Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
121 086 959 € 80 022 971 € 57 964 248 € 58 650 677 € 49 412 038 € 50 100 427 € 63 327 409 € 57 550 653 € 54 268 859 € 54 957 011 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 041 333 € 6 129 298 € 4 968 803 € 1 589 770 € 289 732 € 301 810 € 313 888 € 0 € 2 230 € 8 921 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 176 € 1 238 € 1 312 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 050€ 1 238€ 1 312€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 126€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
15 030 157 € 6 128 060 € 4 967 491 € 1 589 770 € 289 732 € 301 810 € 313 888 € 0 € 2 230 € 8 921 €
012
A.II.1
Pozemky
71 215€ 71 215€ 106 254€ 106 254€ 106 254€ 106 254€ 106 254€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
2 817 137€ 1 630 609€ 789 680€ 263 897€ 182 112€ 192 824€ 203 537€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 596 451€ 1 788 178€ 768 486€ 33 965€ 1 366€ 2 732€ 4 097€ 0€ 2 230€ 8 921€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
668 785€ 462 487€ 91 748€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 876 569€ 2 175 571€ 3 211 323€ 1 185 654€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
98 096 788 € 66 134 686 € 46 206 333 € 52 830 417 € 49 095 283 € 49 786 594 € 62 992 582 € 57 524 879 € 54 250 373 € 54 927 133 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 446 067 € 6 157 838 € 3 039 066 € 3 903 144 € 1 398 852 € 1 699 078 € 3 318 374 € 3 512 997 € 3 692 204 € 3 474 878 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
10 446 067€ 6 157 838€ 3 039 066€ 3 903 144€ 1 398 852€ 1 699 078€ 3 318 374€ 3 512 997€ 3 692 204€ 3 474 878€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 815 316 € 275 673 € 194 923 € 156 329 € 158 845 € 226 436 € 299 214 € 31 898 € 109 134 € 13 762 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
10 625 669 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 625 669€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
-252€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
189 899€ 275 673€ 194 923€ 156 329€ 158 845€ 226 436€ 299 214€ 31 898€ 109 134€ 13 762€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
61 212 304 € 55 075 774 € 40 616 303 € 46 124 586 € 47 423 115 € 46 394 849 € 58 817 405 € 49 306 653 € 47 292 828 € 48 229 893 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
61 047 654 € 54 710 662 € 40 251 871 € 46 120 525 € 47 422 472 € 46 394 146 € 58 493 084 € 49 203 839 € 47 292 703 € 47 847 078 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 502 164€ 5 765 923€ 2 000 004€ 545 343€ 427 747€ 551 146€ 474 609€ 1 672 209€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
56 545 490€ 48 944 739€ 38 251 867€ 45 575 182€ 46 994 725€ 45 843 000€ 58 018 475€ 47 531 630€ 47 292 703€ 47 847 078€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
25 464€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 244€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
109 359€ 13€ 323 686€ 102 241€ 0€ 365 879€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 827€ 365 112€ 364 432€ 4 061€ 643€ 690€ 635€ 329€ 125€ 16 936€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 623 101 € 4 625 401 € 2 356 041 € 2 646 358 € 114 471 € 1 466 231 € 557 589 € 4 673 331 € 3 156 207 € 3 208 600 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 073€ 966€ 13 993€ 9 762€ 10 770€ 6 569€ 5 377€ 526€ 1 119€ 861€
073
B.V.2.
