Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Telekom, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 638 032 000 € 1 562 966 000 € 1 622 352 000 € 1 527 444 000 € 1 421 579 000 € 1 446 810 000 € 1 424 117 000 € 1 997 171 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 193 795 000 € 1 192 598 000 € 1 165 824 000 € 1 029 335 000 € 1 040 523 000 € 1 079 008 000 € 1 155 801 000 € 1 389 219 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
273 757 000 € 281 795 000 € 254 567 000 € 255 785 000 € 256 436 000 € 278 814 000 € 299 890 000 € 330 276 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
76 601 000€ 50 072 000€ 46 995 000€ 55 760 000€ 49 430 000€ 36 087 000€ 38 325 000€ 49 281 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€ 73 313 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
66 637 000€ 67 254 000€ 85 074 000€ 92 350 000€ 108 910 000€ 140 609 000€ 163 350 000€ 190 652 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
57 206 000€ 91 156 000€ 49 185 000€ 34 362 000€ 24 783 000€ 28 805 000€ 24 902 000€ 17 030 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
854 636 000 € 845 401 000 € 842 099 000 € 704 392 000 € 714 929 000 € 731 096 000 € 752 614 000 € 782 658 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
39 747 000€ 52 194 000€ 75 791 000€ 72 999 000€ 78 843 000€ 77 362 000€ 81 065 000€ 77 399 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
584 923 000€ 539 779 000€ 492 182 000€ 485 028 000€ 499 019 000€ 522 352 000€ 545 031 000€ 553 910 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
132 316 000€ 144 069 000€ 189 222 000€ 77 834 000€ 75 621 000€ 75 580 000€ 77 064 000€ 81 745 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
93 060 000€ 109 359 000€ 84 904 000€ 68 531 000€ 61 446 000€ 55 802 000€ 49 454 000€ 69 604 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
65 402 000 € 65 402 000 € 69 158 000 € 69 158 000 € 69 158 000 € 69 098 000 € 103 297 000 € 276 285 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
65 402 000€ 65 402 000€ 69 158 000€ 69 098 000€ 69 098 000€ 69 098 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 34 199 000€ 207 187 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
409 426 000 € 353 787 000 € 449 202 000 € 473 778 000 € 359 419 000 € 343 461 000 € 247 852 000 € 580 484 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
23 835 000 € 13 784 000 € 15 191 000 € 14 632 000 € 15 904 000 € 16 230 000 € 11 426 000 € 11 761 000 €
035
B.I.1
Materiál
8 421 000€ 7 318 000€ 7 995 000€ 6 602 000€ 5 711 000€ 7 068 000€ 3 169 000€ 2 960 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
15 414 000€ 6 466 000€ 7 196 000€ 8 030 000€ 10 193 000€ 9 162 000€ 8 257 000€ 8 801 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
28 426 000 € 28 542 000 € 34 434 000 € 30 322 000 € 1 634 000 € 1 240 000 € 1 179 000 € 1 725 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
15 083 000 € 13 873 000 € 7 057 000 € 1 382 000 € 1 634 000 € 1 240 000 € 1 179 000 € 1 725 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
13 343 000€ 14 669 000€ 27 377 000€ 28 940 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
335 213 000 € 289 022 000 € 346 256 000 € 385 842 000 € 285 930 000 € 284 610 000 € 143 247 000 € 263 738 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
122 696 000 € 120 661 000 € 121 069 000 € 105 482 000 € 102 930 000 € 104 610 000 € 96 705 000 € 104 285 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
174 781 000€ 137 837 000€ 195 200 000€ 217 000 000€ 183 000 000€ 180 000 000€ 45 000 000€ 150 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 499 000€ 0€ 1 542 000€ 9 453 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
37 736 000€ 30 524 000€ 29 987 000€ 62 861 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
