Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

 • Názov Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
 • IČO 35786272
 • DIČ 2021522690
 • IČ DPH SK7020000207 podľa §4b
 • Sídlo Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24
 • Dátum vzniku 17. apríla 2000, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 4 093 560 € / splatené 4 093 560 €
 • Historický názov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
  (platné do 1. apríla 2020 )
 • Historické sídlo Poštová 1, 815 73 Bratislava
  (platné do 21. novembra 2002)
  Námestie SNP 19, 815 73 Bratislava
  (platné do 27. augusta 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Marco Bus Predseda predstavenstva rue Pierre Krier 153, Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo 11. októbra 2016
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD. Predstavenstvo Radvanská 11, 811 01 Bratislava 1. mája 2015
Liuba Samotyeva Predstavenstvo Risorgimento plaza 3/5, 20066 Miláno, Talianska republika 12. marca 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 14. novembra 2016] Za Spoločnosť vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva. Za Spoločnosť podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
RNDr. Peter Šenk Prokúra Sedmokrásková 1854/4, 821 01 Bratislava 9. augusta 2018
Ing. Juraj Vaško Prokúra Višňová 45, 900 27 Bernolákovo 9. augusta 2018
JUDr. Božena Malecká Prokúra Hrobákova 38, 851 02 Bratislava 9. augusta 2018
 • Prokúra koná [od 9. augusta 2018] Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a menám pripoja prokuristi svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Giorgio di Giorgio Dozorná rada Lungotevere Flaminio 76, Rím, Talianska republika 6. mája 2013
Massimo Mazzini Dozorná rada via San Quasimodo 1, 20068 Peschiera Borromeo, Talianska republika 7. marca 2017
Alexander Resch Dozorná rada Mudroňova 7454/25A, 811 01 Bratislava 7. marca 2017
Doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. Dozorná rada Donská 6, 040 12 Košice 14. novembra 2016
Oreste Auleta Dozorná rada via Giovanni Animuccia 12, 00199 Rím, Talianska republika 3. augusta 2018
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Eurizon Capital SGR S.p.A. Akcionár 20121 Miláno, Talianska republika
Predmety podnikania
Názov Vznik
vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov 14.11.2016
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 346/99 dňa 16.11.1999, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.1.2000 - notárska zápisnica č. N 2/2000, Nz 1/2000 dňa 25.2.2000 - N 31/2000, Nz 20/2000, dňa 28.3.2000 - N 99/2000, Nz 37/2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR č. 002/2000/SS zo dňa 3.4.2000. Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava. Spoločnosť vytvára tieto otvorené podielové fondy: KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.2000 o zmenách v dozornej rade.
Zápisnica č. 25/00 zo zasadnutia predstavenstva o voľbe člena predstavenstva.
3. Zápis mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 13.6.00, Zápis z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 2.3.01, Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 005/2001/KISS zo dňa 26.2.01právoplatné dňa 1.3.01.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 5.3.01.
4. Notárska zápisnica č. N 76/01, Nz 75/01 zo dňa 26.4.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 126/01, Nz 123/01 zo dňa 29.6.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 19.10.2001, číslo: UFT - 016/2001/KSPF, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ.spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením:

VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.spol.,a.s.

VÚB AM SVETOVÉ AKCIE, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.spol., a.s.

VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol.,a.s.

ktorých depozitárom je Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom Mlynaské Nivy 1, Bratislava a schválené štatúty a predajné prospekty otvorených podielových fondov.
6. Nz 402/02 napísaná JUDr. Milošom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. zo dňa 18.6.2002, ktoré rozhodlo v zmysle § 215c z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o znížení základného imania spoločnosti z 50 000 000,- Sk o 35 000 000,- Sk na
15 000 000,- Sk pri jeho súčasnom zvýšení na pôvodnú výšku 50 000 000,- Sk z dôvodu úhrady straty spoločnosti a vytvorenia kapitálového fondu spoločnosti, ktoré prijalo zmenu stanov v nadväznosti na z.č. 500/2001 Z.z. a ktoré schválilo odstúpenie Ing. Františka Szikharta z funkcie predsedu a člena dozornej rady spoločnosti s účinnosťou k 18.06.2002 a odvolalo z funkcie člena dozornej rady RNDr. Ing. Mariána Matušoviča, PhD. k 18.06.2002. Zníženie a následné zvýšenie základného imania sa uskutočnilo vzatím 350 kusov akcií o menovitej hodnote 100 000,- Sk z obehu, pričom jediný akcionár súčasne zvýšil základné imanie upísaním 350 kusov akcií, ktoré sú vedené ako zaknihované, kmeňové akcie na meno o menovitej hodnote 100 000,- Sk s emisným kurzom 100 000,-Sk.
7. Ing.František Szikhart, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 18.9.2002.
Mgr. Ľuboš Ševčík CSc., deň zániku funkcie člena dozornej rady: 18.9.2002 osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 599/02 zo dňa 18.9.2002.
8. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 13.12.2002, číslo: GRUFT-006/2002/KSPF, ktorým schvaľuje nové označenie otvorených podielových fondov v správe VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s označením:

KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je : VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je: VÚB AM DLHOPISOVÝ DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je: VÚB AM DLHOPISOVÝ EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
9. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 05.08.2003, číslo GRUFT - 017/2003/KSPF, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením : VÚB AM KONZERVATÍVNY PREMIUM FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ, spol., a.s. a VÚB AM DLHOPISOVý KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ktorých depozitárom je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlyndké nivy 1, 829 90 Bratislava. ÚFT v rozhodnutí zároveň schvaľuje štatúty a predajné prospekty otvorených podielových fondov.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2003.
11. Na mimoriadnom valnom zromaždení dňa 30.8.2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 304/04, Nz 67278/04 napísanej dňa 30.8.2004 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov.
12. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 350/2004 Nz 82072/2004 dňa 15.11.2004 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
13. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-001/2006/KISS zo dňa 13.01.2006, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s názvom: VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy sú vytvorené na dobu neurčitú. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatúty podielových fondov, Predajné prospekty podielových fondov a Zjednodušené predajné prospekty podielových fondov zo dňa 09.01.2006.
14. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 295/2006, Nz 41225/2006, NCRls 41046/2006 zo dňa 19.10.2006.
15. Notárska zápisnica N 73/2006, Nz 45202/2006, NCRls 44958/2006 zo dňa 14.11.2006.
16. Notárska zápisnica N 27/2007, Nz 3537/2007, NCRls 3578/2007 spísaná dňa 29.1.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
17. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-1748/2007-PLP zo dňa 13.9.2007, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatút podielového fondu, Predajný prospekt podielového fondu a Zjednodušený predajný prospekt podielového fondu zo dňa 4.9.2007.
18. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 148/2008, Nz 20947/2008 zo dňa 19.5.2008.
19. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 101/2008, NZ 32452/2008, NCRls 32258/2008 zo dňa 31.07.2008.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-8609/2008-PLP zo dňa 28. júla 2008, právoplatné ku dňu 1. augusta 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., do otvoreného podielového fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Zlúčením zanikne VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.
20. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-1/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNY PEŇAŽNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-2/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-3/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy sú vytvorené na dobu neurčitú. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetných rozhodnutiach zároveň schvaľuje Štatúty podielových fondov, Predajné prospekty podielových fondov a Zjednodušené predajné prospekty podielových fondov zo dňa 18.8.2008.
21. Notárska zápisnica N 67/2009, Nz 10129/2009 zo dňa 30.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
22. Informácia o zániku povolenia na vytvorenie otvoreného podielovho fondu (List Národnej banky Slovenska OPK-5085-1/2009, ktorým zaniká povolenie č. OPK-11092-3/2008-PLP na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50 k 31.3.2009).
23. Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, NZ 28865/2009, NCRls 29328/2009 zo dňa 26.08.2009.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-9122-1/2009 zo dňa 12. augusta 2009, právoplatné ku dňu 31.8.2009, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s. predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s. do otvoreného podielového fondu VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s.. Zlúčením zaniká VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s.
24. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-827-1/2011 zo dňa 21.03.2011, právoplatné ku dňu 22.03.2011, ktorým udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatút podielového fondu, Predajný prospekt podielového fondu a Zjednodušený predajný prospekt podielového fondu zo dňa 16.3.2011.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012.
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 73/2013, Nz 3193/2013 zo dňa 30.01.2013.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
28. Notárska zápisnica N 966/2015, Nz 23311/2015 zo dňa 02.07.2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
História zmien a podania
 • 2020
 • 20.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R323518
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 1.4. 2020
  Zmena zápisu číslo R316401

