Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 969 339 € 2 578 624 € 8 012 564 € 139 818 € 142 544 € 137 877 € 137 900 € 137 866 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
93 596 € 114 364 € 114 364 € 137 866 € 137 866 € 137 866 € 137 866 € 137 866 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
93 596 € 114 364 € 114 364 € 137 866 € 137 866 € 137 866 € 137 866 € 137 866 €
012
A.II.1
Pozemky
93 596€ 114 364€ 114 364€ 137 866€ 137 866€ 137 866€ 137 866€ 137 866€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 875 743 € 2 464 260 € 7 898 200 € 1 952 € 4 678 € 11 € 34 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
365 824 € 485 662 € 1 513 031 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
365 824€ 389 877€ 1 513 031€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
95 785€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
6 509 919 € 1 978 598 € 6 385 169 € 1 952 € 4 678 € 11 € 34 €
056
B.IV.1
Peniaze
193€ 193€ 40€ 25€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 509 726€ 1 978 405€ 6 385 129€ 1 952€ 4 678€ 11€ 9€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 969 339 € 2 578 624 € 8 012 564 € 139 818 € 142 544 € 137 877 € 137 900 € 137 866 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 192 435 € 2 508 634 € 5 434 919 € 2 853 € 202 € -3 424 € -479 € 3 467 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
109 560 € 109 560 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
109 560€ 109 560€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
34 700 € 34 700 € 34 700 € 34 700 € 34 700 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
34 700€ 34 700€ 34 700€ 34 700€ 34 700€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 912 € 6 640 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 912€ 6 640€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
342 464 € 1 360 379 € -65 047 € -67 698 € -69 824 € -66 879 € -62 933 € -52 098 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
342 464€ 1 360 379€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-65 047€ -67 698€ -69 824€ -66 879€ -62 933€ -52 098€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 683 799 € 997 355 € 5 432 066 € 2 651 € 2 126 € -2 945 € -3 946 € -10 835 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 776 904 € 69 990 € 2 577 645 € 136 965 € 142 342 € 141 301 € 138 379 € 134 399 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 048 € 2 057 € 400 € 363 € 500 € 300 € 200 € 200 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 248€ 1 559€ 363€ 500€ 300€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
800€ 498€ 400€ 200€ 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
210 € 74 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
210€ 74€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 771 646 € 67 859 € 2 577 245 € 136 602 € 141 842 € 141 001 € 138 179 € 134 199 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
991€ 1 339€ 372€ 3 872€ 4 611€ 3 898€ 3 898€ 398€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 228€ 1 228€ 129 858€ 134 839€ 134 231€ 131 409€ 131 409€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
850€ 850€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 768 577€ 64 442€ 2 576 873€ 480€ 480€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 392€ 2 392€ 2 392€ 2 392€ 2 392€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé