 672 200 € 571 539 € 482 802 € 420 492 € 1 175 624 € 925 656 € 859 266 € 792 876 € 775 723 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
772 320€ 672 200€ 571 539€ 482 802€ 1 175 624€ 1 175 624€ 925 656€ 859 266€ 792 876€ 775 723€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-755 132€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
396 468 € 1 105 864 € 568 064 € 198 671 € 118 380 € -755 132 € 249 968 € 662 359 € 134 012 € 24 653 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 308 148 € 4 078 405 € 4 736 687 € 2 308 920 € 3 106 723 € 3 838 486 € 2 154 321 € 3 908 167 € 1 559 350 € 977 969 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
494 583 € 745 919 € 1 039 979 € 27 864 € 15 177 € 29 976 € 65 929 € 23 750 € 28 429 € 13 917 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 13 997 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 997€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
78 993€ 75 296€ 72 187€ 15 594€ 2 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
379 574€ 652 447€ 952 794€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
22 883€ 18 176€ 14 998€ 12 270€ 9 435€ 7 188€ 4 686€ 2 247€ 515€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
13 133€ 5 742€ 22 788€ 61 243€ 19 503€ 12 611€ 12 611€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 306€ 1 306€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
316 493€ 590 585€ 350 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
824 118 € 1 856 703 € 1 964 611 € 833 606 € 1 369 709 € 1 378 929 € 419 846 € 3 879 025 € 849 688 € 914 952 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
96 038 € 1 532 623 € 1 647 917 € 651 896 € 1 287 725 € 1 267 157 € 300 423 € 3 550 484 € 686 146 € 454 776 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
96 038€ 1 532 623€ 1 647 917€ 651 896€ 1 287 725€ 1 267 157€ 300 423€ 3 550 484€ 686 146€ 454 776€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
494 685€ 4 398€ 4 405€ 3 936€ 2 918€ 2 971€ 2 990€ 73 645€ 6 069€ 315 347€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
42 151€ 35 875€ 33 668€ 29 722€ 30 350€ 35 492€ 34 629€ 23 671€ 24 735€ 26 419€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 518€ 28 570€ 27 747€ 24 433€ 23 532€ 28 614€ 35 112€ 21 603€ 23 058€ 24 197€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
88 752€ 221 260€ 223 221€ 113 896€ 7 792€ 7 680€ 8 713€ 193 465€ 109 605€ 75 518€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
68 974€ 33 977€ 27 653€ 9 723€ 17 392€ 37 015€ 37 979€ 16 157€ 75€ 18 695€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
59 235 € 28 316 € 22 715 € 18 670 € 11 950 € 3 860 € 65 796 € 5 392 € 8 882 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
33 784€ 19 273€ 16 415€ 12 370€ 6 150€ 2 077€ 8 882€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
25 451€ 9 043€ 6 300€ 6 300€ 5 800€ 3 860€ 63 719€ 5 392€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
613 719€ 856 882€ 1 359 382€ 1 428 780€ 1 554 194€ 2 425 721€ 1 602 750€ 681 233€ 40 218€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
155 693€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
30 658 € 54 711 € 24 903 € 24 986 € 2 361 € 1 549 € 2 247 € 0 € 24 951 € 15 042 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-68€ 399€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
30 658€ 54 711€ 24 903€ 24 986€ 2 361€ 1 549€ 2 247€ 25 019€ 14 643€