Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
102 225 600 € 88 889 209 € 81 478 085 € 95 306 909 € 96 401 379 € 96 661 195 € 98 024 148 € 95 229 699 € 95 015 740 € 98 279 409 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
53 164 932 € 49 757 577 € 46 884 578 € 44 180 101 € 43 330 886 € 45 167 848 € 49 381 985 € 54 285 384 € 54 592 294 € 58 796 880 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 638 056 € 8 775 398 € 5 917 563 € 4 108 011 € 1 398 444 € 1 381 821 € 1 672 496 € 1 570 401 € 742 521 € 724 827 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 379 862€ 5 993 645€ 1 269 801€ 1 386 211€ 714 640€ 871 654€ 1 283 799€ 1 149 058€ 575 416€ 647 834€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
90 202€ 97 370€ 104 538€ 111 707€ 118 875€ 128 854€ 139 396€ 149 938€ 12 932€ 16 305€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 684 383€ 4 543 224€ 2 310 883€ 412 204€ 221 369€ 77 361€ 223 422€ 154 173€ 48 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
167 992€ 299 210€ 152 725€ 159 944€ 171 940€ 47 983€ 0€ 12 688€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
43 510 876 € 40 966 179 € 40 951 015 € 40 056 090 € 41 916 442 € 43 770 027 € 47 693 489 € 52 698 983 € 53 843 773 € 58 072 053 €
012
A.II.1
Pozemky
2 792 877€ 2 792 877€ 2 790 890€ 2 790 890€ 2 775 661€ 2 775 661€ 2 775 661€ 2 775 661€ 2 775 661€ 2 775 661€
013
A.II.2
Stavby
20 392 748€ 21 466 370€ 23 380 128€ 25 039 083€ 26 872 925€ 28 726 252€ 30 609 013€ 32 019 204€ 32 440 467€ 32 480 526€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 213 354€ 12 150 176€ 9 671 366€ 9 882 499€ 9 989 951€ 9 349 127€ 11 483 213€ 13 067 299€ 14 891 931€ 19 428 067€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
426 468€ 223 418€ 3 858€ 4 038€ 4 216€ 4 396€ 4 575€ 4 754€ 4 933€ 5 112€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 095 325€ 3 265 050€ 3 635 863€ 2 283 352€ 1 990 202€ 2 674 631€ 2 556 384€ 4 468 582€ 3 405 199€ 3 234 165€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
590 104€ 1 068 288€ 1 468 910€ 56 228€ 283 487€ 239 960€ 264 643€ 363 483€ 325 582€ 148 522€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 6 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
46 889 260 € 36 435 622 € 33 148 668 € 44 906 597 € 50 358 753 € 48 479 485 € 45 613 817 € 37 809 201 € 39 457 824 € 36 611 277 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 949 751 € 2 601 308 € 2 573 969 € 2 662 762 € 2 666 936 € 2 594 629 € 2 516 541 € 2 251 578 € 2 237 380 € 2 344 460 €
035
B.I.1
Materiál
2 947 001€ 2 600 594€ 2 572 193€ 2 637 136€ 2 645 350€ 2 569 891€ 2 384 560€ 2 228 539€ 2 211 544€ 2 321 290€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
175€ 889€ 20 451€ 20 276€ 20 348€ 21 398€ 21 569€ 21 593€ 22 664€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 575€ 714€ 887€ 5 175€ 1 310€ 4 390€ 110 583€ 1 470€ 4 243€ 506€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 850 € 9 587 € 13 847 € 3 594 € 3 594 € 3 594 € 3 594 € 3 843 € 3 843 € 3 843 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 162 € 3 594 € 3 594 € 3 594 € 3 594 € 3 594 € 3 594 € 3 843 € 3 843 € 3 843 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 162€ 3 594€ 3 594€ 3 594€ 3 594€ 3 594€ 3 594€ 3 843€ 3 843€ 3 843€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
6 688€ 5 993€ 10 253€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 026 094 € 10 184 712 € 9 982 140 € 12 901 943 € 16 069 906 € 15 899 459 € 18 495 672 € 12 479 206 € 11 131 153 € 12 887 675 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
14 547 846 € 8 805 806 € 8 774 060 € 10 588 933 € 11 471 611 € 11 029 322 € 10 978 057 € 9 588 166 € 10 452 505 € 9 199 931 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 547 846€ 8 805 806€ 8 774 060€ 10 588 933€ 11 471 611€ 11 029 322€ 10 978 057€ 9 588 166€ 10 452 505€ 9 199 931€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
682 576€ 786 041€ 646 341€ 1 028 763€ 3 391 071€ 3 879 305€ 6 150 361€ 1 714 697€ 362 378€ 1 371 029€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
795 672€ 592 865€ 561 739€ 1 284 247€ 1 207 224€ 990 832€ 1 367 254€ 1 176 343€ 316 270€ 2 316 715€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
27 905 565 € 23 640 015 € 20 578 712 € 29 338 298 € 31 618 317 € 29 981 803 € 24 598 010 € 23 074 574 € 26 085 448 € 21 375 299 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 543€ 311€ 33 098€ 30 359€ 34 875€ 34 542€ 34 905€ 27 450€ 33 111€ 22 555€
073
B.V.2.
