Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
107 067 077 € 83 286 906 € 75 421 388 € 100 963 857 € 103 217 743 € 89 141 999 € 83 209 113 € 67 066 642 € 52 543 505 € 65 468 313 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 220 027 € 4 455 995 € 6 042 883 € 7 210 080 € 5 711 676 € 5 168 368 € 5 086 557 € 4 097 756 € 3 388 742 € 3 436 603 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
44 016 € 140 136 € 319 290 € 511 620 € 564 735 € 513 461 € 242 114 € 157 248 € 103 416 € 191 575 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
44 016€ 140 136€ 319 290€ 511 620€ 492 063€ 513 461€ 230 614€ 72 369€ 103 416€ 191 575€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
72 672€ 11 500€ 84 879€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 176 011 € 4 315 859 € 5 723 593 € 6 698 460 € 5 146 941 € 4 654 907 € 4 844 443 € 3 940 508 € 3 285 326 € 3 245 028 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 955€ 5 093€ 5 231€ 10 001€ 10 258€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 171 056€ 4 310 766€ 5 718 362€ 6 688 459€ 5 136 683€ 4 654 907€ 4 830 683€ 3 940 508€ 3 285 326€ 3 245 028€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 760€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
103 822 890 € 78 470 444 € 69 254 635 € 93 617 990 € 97 396 063 € 83 604 650 € 77 850 153 € 62 613 485 € 48 979 792 € 61 694 977 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 832 330 € 17 482 227 € 25 472 859 € 33 730 818 € 50 472 635 € 30 682 469 € 30 829 114 € 18 582 791 € 17 889 704 € 18 725 362 €
035
B.I.1
Materiál
3 146€ 5 033€ 4 219€ 3 409€ 3 315€ 3 817€ 3 400€ 4 433€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 832 330€ 17 482 227€ 25 469 713€ 33 725 785€ 50 468 416€ 30 679 060€ 30 825 799€ 18 578 974€ 17 886 304€ 18 720 929€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 362 227 € 3 318 195 € 2 664 960 € 2 192 746 € 2 903 705 € 1 873 913 € 1 925 304 € 1 885 215 € 1 670 154 € 1 539 370 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 333 622 € 452 850 € 917 750 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
333 622€ 452 850€ 917 750€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 362 227€ 3 318 195€ 2 331 338€ 1 739 896€ 1 985 955€ 1 873 913€ 1 925 304€ 1 885 215€ 1 670 154€ 1 539 370€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
46 816 855 € 29 496 630 € 34 822 846 € 42 137 108 € 39 056 673 € 41 524 556 € 35 731 719 € 33 848 050 € 21 552 572 € 22 320 869 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 121 058 € 9 765 276 € 34 121 782 € 36 864 454 € 38 655 005 € 41 084 860 € 29 772 047 € 25 964 182 € 21 386 902 € 22 146 459 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 861 216€ 1 881 521€ 25 817 916€ 24 205 197€ 24 746 449€ 30 919 010€ 21 340 921€ 117 216€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
21 034 564€ 15 781 812€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 259 842€ 7 883 755€ 8 303 866€ 12 659 257€ 13 908 556€ 10 165 850€ 8 431 126€ 4 812 402€ 5 605 090€ 22 146 459€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
14 276 311€ 19 706 740€ 676 077€ 110 767€ 5 949 780€ 7 864 984€ 160 199€ 144 587€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
4 781 987€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 489€ 471 086€ 388 874€ 316 316€ 4 924€ 26 561€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
24 419 486€ 24 614€ 21 498€ 19 581€ 12 794€ 12 613€ 9 892€ 13 960€ 5 471€ 3 262€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
46 811 478 € 28 173 392 € 6 293 970 € 15 557 318 € 4 963 050 € 9 523 712 € 9 364 016 € 8 297 429 € 7 867 362 € 19 109 376 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 500€ 19 790€ 8 276€ 5 974€ 5 291€ 10 730€ 4 830€ 5 153€ 13 123€
073
B.V.2.
