Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 260 543 € 2 341 008 € 1 622 105 € 1 422 939 € 1 170 628 € 1 363 330 € 869 461 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 275 578 € 801 132 € 695 443 € 526 175 € 471 692 € 289 538 € 173 546 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
516 € 1 032 €
005
A.I.2
Software
516€ 1 032€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 275 578 € 801 132 € 695 443 € 526 175 € 471 692 € 289 022 € 172 514 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
256 414€ 209 554€ 221 762€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 011 694€ 583 858€ 471 795€ 526 175€ 250 682€ 251 285€ 172 410€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 470€ 7 720€ 1 886€ 220 010€ 37 737€ 104€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
981 091 € 1 536 734 € 918 090 € 893 188 € 696 568 € 1 068 128 € 682 511 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
654 721 € 430 241 € 430 858 € 442 899 € 338 010 € 368 598 € 363 032 €
032
B.I.1
Materiál
1 207€ 354€ 438€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
653 514€ 429 887€ 430 420€ 442 899€ 368 598€ 363 032€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
338 010€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 680 € -210 € -2 453 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
-210€ -2 453€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 680€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
158 560 € 1 039 341 € 427 429 € 410 936 € 355 536 € 699 028 € 198 780 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
158 879€ 1 038 789€ 427 143€ 365 181€ 341 014€ 687 816€ 189 814€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
128€ 45 755€ 648€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-319€ 424€ 286€ 13 874€ 11 212€ 8 966€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
165 130 € 67 362 € 62 256 € 39 353 € 3 022 € 502 € 120 699 €
056
B.IV.1
Peniaze
54 293€ 66 103€ 61 118€ 37 948€ 843€ 165€ 225€
057
B.IV.2
Účty v bankách
110 837€ 1 259€ 1 138€ 1 405€ 2 179€ 337€ 120 474€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 874 € 3 142 € 8 572 € 3 576 € 2 368 € 5 664 € 13 404 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 874€ 3 142€ 4 298€ 3 576€ 2 258€ 1 576€ 2 540€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 274€ 110€ 4 088€ 10 864€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 260 543 € 2 341 008 € 1 622 105 € 1 422 939 € 1 170 628 € 1 363 330 € 869 461 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 342 753 € 1 034 108 € 836 829 € 687 010 € 668 648 € 535 376 € 393 552 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 026 440 € 829 160 € 671 081 € 670 938 € 527 707 € 415 320 € 267 600 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 026 440€ 829 160€ 671 081€ 670 938€ 527 707€ 415 320€ 267 600€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
308 644 € 197 279 € 158 079 € 8 403 € 133 272 € 112 387 € 118 283 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
914 731 € 1 299 381 € 785 276 € 735 887 € 501 953 € 826 029 € 475 909 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
17 806 € 16 807 € 13 786 € 12 022 € 11 120 € 6 314 € 6 950 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 103€ 16 807€ 13 786€ 12 022€ 11 120€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 703€ 6 314€ 6 950€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
67 843 € 91 842 € 144 292 € 43 614 € 121 767 € 114 177 € 12 804 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
597€ 1 492€ 637€ -200€ 2 811€ 2 982€ 2 415€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
67 246€ 90 350€ 143 655€ 43 814€ 118 956€ 111 195€ 10 389€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
723 583 € 681 323 € 378 239 € 285 847 € 103 940 € 600 854 € 456 155 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
470 152€ 534 998€ 250 154€ 209 217€ 69 997€ 540 240€ 435 130€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 963€ -13 168€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 603€ 4 603€ 4 603€ 4 603€ 4 603€ 4 603€ 4 603€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 806€ 10 499€ 10 533€ 9 862€ 8 939€ 6 166€ 6 105€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 462€ 7 381€ 6 884€ 6 096€ 5 223€ 3 915€ 4 012€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
163 818€ 123 048€ 106 020€ 56 060€ 15 221€ 41 129€ 15 174€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
59 742€ 794€ 45€ 9€ -43€ 1 838€ 4 299€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
105 499 € 509 409 € 248 959 € 394 404 € 265 126 € 104 684 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
105 499€ 133 027€ 106 665€ 129 525€ 152 385€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
376 382€ 142 294€ 264 879€ 112 741€ 104 684€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 059 € 7 519 € 42 € 27 € 1 925 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 059€ 42€ 27€ 235€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 519€ 1 690€