  Zaregistrovali sme zmenu názvu Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. z VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

 • 24.3. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R314595
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 2019
 • 20.11. 2019
 • 19.11. 2019
 • 7.11. 2019
 • 24.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R266881
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 21.5. 2019
  Zmena zápisu číslo R266419

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 24.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R260713
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 16.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R258640
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 15.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R258315
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 30.1. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R243843
  • Úplne znenie stanov zo dňa 5.12.2018
  • Notárska zápisnica N 2024/2018 zo dňa 5.12.2018
 • 2018
 • 21.12. 2018
  Zmena zápisu číslo R241320

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

 • 24.8. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R232738
  • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.7.2018
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.7.2018
 • 13.8. 2018
  Zmena zápisu číslo R231296
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R221453

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217013
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 18.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R211629
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 27.7. 2017
  Zmena zápisu číslo R182839

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R174086
  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2016, listina prítomných
 • 12.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R173234
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf [RUZ]
 • 9.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R173023
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 16.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R169720
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 26.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R165178
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 21.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R163967
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162254
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 19.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R161853
  • Rozhodnutie jediného akcionára
  • Rozhodnutie predstavenstva z 24.3.2017
 • 6.4. 2017
  Zmena zápisu číslo R156923

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.1. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R147969
  • NBS - Vydanie potvrdenia o predmete činnosti správcovskej spoločnosti z 11.11.2016
  • Úplné znenie stanov z 14.12.2016
  • Notárska zápisnica N 1862/2016, Nz 43622/2016, NCrls 44615/2016 z 14.11.2016
 • 2016
 • 22.12. 2016
  Zmena zápisu číslo R146923

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 16.12. 2016
  Zmena zápisu číslo R146609
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za Spoločnosť vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva. Za Spoločnosť podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Za spoločnosť vo všetkých veciach koná každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy CEO (generálny riaditeľ).
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov
   Zrušené predmety
   • vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
 • 12.12. 2016
  Zmena zápisu číslo R146342

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 18.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R145199
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 11.10.2016
 • 31.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R144174

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R117177
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116707
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 2015
 • 9.10. 2015
 • 3.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R956774
  • Notárska zápisnica N 966/2015, Nz 23311/2015, NCRls 23849/2015 z 2.7.2015, stanovy
  • Rozhdonutie NBS č. ODT-7817/2014-4
  • Úplné znenie stanov z 2.7.2015
  • Zaslanie potvrdenia o predmete činnosti správcovskej spoločnosti z 29.6.2015
 • 27.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R954091

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
  • vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  Zrušené predmety
  • vytváranie a spracovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
  • vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

 • 22.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R952726

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vytváranie a spracovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
  • vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  Zrušené predmety
  • vytváranie a spracovanie štandarných podielových fondov a európskych štandarných fondov
  • vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatývnych investičných fondov

 • 13.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R948754
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vytváranie a spracovanie štandarných podielových fondov a európskych štandarných fondov
   • vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatývnych investičných fondov
   Zrušené predmety
   • vytváranie a spravovanie podielových fondov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 966/2015, Nz 23311/2015 zo dňa 02.07.2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • 10.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R948478
  • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  • zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  • podpiosvý vzor Massimo Torchiana
  • podpiosvý vzor Marco Canton
  • podpiosvý vzor RNDr. Ing. Marián Matušovič
  • podpisový vzor Emiliano Laruccia
  • podpisový vzor Claudio Marco Malinverno
 • 3.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R931484
  • konsolidovaná výročná správa za rok 2013
  • konsolidovaná výročná správa za rok 2014
 • 25.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R926375

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.4. 2015
 • 2014
 • 15.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R803037
  • Notárska zápisnica N 366/2013, Nz 16782/2013, NCRls 17142/2013 z 21.5.2013, stanovy
  • Rozhodnutie NBS - ODT-1457/2013-1
 • 29.7. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R795093
  • Notárska zápisnica N 1163/2013 Nz 27245/2014 NCRls 27737/2014 zo dňa 21.07.2014
  • Úplné znenie stanov zo dňa 21.07.2014
 • 8.4. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R738672
  • výročná správa 2012
  • výročná správa 2013
 • 4.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R736919

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2013
 • 17.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R671865

