Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROPARK Bratislava, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 272 483 € 1 291 689 € 1 606 604 € 4 661 € 4 661 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 272 483€ 1 291 689€ 1 606 604€ 4 661€ 4 661€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 693 € 10 270 € 7 058 € 1 437 € 1 968 € 1 254 € 2 276 € 9 775 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26€ 20€ 34€
10
B.2
Služby
9 693€ 10 244€ 7 038€ 1 437€ 1 968€ 1 220€ 2 276€ 9 775€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 262 790 € 1 281 419 € 1 599 546 € 3 224 € 2 693 € -1 254 € -2 276 € -9 775 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
31 217 € 18 195 €
13
C.1
Mzdové náklady
22 988€ 13 403€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 092€ 4 718€
16
C.4
Sociálne náklady
137€ 74€
17
D
Dane a poplatky
663€ 651€ 3€ 3€ 3€ 1 126€ 1 126€ 1 060€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 720 000€ 5 297 900€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 768€ 23 502€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
70€ 1€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
5 930 142 € 1 262 503 € 6 873 941 € 3 221 € 2 690 € -2 380 € -3 403 € -10 835 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 059€ 128€ 95€ 90€ 84€ 85€ 63€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 059 € -128 € -95 € -90 € -84 € -85 € -63 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 929 083 € 1 262 375 € 6 873 846 € 3 131 € 2 606 € -2 465 € -3 466 € -10 835 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 245 284 € 265 020 € 1 441 780 € 480 € 480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 245 284€ 265 020€ 1 441 780€ 480€ 480€ 480€ 480€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 683 799 € 997 355 € 5 432 066 € 2 651 € 2 126 € -2 945 € -3 946 € -10 835 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 929 083 € 1 262 375 € 6 873 846 € 3 131 € 2 606 € -2 465 € -3 466 € -10 835 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 683 799 € 997 355 € 5 432 066 € 2 651 € 2 126 € -2 945 € -3 946 € -10 835 €