Účty v bankách
15 622 028€ 4 624 435€ 2 342 048€ 2 636 596€ 103 701€ 1 459 662€ 552 212€ 4 672 805€ 3 155 088€ 3 207 739€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 948 838 € 7 758 987 € 6 789 112 € 4 230 490 € 27 023 € 12 023 € 20 939 € 25 774 € 16 256 € 20 957 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 266 000€ 4 003 268€ 4 009 945€ 2 635 297€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 682 838€ 3 755 719€ 2 779 167€ 1 595 193€ 27 023€ 12 023€ 20 939€ 25 774€ 16 256€ 20 957€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
121 086 959 € 80 022 971 € 57 964 248 € 58 650 677 € 49 412 038 € 50 100 427 € 63 327 409 € 57 550 653 € 54 268 859 € 54 957 011 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
61 414 556 € 21 433 530 € 18 104 830 € 15 797 101 € 1 595 244 € 736 233 € 398 323 € 2 581 886 € 2 428 897 € 3 963 287 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 254 000 € 11 254 000 € 11 254 000 € 11 254 000 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 € 7 635 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 254 000€ 11 254 000€ 11 254 000€ 11 254 000€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€ 7 635€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
34 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
430 859 € 264 224 € 148 688 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 € 763 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
430 859€ 264 224€ 148 688€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€ 763€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 744 672 € 6 582 605 € 4 391 413 € 1 583 846 € 724 835 € 388 224 € 1 428 054 € 1 148 770 € 1 270 000 € 2 682 119 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 744 672€ 6 582 605€ 4 391 413€ 1 583 846€ 724 835€ 583 230€ 1 623 060€ 1 148 770€ 1 270 000€ 2 682 119€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-195 006€ -195 006€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 985 025 € 3 332 701 € 2 310 729 € 2 958 492 € 862 011 € 339 611 € -1 038 129 € 1 424 718 € 1 150 499 € 1 272 770 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
59 672 403 € 58 582 906 € 39 859 169 € 42 853 210 € 47 816 051 € 49 363 075 € 62 928 098 € 54 968 704 € 51 837 424 € 50 991 270 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
241 471 € 216 896 € 147 453 € 62 863 € 1 021 € 478 € 1 300 € 2 543 € 88 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
233 989€ 212 989€ 144 989€ 61 598€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 482€ 3 907€ 2 464€ 1 265€ 1 021€ 478€ 1 300€ 2 543€ 88€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
58 142 189 € 55 153 951 € 38 544 910 € 41 964 155 € 47 357 301 € 49 100 846 € 62 797 732 € 54 898 131 € 51 417 552 € 50 596 807 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
47 910 434 € 39 406 614 € 23 681 724 € 25 465 497 € 23 181 877 € 28 231 086 € 35 235 415 € 33 901 156 € 31 430 545 € 34 637 255 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
26 062 065€ 23 246 071€ 8 406 803€ 14 167 600€ 18 023 707€ 17 690 221€ 25 991 821€ 24 941 849€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
21 848 369€ 16 160 543€ 15 274 921€ 11 297 897€ 5 158 170€ 10 540 865€ 9 243 594€ 8 959 307€ 31 430 545€ 34 637 255€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 072 937€ 3 986 014€ 4 484 759€ 9 899 899€ 7 799 957€ 11 000 000€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 3 500 000€ 4 400 000€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
113 675€ 59 594€ 44 769€ 36 063€ 34 855€ 34 558€ 31 784€ 0€ 13 242€ 14 173€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
94 147€ 59 188€ 46 101€ 37 721€ 27 216€ 26 610€ 23 809€ 0€ 9 527€ 10 422€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 025 959€ 10 544 800€ 10 771 753€ 11 937 576€ 14 213 454€ 13 008 635€ 16 506 719€ 17 346 915€ 15 362 154€ 15 932 971€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-2 026€ 10 818€ 14 549€ 2 539€ 5€ 150 060€ 202 084€ 1 986€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 283 302 € 3 206 824 € 1 164 375 € 820 656 € 251 832 € 259 227 € 127 503 € 68 353 € 416 334 € 392 535 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
47 509€ 1 108€ 11 142€ 15 569€ 20 396€ 23 079€ 29 451€ 11 857€ 204 798€ 327 052€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 235 793€ 3 205 716€ 1 153 233€ 805 087€ 231 436€ 236 148€ 98 052€ 56 496€ 211 536€ 65 483€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 441€ 5 235€ 2 431€ 5 536€ 205 897€ 3 002€ 2 385€ 920€ 995€ 1 840€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 535 € 249 € 366 € 743 € 1 119 € 988 € 63 € 2 538 € 2 454 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
360€ 249€ 366€ 743€ 1 119€ 988€ 63€ 2 538€ 2 454€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 175€ 0€ 0€ 0€ 0€