Účty v bankách
46 811 478€ 28 171 892€ 6 274 180€ 15 549 042€ 4 957 076€ 9 518 421€ 9 353 286€ 8 292 599€ 7 862 209€ 19 096 253€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
24 160 € 360 467 € 123 870 € 135 787 € 110 004 € 368 981 € 272 403 € 355 401 € 174 971 € 336 733 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 945€ 2 563€ 18 988€ 253 903€ 205 810€ 141 638€ 39 927€ 38 053€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 409€ 48 119€ 29 629€ 99 604€ 81 487€ 79 555€ 50 234€ 77 289€ 122 195€ 267 150€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22 751€ 312 348€ 91 296€ 33 620€ 9 529€ 35 523€ 16 359€ 136 474€ 12 849€ 31 530€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
107 067 077 € 83 286 906 € 75 421 388 € 100 963 857 € 103 217 743 € 89 141 999 € 83 209 113 € 67 066 642 € 52 543 505 € 65 468 313 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
29 880 403 € 17 311 435 € 12 904 992 € 14 547 435 € 15 030 686 € 17 141 381 € 17 251 635 € 17 137 267 € 16 464 881 € 15 849 249 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 739 641 € 8 733 198 € 8 855 640 € 8 858 892 € 8 969 587 € 8 979 842 € 8 965 473 € 8 893 087 € 8 823 793 € 8 823 793 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 739 641€ 8 733 198€ 8 855 640€ 8 858 892€ 8 969 587€ 8 979 842€ 8 965 473€ 8 893 087€ 8 823 793€ 8 823 793€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 968 968 € 4 406 443 € -122 442 € 1 516 749 € 1 889 305 € 3 989 745 € 4 114 368 € 4 072 386 € 3 469 294 € 2 853 662 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
42 579 611 € 33 920 333 € 34 963 781 € 60 189 210 € 63 386 718 € 48 102 129 € 45 031 010 € 32 003 278 € 20 124 942 € 34 340 086 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 197 € 3 402 € 6 113 € 2 366 € 1 554 € 1 659 € 2 301 € 2 217 € 2 370 € 2 732 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 197€ 3 402€ 6 113€ 2 366€ 1 554€ 1 659€ 2 301€ 2 217€ 2 370€ 2 732€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 525 472 € 5 303 080 € 6 078 485 € 4 800 594 € 7 395 156 € 7 720 221 € 7 512 149 € 7 168 794 € 6 803 056 € 6 711 259 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 525 472€ 5 303 080€ 6 078 485€ 4 800 594€ 7 395 156€ 7 720 221€ 7 512 149€ 7 168 794€ 6 803 056€ 6 711 259€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
26 722 211 € 19 375 280 € 24 660 051 € 52 617 297 € 54 749 636 € 39 503 295 € 36 596 981 € 23 975 444 € 10 816 439 € 25 295 074 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 171 862 € 12 477 543 € 9 628 998 € 16 984 828 € 9 653 470 € 17 234 321 € 15 995 319 € 18 460 989 € 6 898 300 € 21 590 688 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
10 647 253€ 7 881 752€ 7 939 142€ 12 987 032€ 5 501 082€ 9 671 972€ 8 740 200€ 9 584 847€ 536 046€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
861 967€ 1 963 524€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 524 609€ 4 595 791€ 1 689 856€ 3 997 796€ 4 152 388€ 7 562 349€ 7 255 119€ 8 014 175€ 4 398 730€ 21 590 688€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 000 000€ 30 000 000€ 39 175 591€ 15 000 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
15 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
265 685€ 256 285€ 247 427€ 234 304€ 363 192€ 221 322€ 209 079€ 195 948€ 195 850€ 194 050€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
183 969€ 159 427€ 180 873€ 163 307€ 190 603€ 148 049€ 128 263€ 122 128€ 118 598€ 116 112€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 100 695€ 6 482 025€ 4 600 073€ 5 234 766€ 5 365 374€ 6 872 607€ 5 262 914€ 5 070 284€ 3 523 495€ 3 294 133€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 680€ 92€ 1 406€ 26 996€ 1 406€ 126 095€ 80 196€ 100 091€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 325 731 € 9 238 571 € 4 219 132 € 2 768 953 € 1 240 372 € 876 954 € 919 579 € 856 823 € 2 503 077 € 2 331 021 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
79 339€ 150 675€ 173 209€ 181 341€ 171 735€ 163 334€ 127 856€ 138 923€ 2 201 271€ 2 066 363€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 246 392€ 9 087 896€ 4 045 923€ 2 587 612€ 1 068 637€ 713 620€ 791 723€ 717 900€ 301 806€ 264 658€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
34 607 063 € 32 055 138 € 27 552 615 € 26 227 212 € 24 800 339 € 23 898 489 € 20 926 468 € 17 926 097 € 15 953 682 € 15 278 978 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 308€ 5 752€ 5 804€ 5 548€ 6 104€ 4 072€ 3 100€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
34 607 063€ 32 055 138€ 27 552 615€ 26 219 904€ 24 794 587€ 23 892 685€ 20 920 920€ 17 919 993€ 15 949 610€ 15 127 297€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
148 581€