Účty v bankách
27 904 022€ 23 639 704€ 20 545 614€ 29 307 939€ 31 583 442€ 29 947 261€ 24 563 105€ 23 047 124€ 26 052 337€ 21 352 744€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 171 408 € 2 696 010 € 1 444 839 € 6 220 211 € 2 711 740 € 3 013 862 € 3 028 346 € 3 135 114 € 965 622 € 2 871 252 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
93 265€ 7 542€ 5 707€ 9 432€ 22 892€ 76 440€ 21 706€ 25 293€ 31 842€ 7 001€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 019 566€ 2 568 884€ 1 069 924€ 2 974 481€ 1 041 879€ 2 923 159€ 2 997 984€ 3 066 511€ 872 994€ 2 800 163€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
51 853€ 57 427€ 56 600€ 3 206 273€ 1 635 801€ 5 575€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 724€ 62 157€ 312 608€ 30 025€ 11 168€ 8 688€ 8 656€ 43 310€ 60 786€ 64 088€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
102 225 600 € 88 889 209 € 81 478 085 € 95 306 909 € 96 401 379 € 96 661 195 € 98 024 148 € 95 229 699 € 95 015 740 € 98 279 409 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
77 395 620 € 62 783 750 € 66 615 621 € 72 317 709 € 71 481 033 € 69 953 917 € 68 838 511 € 68 788 618 € 68 277 110 € 64 130 412 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
75 867 477 € 71 421 494 € 68 021 494 € 54 821 494 € 54 821 494 € 54 821 494 € 54 821 494 € 54 821 494 € 50 733 874 € 50 733 874 €
082
A.I.1
Základné imanie
71 421 494€ 68 021 494€ 54 821 494€ 54 821 494€ 54 821 494€ 54 821 494€ 54 821 494€ 54 821 494€ 50 733 874€ 50 733 874€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
4 445 983€ 3 400 000€ 13 200 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 680 383 € 2 680 383 € 2 680 383 € 2 637 794 € 2 531 002 € 2 451 899 € 2 392 780 € 2 290 600 € 2 034 978 € 1 917 424 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 680 383€ 2 680 383€ 2 680 383€ 2 637 794€ 2 531 002€ 2 451 899€ 2 392 780€ 2 290 600€ 2 034 978€ 1 917 424€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
14 215 833 € 14 215 833 € 14 215 833 € 14 006 637 € 11 992 706 € 11 098 475 € 10 441 842 € 9 509 861 € 10 272 780 € 9 004 960 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
97 392€ 97 392€ 97 392€ 97 392€ 87 392€ 77 392€ 67 391€ 57 392€ 47 392€ 37 392€
092
A.V.2
Ostatné fondy
14 118 441€ 14 118 441€ 14 118 441€ 13 909 245€ 11 905 314€ 11 021 083€ 10 374 451€ 9 452 469€ 10 225 388€ 8 967 568€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-25 533 960 € -18 576 147 € 0 € 123 056 € 123 056 € 123 056 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 123 056€ 123 056€ 123 056€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-25 533 960€ -18 576 147€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 165 887 € -6 957 813 € -18 302 089 € 851 784 € 2 135 831 € 1 582 049 € 1 182 395 € 2 043 607 € 5 112 422 € 2 351 098 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 829 980 € 25 630 114 € 14 286 612 € 19 671 947 € 18 846 024 € 22 256 743 € 24 405 407 € 26 339 196 € 26 738 597 € 34 120 731 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