21 952 000 € 22 439 000 € 53 321 000 € 42 982 000 € 55 951 000 € 41 381 000 € 92 000 000 € 303 260 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
34 811 000 € 16 581 000 € 7 326 000 € 24 331 000 € 21 637 000 € 24 341 000 € 20 464 000 € 27 468 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 703 000€ 1 436 000€ 1 619 000€ 11 063 000€ 13 555 000€ 13 091 000€ 13 205 000€ 13 059 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 008 000€ 15 145 000€ 5 707 000€ 13 268 000€ 8 082 000€ 11 250 000€ 7 259 000€ 5 762 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 100 000€ 0€ 0€ 8 647 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 638 032 000 € 1 562 966 000 € 1 622 352 000 € 1 527 444 000 € 1 421 579 000 € 1 446 810 000 € 1 424 117 000 € 1 997 171 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 230 321 000 € 1 182 567 000 € 1 199 249 000 € 1 192 561 000 € 1 100 740 000 € 1 095 818 000 € 1 105 279 000 € 1 607 409 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€ 864 113 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€ 386 139 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-2 281 000€ -2 016 000€ -1 723 000€ -2 814 000€ -2 833 000€ -2 350 000€ -1 401 000€ -1 908 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
195 666 000 € 147 647 000 € 164 036 000 € 158 439 000 € 66 637 000 € 61 232 000 € 69 744 000 € 186 242 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
195 666 000€ 147 647 000€ 164 036 000€ 158 439 000€ 66 637 000€ 61 232 000€ 69 744 000€ 186 242 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
407 711 000 € 380 399 000 € 422 780 000 € 334 618 000 € 283 603 000 € 315 587 000 € 283 353 000 € 353 112 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
168 784 000 € 179 373 000 € 182 248 000 € 96 509 000 € 83 635 000 € 94 833 000 € 104 816 000 € 109 070 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
773 000 € 6 131 000 € 1 756 000 € 2 547 000 € 2 730 000 € 5 440 000 € 4 863 000 € 638 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
106 345 000€ 103 387 000€ 99 613 000€ 4 531 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
61 666 000€ 69 855 000€ 80 879 000€ 89 431 000€ 80 905 000€ 89 393 000€ 99 953 000€ 108 432 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
43 207 000 € 41 472 000 € 38 768 000 € 30 427 000 € 32 047 000 € 26 106 000 € 22 665 000 € 25 673 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
43 207 000€ 41 472 000€ 38 768 000€ 30 427 000€ 32 047 000€ 26 106 000€ 22 665 000€ 25 673 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
181 932 000 € 153 131 000 € 193 571 000 € 199 332 000 € 163 529 000 € 162 586 000 € 148 763 000 € 182 813 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
106 004 000 € 87 889 000 € 125 160 000 € 113 864 000 € 127 357 000 € 128 238 000 € 118 666 000 € 111 698 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
22 242 000€ 17 866 000€ 18 086 000€ 17 886 000€ 19 887 000€ 18 719 000€ 18 140 000€ 20 002 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 877 000€ 8 839 000€ 14 353 000€ 12 461 000€ 11 359 000€ 12 111 000€ 8 349 000€ 9 196 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
47 809 000€ 38 537 000€ 35 972 000€ 55 121 000€ 4 926 000€ 3 518 000€ 3 608 000€ 41 917 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 788 000 € 6 423 000 € 8 193 000 € 8 350 000 € 4 392 000 € 32 062 000 € 7 109 000 € 35 556 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 788 000€ 6 423 000€ 8 193 000€ 8 350 000€ 4 392 000€ 32 062 000€ 7 109 000€ 35 556 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 323 000 € 265 000 € 37 236 000 € 35 405 000 € 35 485 000 € 36 650 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 48 000€ 242 000€ 5 362 000€ 3 208 000€ 3 178 000€ 3 407 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 275 000€ 23 000€ 31 874 000€ 32 197 000€ 32 307 000€ 33 243 000€