Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
74 770 764€ 34 650 751€ 26 193 309€ 70 634 654€ 72 420 991€ 68 102 649€ 65 300 783€ 64 996 896€ 67 588 690€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
75 041 423 € 36 708 605 € 28 691 674 € 71 001 613 € 72 848 077 € 69 133 547 € 66 164 584 € 65 650 490 € 69 486 203 € 65 537 014 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 010€ 697€ 1 176€ 171€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
18 509€ 8 492€ 13 588€ 13 480€ 12 705€ 13 542€ 15 551€ 11 865€ 15 483€ 10 749€
05
III.
Tržby z predaja služieb
74 752 255€ 34 642 259€ 26 179 721€ 70 621 174€ 72 408 286€ 68 089 107€ 65 283 222€ 64 984 334€ 67 572 031€ 64 824 340€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
175€ -889€ -19 563€ 175€ -40€ -341€ 462€ 414€ 277€ 1 110€
07
V.
Aktivácia
2 789€ 684€ 1 523€ 2 710€ 2 111€ 2 972€ 3 659€ 2 307€ 3 549€ 2 596€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
930€ 49 567€ 5 865€ 0€ 19 860€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
267 695€ 2 058 059€ 2 515 475€ 314 507€ 425 015€ 1 022 402€ 859 680€ 631 013€ 1 893 687€ 698 048€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
64 780 407 € 43 755 554 € 46 985 873 € 69 735 374 € 69 871 137 € 66 897 689 € 64 298 687 € 62 701 979 € 62 214 019 € 62 369 147 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 354€ 501€ 1 158€ 190€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 707 736€ 1 274 716€ 1 368 054€ 1 439 268€ 1 554 334€ 1 646 425€ 1 540 343€ 1 691 318€ 1 763 328€ 2 086 487€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 933€ 2 561€ 6 500€ 3 462€ -5 055€ 11 626€ 7 828€ 2 458€ -8 087€ 96 292€
14
D.
Služby
8 396 269€ 5 288 014€ 6 043 899€ 8 886 170€ 8 629 837€ 8 380 337€ 8 759 142€ 8 924 162€ 8 693 801€ 8 398 784€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
40 905 699 € 24 558 915 € 29 090 779 € 46 216 639 € 45 719 999 € 43 287 214 € 38 634 500 € 36 997 625 € 34 418 811 € 34 241 404 €
16
E.1.
Mzdové náklady
28 208 299€ 17 890 050€ 19 006 069€ 32 101 701€ 31 832 653€ 29 374 056€ 27 952 221€ 26 681 525€ 24 935 040€ 24 246 658€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
131 378€ 118 161€ 95 963€ 145 555€ 142 478€ 119 302€ 128 221€ 122 015€ 128 034€ 123 571€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 810 820€ 7 599 601€ 8 082 272€ 11 993 057€ 11 765 523€ 11 181 138€ 9 048 308€ 8 368 561€ 7 846 615€ 7 529 264€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 755 202€ -1 048 897€ 1 906 475€ 1 976 326€ 1 979 345€ 2 612 718€ 1 505 750€ 1 825 524€ 1 509 122€ 2 341 911€
20
F.
Dane a poplatky
553 386€ 112 573€ 120 104€ 101 406€ 105 577€ 108 552€ 95 467€ 99 874€ 285 157€ 102 234€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 751 956€ 5 945 688€ 5 470 444€ 5 557 745€ 6 312 466€ 6 515 067€ 7 829 764€ 7 706 308€ 8 356 688€ 8 760 977€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 751 956€ 5 945 688€ 5 470 444€ 5 557 745€ 6 312 466€ 6 515 067€ 7 829 764€ 7 706 308€ 8 356 688€ 8 760 977€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 830€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
543 334€ 577 094€ -510 224€ 742 029€ 736 611€ 602 434€ 770 448€ 771 333€ 2 212 232€ -959 743€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 920 094€ 5 995 993€ 5 396 317€ 6 762 825€ 6 817 368€ 6 346 034€ 6 659 841€ 6 508 400€ 6 490 931€ 9 642 522€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 261 016 € -7 046 949 € -18 294 199 € 1 266 239 € 2 976 940 € 2 235 858 € 1 865 897 € 2 948 511 € 7 272 184 € 3 167 867 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
64 667 790 € 28 085 255 € 18 756 816 € 60 308 639 € 62 243 946 € 58 066 892 € 54 996 237 € 54 381 178 € 57 142 316 € 54 257 213 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
709 € 857 € 11 113 € 40 429 € 40 067 € 30 187 € 21 793 € 34 480 € 78 343 € 95 980 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
570 € 856 € 10 867 € 40 366 € 39 976 € 29 843 € 20 986 € 34 220 € 77 472 € 95 752 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
570€ 856€ 10 867€ 40 366€ 39 976€ 29 843€ 20 986€ 34 220€ 77 472€ 95 752€
42
XII.
Kurzové zisky
139€ 1€ 246€ 63€ 91€ 344€ 807€ 260€ 871€ 228€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
95 730 € 68 070 € 16 938 € 21 328 € 67 758 € 111 542 € 158 666 € 214 765 € 404 767 € 488 348 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
52 491 € 6 300 € 8 563 € 51 788 € 97 920 € 144 494 € 193 081 € 387 152 € 472 223 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52 491€ 6 300€ 8 563€ 51 788€ 97 920€ 144 494€ 193 081€ 387 152€ 472 223€
52
O.
Kurzové straty
1 981€ 26€ 400€ 2 441€ 2 977€ 1 117€ 1 349€ 7 519€ 2 332€ 1 475€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 258€ 61 744€ 16 538€ 10 324€ 12 993€ 12 505€ 12 823€ 14 165€ 15 283€ 14 650€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-95 021 € -67 213 € -5 825 € 19 101 € -27 691 € -81 355 € -136 873 € -180 285 € -326 424 € -392 368 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 165 995 € -7 114 162 € -18 300 024 € 1 285 340 € 2 949 249 € 2 154 503 € 1 729 024 € 2 768 226 € 6 945 760 € 2 775 499 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
108 € -156 349 € 2 065 € 433 556 € 813 418 € 572 454 € 546 629 € 724 619 € 1 833 338 € 424 401 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
108€ -156 349€ 2 065€ 433 556€ 813 418€ 572 454€ 546 629€ 724 619€ 1 873 553€ 384 186€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-40 215€ 40 215€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 165 887 € -6 957 813 € -18 302 089 € 851 784 € 2 135 831 € 1 582 049 € 1 182 395 € 2 043 607 € 5 112 422 € 2 351 098 €