629 423 € 823 229 € 1 319 864 € 1 348 958 € 2 148 119 € 2 283 403 € 2 570 677 € 2 155 374 € 1 402 464 € 1 179 155 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
124 198€ 64 410€ 85 104€ 154 465€ 143 815€ 101 219€ 139 750€ 118 562€ 158 893€ 175 909€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
505 225€ 758 819€ 1 234 760€ 1 194 493€ 2 004 304€ 2 182 184€ 2 430 927€ 2 036 812€ 1 243 571€ 963 031€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 40 215€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 634 180 € 3 090 537 € 5 605 601 € 5 605 601 € 5 650 279 € 5 088 978 € 4 689 706 € 4 480 718 € 4 267 597 € 4 065 372 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 634 180€ 3 090 537€ 5 605 601€ 5 605 601€ 5 650 279€ 5 088 978€ 4 689 706€ 4 480 718€ 4 267 597€ 4 065 372€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 500 000€ 10 500 000€ 1 300 000€ 3 900 000€ 6 500 000€ 9 100 000€ 19 542 798€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 186 076 € 6 679 609 € 5 852 263 € 9 263 520 € 7 455 326 € 8 389 535 € 8 306 171 € 8 517 889 € 7 244 938 € 5 031 244 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 678 058 € 2 169 143 € 2 893 105 € 2 564 187 € 2 127 258 € 1 619 380 € 1 974 731 € 2 572 576 € 2 217 225 € 843 391 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 678 058€ 2 169 143€ 2 893 105€ 2 564 187€ 2 127 258€ 1 619 380€ 1 974 731€ 2 572 576€ 2 217 225€ 843 391€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 813 523€ 1 228 250€ 1 191 065€ 2 018 176€ 2 417 713€ 2 218 889€ 2 296 749€ 2 122 660€ 1 893 478€ 2 126 346€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 489 602€ 1 180 910€ 1 094 293€ 1 566 453€ 1 736 548€ 1 639 740€ 1 175 004€ 1 097 119€ 1 028 291€ 1 024 991€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 459 201€ 476 830€ 506 510€ 1 279 115€ 1 148 903€ 892 747€ 864 240€ 795 675€ 2 001 438€ 799 347€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 745 692€ 1 624 476€ 167 290€ 1 835 589€ 24 904€ 2 018 779€ 1 995 447€ 1 929 859€ 104 506€ 237 169€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 873 866 € 1 536 397 € 1 508 002 € 3 448 847 € 2 291 679 € 2 592 608 € 2 338 813 € 2 084 786 € 2 119 982 € 1 696 909 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 236 168€ 825 898€ 1 010 683€ 1 335 721€ 1 321 604€ 1 345 064€ 1 137 867€ 1 053 865€ 1 139 857€ 1 006 373€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
637 698€ 710 499€ 497 319€ 2 113 126€ 970 075€ 1 247 544€ 1 200 946€ 1 030 921€ 980 125€ 690 536€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 006 435€ 3 000 342€ 882€ 5 021€ 1 300 621€ 2 602 219€ 2 600 040€ 2 600 429€ 2 603 616€ 2 605 253€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 475 345 € 575 852 € 3 317 253 € 6 074 322 € 4 450 535 € 4 780 230 € 101 885 € 33 € 28 266 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
16€ 771€ 250€ 12€ 292€ 100€ 33€ 4 492€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
794 000€ 2 435 670€ 1 034 261€ 3 651 753€ 22 051€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
475 329€ 575 852€ 2 522 482€ 3 638 402€ 3 416 262€ 1 128 185€ 79 734€ 0€ 23 774€