Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Components s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
283 414 000 € 217 308 000 € 227 838 000 € 237 721 000 € 222 105 000 € 207 519 677 € 194 283 132 € 146 246 750 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
71 469 000 € 73 857 000 € 77 696 000 € 78 176 000 € 65 275 000 € 54 520 817 € 37 274 221 € 27 283 532 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
157 000 € 287 000 € 413 000 € 569 000 € 731 000 € 23 624 € 2 145 € 3 435 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
157 000€ 264 000€ 413 000€ 569 000€ 725 000€ 23 624€ 2 145€ 3 435€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 23 000€ 0€ 6 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
65 988 000 € 71 257 000 € 77 283 000 € 77 607 000 € 64 544 000 € 54 497 193 € 37 272 076 € 27 280 097 €
012
A.II.1
Pozemky
3 648 000€ 3 648 000€ 3 648 000€ 3 648 000€ 2 548 000€ 2 548 098€ 459 178€ 459 178€
013
A.II.2
Stavby
32 531 000€ 33 176 000€ 33 919 000€ 33 944 000€ 35 014 000€ 13 413 848€ 14 069 296€ 14 125 123€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 587 000€ 27 753 000€ 32 575 000€ 35 686 000€ 23 010 000€ 22 375 629€ 16 657 979€ 9 838 230€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 222 000€ 6 680 000€ 7 141 000€ 4 329 000€ 3 972 000€ 12 667 768€ 5 680 140€ 2 042 467€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 3 491 850€ 405 483€ 815 099€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 324 000 € 2 313 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
5 324 000€ 2 313 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
210 370 000 € 143 115 000 € 149 841 000 € 159 043 000 € 156 551 000 € 152 787 674 € 156 479 425 € 118 083 806 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
134 273 000 € 82 536 000 € 91 779 000 € 88 675 000 € 79 579 000 € 74 170 546 € 96 225 888 € 67 279 356 €
035
B.I.1
Materiál
1 958 000€ 1 417 000€ 1 550 000€ 1 592 000€ 1 222 000€ 1 013 972€ 1 093 615€ 735 259€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
132 315 000€ 81 119 000€ 90 229 000€ 87 083 000€ 78 357 000€ 73 156 574€ 95 132 273€ 66 544 097€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 023 000 € 0 € 48 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 023 000€ 0€ 48 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
73 155 000 € 52 021 000 € 52 788 000 € 56 055 000 € 60 312 000 € 48 836 854 € 50 233 073 € 44 220 124 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
62 542 000 € 44 263 000 € 42 547 000 € 44 672 000 € 40 087 000 € 41 325 184 € 40 759 677 € 37 764 349 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
18 289 324€ 16 647 352€ 12 085 968€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 035 860€ 24 112 325€ 25 678 381€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 411 000€ 6 891 000€ 9 091 000€ 9 278 000€ 7 798 000€ 6 563 063€ 9 382 963€ 6 353 064€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 202 000€ 867 000€ 1 150 000€ 2 105 000€ 12 427 000€ 948 607€ 90 433€ 102 711€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 919 000 € 8 558 000 € 5 274 000 € 14 313 000 € 16 612 000 € 29 780 274 € 10 020 464 € 6 584 326 €
072
B.V.1.
Peniaze
20 000€ 22 000€ 28 000€ 26 000€ 50 000€ 49 593€ 41 344€ 14 280€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 899 000€ 8 536 000€ 5 246 000€ 14 287 000€ 16 562 000€ 29 730 681€ 9 979 120€ 6 570 046€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 575 000 € 336 000 € 301 000 € 502 000 € 279 000 € 211 186 € 529 486 € 879 412 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
502 000€ 336 000€ 361 000€ 502 000€ 279 000€ 211 186€ 207 420€ 258 843€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 073 000€ 0€ -60 000€ 0€ 322 066€ 620 569€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
283 414 000 € 217 308 000 € 227 838 000 € 237 721 000 € 222 105 000 € 207 519 677 € 194 283 132 € 146 246 750 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
54 348 000 € 52 143 000 € 48 327 000 € 44 821 000 € 37 034 000 € 28 003 791 € 22 807 297 € 30 395 677 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
54 340 000 € 52 135 000 € 48 319 000 € 44 813 000 € 37 026 000 € 22 799 994 € 25 991 709 € 25 991 709 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 340 000€ 52 135 000€ 48 319 000€ 44 813 000€ 37 026 000€ 25 991 709€ 25 991 709€ 25 991 709€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 191 715€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 196 494 € -3 191 715 € 4 396 665 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
229 066 000 € 165 165 000 € 179 511 000 € 192 900 000 € 185 071 000 € 179 514 214 € 171 471 011 € 115 843 634 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 1 922 000 € 1 556 000 € 777 000 € 0 € 325 996 € 49 574 232 € 50 109 990 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 49 000 000€ 49 000 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
50 883€ 37 219€ 77 974€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 1 922 000€ 1 556 000€ 777 000€ 0€ 275 113€ 537 013€ 1 032 016€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 433 000 € 1 115 000 € 1 065 000 € 1 110 000 € 760 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 433 000€ 1 115 000€ 1 065 000€ 1 110 000€ 760 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
227 633 000 € 162 128 000 € 176 890 000 € 191 013 000 € 184 311 000 € 176 656 918 € 119 711 848 € 62 827 317 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
54 266 000 € 40 400 000 € 38 541 000 € 45 807 000 € 43 069 000 € 40 478 065 € 39 260 462 € 48 439 831 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 626 290€ 7 038 795€ 5 461 260€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
33 851 775€ 32 221 667€ 42 978 571€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
149 600 000€ 108 748 000€ 126 180 000€ 138 018 000€ 132 433 000€ 131 948 194€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 78 195 342€ 9 901 166€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 686 000€ 2 411 000€ 2 673 000€ 2 158 000€ 2 386 000€ 671 308€ 604 993€ 435 084€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 052 000€ 1 310 000€ 1 290 000€ 1 206 000€ 975 000€ 438 158€ 389 698€ 278 770€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 625 000€ 1 928 000€ 2 089 000€ 1 931 000€ 3 331 000€ 807 079€ 94 706€ 2 845 628€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 404 000€ 7 331 000€ 6 117 000€ 1 893 000€ 2 117 000€ 2 314 114€ 1 166 647€ 926 838€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 2 531 300 € 2 184 931 € 2 906 327 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
363 296€ 963 746€ 1 815 400€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 168 004€ 1 221 185€ 1 090 927€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 1 672 € 4 824 € 7 439 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 672€ 4 824€ 7 439€