Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
43 989 780 € 46 465 291 € 37 545 463 € 32 548 808 € 12 437 052 € 7 795 567 € 8 017 024 € 6 146 899 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
24 343 919 € 26 395 669 € 13 199 286 € 4 155 372 € 4 953 899 € 3 110 094 € 3 163 018 € 1 853 728 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 781 € 5 344 € 9 424 € 1 252 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 781€ 5 344€ 9 424€ 1 252€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
24 343 919 € 26 393 888 € 13 193 942 € 4 145 948 € 4 953 899 € 3 108 842 € 3 163 018 € 1 853 728 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
22 797 122€ 9 616 010€ 1 539 154€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 546 797€ 1 875 290€ 1 174 154€ 4 124 404€ 4 882 504€ 3 108 842€ 2 592 665€ 1 761 153€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 902 588€ 10 480 634€ 21 544€ 71 395€ 570 353€ 92 575€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
18 855 291 € 19 317 513 € 23 749 426 € 28 243 684 € 6 948 830 € 4 248 303 € 4 427 844 € 3 973 697 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
942 138 € 3 153 097 € 1 063 575 € 822 407 € 559 301 € 294 637 € 169 513 € 140 168 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
942 138€ 3 153 097€ 1 063 575€ 822 407€ 559 301€ 294 637€ 169 513€ 140 168€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 415 136 € 8 906 892 € 4 986 711 € 11 502 463 € 3 105 408 € 2 229 548 € 2 014 171 € 1 353 477 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 938 € 5 046 327 € 3 930 974 € 4 778 011 € 2 692 828 € 1 716 968 € 1 734 872 € 1 125 379 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
11 938€ 5 046 327€ 3 904 640€ 3 801 174€ 2 689 648€ 1 710 412€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
26 334€ 976 837€ 3 180€ 6 556€ 1 734 872€ 1 125 379€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 389 998€ 700 094€ 738 957€ 1 286 951€ 367 698€ 484 453€ 269 578€ 217 800€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 201€ 3 160 471€ 316 780€ 5 437 501€ 44 882€ 28 127€ 9 721€ 10 298€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 498 016 € 7 257 523 € 17 699 140 € 15 918 814 € 3 284 121 € 1 724 118 € 2 244 160 € 2 480 052 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 110€ 2 835€ 2 950€ 100€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 498 016€ 7 257 523€ 17 699 140€ 15 918 814€ 3 281 011€ 1 721 283€ 2 241 210€ 2 479 952€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
790 570 € 752 109 € 596 751 € 149 752 € 534 323 € 437 170 € 426 162 € 319 474 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
790 570€ 752 109€ 596 751€ 2 565€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
147 187€ 534 323€ 437 170€ 426 162€ 319 474€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
43 989 780 € 46 465 291 € 37 545 463 € 32 548 808 € 12 437 052 € 7 795 567 € 8 017 024 € 6 146 899 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 634 133 € 16 326 397 € 6 082 876 € 5 930 223 € 5 403 478 € 5 225 147 € 4 763 173 € 4 253 399 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
91 851 € 91 851 € 91 851 € 91 851 € 91 851 € 91 851 € 91 851 € 91 851 €
082
A.I.1
Základné imanie
91 851€ 91 851€ 91 851€ 91 851€ 91 851€ 91 851€ 91 851€ 91 851€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
13 844 205€ 13 844 205€ 3 844 206€ 3 844 206€ 3 844 206€ 3 844 206€ 3 844 206€ 3 844 206€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 185 € 9 185 € 9 185 € 9 185 € 9 185 € 9 185 € 9 185 € 7 834 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 185€ 9 185€ 9 185€ 9 185€ 9 185€ 9 185€ 9 185€ 7 834€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 381 156 € 2 137 613 € 1 984 981 € 1 458 236 € 1 279 905 € 817 931 € 308 157 € -32 360 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 381 156€ 2 137 613€ 1 984 981€ 1 458 236€ 1 279 905€ 817 931€ 308 157€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-32 360€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 307 736 € 243 543 € 152 653 € 526 745 € 178 331 € 461 974 € 509 774 € 341 868 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 002 365 € 24 773 388 € 30 100 520 € 26 423 662 € 7 024 082 € 2 547 582 € 3 216 901 € 1 842 439 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 446 776 € 10 217 600 € 18 424 753 € 18 148 759 € 2 026 019 € 16 011 € 9 648 € 4 643 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 144 569€ 10 024 597€ 18 325 051€ 18 081 484€ 1 939 569€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
302 206€ 193 003€ 99 702€ 67 275€ 86 450€ 16 011€ 9 648€ 4 643€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
87 635 € 64 774 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
87 635€ 64 774€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 514 001 € 11 145 162 € 10 855 410 € 6 185 558 € 3 181 418 € 1 575 944 € 1 814 761 € 998 128 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 558 246 € 5 730 094 € 8 164 745 € 3 193 714 € 1 060 427 € 180 150 € 596 316 € 112 068 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 110€ 4 081€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 558 246€ 5 730 094€ 8 164 745€ 3 191 604€ 1 056 346€ 180 150€ 596 316€ 112 068€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
37 166€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 904 297€ 1 485 738€ 1 193 843€ 1 264 071€ 1 042 725€ 655 339€ 602 282€ 395 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 961 668€ 1 420 464€ 1 455 823€ 883 841€ 672 111€ 475 520€ 428 236€ 279 375€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 355 447€ 40 999€ 806 670€ 404 253€ 263 508€ 187 557€ 211 212€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
89 791€ 153 418€ 96€ 1 902€ 1 427€ 370€ 473€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 041 589 € 3 322 990 € 755 583 € 2 089 345 € 1 816 645 € 955 627 € 1 392 492 € 839 668 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 248 067€ 904 018€ 591 792€ 632 281€ 441 597€ 311 663€ 443 532€ 319 926€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
793 522€ 2 418 972€ 163 791€ 1 457 064€ 1 375 048€ 643 964€ 948 960€ 519 742€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 353 281 € 5 365 506 € 1 362 067 € 194 923 € 9 492 € 22 838 € 36 950 € 51 061 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
7 329 237€ 4 933 420€ 1 101 358€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 024 044€ 432 086€ 260 709€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
105 768€ 8 727€ 22 839€ 36 950€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
89 155€ 9 492€ 14 111€ 14 111€ 14 111€