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.12. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R671342
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 2.12.2013, listina prítomných
 • 17.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R547974
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R494754
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 4 093 560 € (splatené 4 093 560 €) z hodnoty 1 660 000 € (splatené 1 660 000 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 73/2013, Nz 3193/2013 zo dňa 30.01.2013.
 • 5.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R489681
  • Notárska zápsinica N 73/2013, Nz 3193/2013, NCRls 3284/2013 z 30.1.2013, stanovy
  • Znalecký posudok č. 5/2011
 • 11.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R441929
  • rozhodnutie jediného akcionára
 • 1.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R433239
  • Účtovná závierka za rok 2011, Rozhodnutie jediného akcionára, Správa nezávislého audítora
 • 2.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R401341
  • podpisový vzor - RNDr. Peter Šenk, PhD., MSc
  • rozhodnutie dozornej rady 9.11.2011
 • 2012
 • 14.12. 2012
 • 23.7. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R301228
  • Podpisový vzor - Ing. Sylvia Havlíková
 • 13.7. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R295885
  • Úplné znenie Stanov zo dňa 29.6.2012
  • Notárska zápisnica N 474/2012 z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2012
 • 30.4. 2012
 • 27.4. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R254029
  • Výročná správa za rok 2010, zápis z valného zhromaždenia
 • 5.4. 2012
  Zmena zápisu číslo R241009
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 1.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R175815

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 30.8. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R129914
  • Úplné znenie Stanov zo dňa 27.7.2011
 • 10.8. 2011
  Zmena zápisu číslo R120367

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.8. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a d) futures, swapy, forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neslorších predpisov

 • 25.3. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-827-1/2011 zo dňa 21.03.2011, právoplatné ku dňu 22.03.2011, ktorým udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatút podielového fondu, Predajný prospekt podielového fondu a Zjednodušený predajný prospekt podielového fondu zo dňa 16.3.2011.

 • 2010
 • 8.10. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2009
 • 18.9. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, NZ 28865/2009, NCRls 29328/2009 zo dňa 26.08.2009. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-9122-1/2009 zo dňa 12. augusta 2009, právoplatné ku dňu 31.8.2009, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s. predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s. do otvoreného podielového fondu VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s.. Zlúčením zaniká VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a. s.

 • 18.6. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Informácia o zániku povolenia na vytvorenie otvoreného podielovho fondu (List Národnej banky Slovenska OPK-5085-1/2009, ktorým zaniká povolenie č. OPK-11092-3/2008-PLP na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50 k 31.3.2009).

 • 22.4. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.2. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 1 660 000 € (splatené 1 660 000 €) z hodnoty 1 659 696 € (splatené 1 659 696 €)

 • 2008
 • 18.9. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-1/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNY PEŇAŽNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-2/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 30, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-11092-3/2008-PLP zo dňa 11.9.2008, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM PRIVÁTNE PORTFÓLIO MIX 50, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy sú vytvorené na dobu neurčitú. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetných rozhodnutiach zároveň schvaľuje Štatúty podielových fondov, Predajné prospekty podielových fondov a Zjednodušené predajné prospekty podielových fondov zo dňa 18.8.2008.

 • 28.8. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 101/2008, NZ 32452/2008, NCRls 32258/2008 zo dňa 31.07.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-8609/2008-PLP zo dňa 28. júla 2008, právoplatné ku dňu 1. augusta 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s., do otvoreného podielového fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Zlúčením zanikne VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.
 • 4.6. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov
   • poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona o cenných papieroch
   • riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia oddelene od portfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 148/2008, Nz 20947/2008 zo dňa 19.5.2008.
 • 3.6. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové základne imanie 1 659 696 € (splatené 1 659 696 €)

 • 2007
 • 26.9. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-1748/2007-PLP zo dňa 13.9.2007, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: VÚB AM REALITNÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatút podielového fondu, Predajný prospekt podielového fondu a Zjednodušený predajný prospekt podielového fondu zo dňa 4.9.2007.

 • 2.2. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica N 27/2007, Nz 3537/2007, NCRls 3578/2007 spísaná dňa 29.1.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.

 • 23.1. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2006
 • 8.11. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vytváranie a spravovanie podielových fondov
   Zrušené predmety
   • zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 295/2006, Nz 41225/2006, NCRls 41046/2006 zo dňa 19.10.2006.
 • 1.11. 2006
  Zmena zápisu
 • 1.9. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.8. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia oddelene od portfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")
   Zrušené predmety
   • riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")
 • 24.1. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-001/2006/KISS zo dňa 13.01.2006, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s názvom: VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy sú vytvorené na dobu neurčitú. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska v predmetnom rozhodnutí zároveň schvaľuje Štatúty podielových fondov, Predajné prospekty podielových fondov a Zjednodušené predajné prospekty podielových fondov zo dňa 09.01.2006.

