Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DXC Technology Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.11.2016
31.10.2017
01.11.2015
31.10.2016
01.11.2014
31.10.2015
01.11.2013
31.10.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
40 626 145 € 41 650 368 € 55 699 168 € 47 134 845 € 49 342 534 € 75 204 248 € 61 277 942 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
469 691 € 516 967 € 921 151 € 451 868 € 6 763 086 € 5 709 732 € 4 888 612 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 3 532 € 8 448 € 71 299 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 3 532€ 8 448€ 71 285€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
14€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
469 691 € 516 967 € 921 151 € 451 868 € 6 759 554 € 5 701 284 € 4 817 313 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
469 691€ 352 234€ 283 437€ 451 868€ 5 974 521€ 4 891 474€ 4 566 348€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 164 733€ 637 714€ 785 033€ 809 810€ 250 965€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
37 159 225 € 33 596 016 € 49 756 933 € 45 409 600 € 40 675 501 € 67 631 548 € 54 084 535 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
830 600 € 1 109 045 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
830 600€ 1 109 045€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
982 074 € 1 282 794 € 858 557 € 885 085 € 2 593 207 € 1 369 756 € 1 461 238 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
11 008 € 30 680 € 680 € 580 € 580 € 380 € 380 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 008€ 30 680€ 680€ 580€ 580€ 380€ 380€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 102 603€ 175 258€ 213 091€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
971 066€ 1 252 114€ 857 877€ 884 505€ 1 490 024€ 1 194 118€ 1 247 767€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
33 682 505 € 29 070 365 € 43 057 833 € 39 184 101 € 30 306 908 € 56 660 058 € 44 988 858 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 257 254 € 16 928 931 € 16 701 438 € 17 517 134 € 22 095 668 € 20 874 779 € 30 208 240 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
14 517 718€ 11 125 210€ 14 181 074€ 12 375 270€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 739 536€ 5 803 721€ 2 520 364€ 5 141 864€ 22 095 668€ 20 874 779€ 30 208 240€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 031 431€ 1 085 146€ 683 449€ 1 496 189€ 361 103€ 8 237 865€ 1 848 836€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
12 414 564€ 9 464 564€ 23 464 783€ 19 882 471€ 5 891 662€ 27 146 998€ 12 780 176€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
979 256€ 1 591 259€ 2 195 379€ 265 849€ 1 645 537€ 376 351€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 465€ 12 784€ 22 458€ 312 938€ 24 065€ 151 606€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 494 646 € 3 242 857 € 5 840 543 € 5 340 414 € 7 775 386 € 8 771 134 € 6 525 394 €
072
B.V.1.
Peniaze
1€ 88€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 494 646€ 3 242 857€ 5 840 543€ 5 340 413€ 7 775 386€ 8 771 134€ 6 525 306€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 997 229 € 7 537 385 € 5 021 084 € 1 273 377 € 1 903 947 € 1 862 968 € 2 304 795 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
19 919€ 163 462€ 506 720€ 49 766€ 42 146€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
92 616€ 322 429€ 76 301€ 297 449€ 244 140€ 445 126€ 526 128€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 884 694€ 7 051 494€ 4 438 063€ 926 162€ 1 659 807€ 1 417 842€ 1 736 521€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
40 626 145 € 41 650 368 € 55 699 168 € 47 134 845 € 49 342 534 € 75 204 248 € 61 277 942 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 871 991 € 8 621 278 € 25 645 978 € 23 734 809 € 12 319 744 € 29 540 415 € 18 568 567 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 043 020 € 1 043 020 € 1 043 020 € 1 043 020 € 1 043 019 € 1 043 019 € 1 043 019 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 043 020€ 1 043 020€ 1 043 020€ 1 043 020€ 1 043 019€ 1 043 019€ 1 043 019€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
46 576€ 46 576€ 46 576€ 46 576€ 46 576€ 46 576€ 46 576€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
114 346 € 114 346 € 114 346 € 114 346 € 114 346 € 114 346 € 114 346 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
114 346€ 114 346€ 114 346€ 114 346€ 114 346€ 114 346€ 114 346€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
53 289 € 53 289 € 53 289 € 53 289 € 53 289 € 53 289 € 53 289 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
53 289€ 53 289€ 53 289€ 53 289€ 53 289€ 53 289€ 53 289€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 364 046 € 5 388 747 € 22 786 544 € 11 062 515 € 10 971 848 € 17 311 337 € 14 670 577 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 364 046€ 5 388 747€ 22 786 544€ 11 062 515€ 10 971 848€ 17 311 337€ 14 670 577€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 250 714 € 1 975 300 € 1 602 203 € 11 415 063 € 90 666 € 10 971 848 € 2 640 760 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 622 831 € 31 686 135 € 29 714 674 € 23 084 735 € 30 871 411 € 39 211 065 € 36 839 971 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 715 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 715€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
685 610 € 511 392 € 659 892 € 472 369 € 1 154 478 € 999 784 € 1 057 472 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
685 610€ 511 392€ 659 892€ 472 369€ 1 154 478€ 999 784€ 1 057 472€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
23 154 657 € 25 794 108 € 25 567 929 € 18 671 045 € 23 802 253 € 31 377 824 € 29 880 306 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 085 932 € 20 259 285 € 19 860 040 € 10 580 481 € 17 050 704 € 22 597 523 € 22 701 054 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 772 183€ 3 161 964€ 2 015 810€ 1 131 838€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 313 749€ 17 097 321€ 17 844 230€ 9 448 643€ 17 050 704€ 22 597 523€ 22 701 054€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
693€ 214 218€ 381 475€ 33 049€ 45 374€ 473 135€ 194 801€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 023 943€ 3 046 547€ 2 831 962€ 2 929 025€ 3 438 196€ 3 498 890€ 3 381 985€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 802 575€ 1 736 643€ 1 722 273€ 2 108 487€ 2 320 785€ 2 224 510€ 2 245 871€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
238 415€ 530 445€ 766 945€ 3 018 204€ 944 919€ 2 581 416€ 1 353 970€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 099€ 6 970€ 5 234€ 1 799€ 2 275€ 2 350€ 2 625€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 782 564 € 5 380 635 € 3 486 853 € 3 941 321 € 5 914 680 € 6 819 742 € 5 902 193 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 531 014€ 2 926 767€ 2 291 848€ 2 323 934€ 2 899 281€ 3 891 047€ 3 234 303€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 251 550€ 2 453 868€ 1 195 005€ 1 617 387€ 3 015 399€ 2 928 695€ 2 667 890€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 131 323 € 1 342 955 € 338 516 € 315 301 € 6 151 379 € 6 452 768 € 5 869 404 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
627 523€ 736 953€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
143 861€ 138 201€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 650 420€ 4 113 974€ 2 071 591€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
359 939€ 467 801€ 338 516€ 315 301€ 2 500 959€ 2 338 794€ 3 797 813€