 • 2005
 • 24.2. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")
  Zrušené predmety
  • riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")

 • 2004
 • 30.11. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.9. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona o cenných papieroch
   • riadenie porfólia tvoreného jedným alebo viacerými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení porfólia iných klientov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o cenných papieroch")
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na mimoriadnom valnom zromaždení dňa 30.8.2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 304/04, Nz 67278/04 napísanej dňa 30.8.2004 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov.
 • 27.4. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.4. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 21.11. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 05.08.2003, číslo GRUFT - 017/2003/KSPF, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením : VÚB AM KONZERVATÍVNY PREMIUM FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ, spol., a.s. a VÚB AM DLHOPISOVý KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ktorých depozitárom je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlyndké nivy 1, 829 90 Bratislava. ÚFT v rozhodnutí zároveň schvaľuje štatúty a predajné prospekty otvorených podielových fondov.

 • 30.5. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 13.12.2002, číslo: GRUFT-006/2002/KSPF, ktorým schvaľuje nové označenie otvorených podielových fondov v správe VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s označením: KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je : VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je: VÚB AM DLHOPISOVÝ DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Nové označenie je: VÚB AM DLHOPISOVÝ EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

 • 2002
 • 21.11. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
   • vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších právnych predpisov
   Zrušené predmety
   • zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z.z. a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
   • vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z.z.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Nz 402/02 napísaná JUDr. Milošom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. zo dňa 18.6.2002, ktoré rozhodlo v zmysle § 215c z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o znížení základného imania spoločnosti z 50 000 000,- Sk o 35 000 000,- Sk na 15 000 000,- Sk pri jeho súčasnom zvýšení na pôvodnú výšku 50 000 000,- Sk z dôvodu úhrady straty spoločnosti a vytvorenia kapitálového fondu spoločnosti, ktoré prijalo zmenu stanov v nadväznosti na z.č. 500/2001 Z.z. a ktoré schválilo odstúpenie Ing. Františka Szikharta z funkcie predsedu a člena dozornej rady spoločnosti s účinnosťou k 18.06.2002 a odvolalo z funkcie člena dozornej rady RNDr. Ing. Mariána Matušoviča, PhD. k 18.06.2002. Zníženie a následné zvýšenie základného imania sa uskutočnilo vzatím 350 kusov akcií o menovitej hodnote 100 000,- Sk z obehu, pričom jediný akcionár súčasne zvýšil základné imanie upísaním 350 kusov akcií, ktoré sú vedené ako zaknihované, kmeňové akcie na meno o menovitej hodnote 100 000,- Sk s emisným kurzom 100 000,-Sk.
 • 9.1. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 19.10.2001, číslo: UFT - 016/2001/KSPF, ktorým udeľuje spoločnosti VÚB Asset Management, správ.spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.spol.,a.s. VÚB AM SVETOVÉ AKCIE, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ.spol., a.s. VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol.,a.s. ktorých depozitárom je Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom Mlynaské Nivy 1, Bratislava a schválené štatúty a predajné prospekty otvorených podielových fondov.

 • 2001
 • 27.8. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Poštová 1, 815 73 Bratislava z Námestie SNP 19, 815 73 Bratislava
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z.z. a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
   • vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z.z.
   Zrušené predmety
   • zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
   • vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 76/01, Nz 75/01 zo dňa 26.4.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 126/01, Nz 123/01 zo dňa 29.6.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 19.3. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 21.12. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 17.4. 2000
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
  • novú adresu firmy Námestie SNP 19, 815 73 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
   • vykonávanie ďalších činností podľa zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. Nz 346/99 dňa 16.11.1999, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.1.2000 - notárska zápisnica č. N 2/2000, Nz 1/2000 dňa 25.2.2000 - N 31/2000, Nz 20/2000, dňa 28.3.2000 - N 99/2000, Nz 37/2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR č. 002/2000/SS zo dňa 3.4.2000. Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava. Spoločnosť vytvára tieto otvorené podielové fondy: KORUNOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., DOLÁROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.