Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Components s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.09.2020
31.08.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
272 137 000 € 325 050 000 € 283 414 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
63 378 000 € 69 273 000 € 71 469 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 000 € 18 000 € 157 000 €
005
A.I.2
Software
4 000€ 18 000€ 157 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
59 635 000 € 63 397 000 € 65 988 000 €
012
A.II.1
Pozemky
3 530 000€ 3 530 000€ 3 648 000€
013
A.II.2
Stavby
31 626 000€ 32 139 000€ 32 531 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 596 000€ 25 998 000€ 28 587 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 883 000€ 1 730 000€ 1 222 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 738 000 € 5 858 000 € 5 324 000 €
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
3 738 000€ 5 858 000€ 5 324 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
206 863 000 € 253 857 000 € 210 370 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
132 718 000 € 160 417 000 € 134 273 000 €
035
B.I.1
Materiál
2 222 000€ 2 929 000€ 1 958 000€
039
B.I.5
Tovar
130 496 000€ 157 488 000€ 132 315 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
493 000 € 493 000 € 1 023 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
493 000€ 493 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 1 023 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
71 033 000 € 86 622 000 € 73 155 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
61 326 000 € 73 310 000 € 62 542 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 953 000€ 10 153 000€ 8 411 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 754 000€ 3 159 000€ 2 202 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 619 000 € 6 325 000 € 1 919 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 000€ 12 000€ 20 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 613 000€ 6 313 000€ 1 899 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 896 000 € 1 920 000 € 1 575 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 842 000€ 1 884 000€ 502 000€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
54 000€ 36 000€ 1 073 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
272 137 000 € 325 050 000 € 283 414 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
72 773 000 € 68 825 000 € 54 348 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
72 765 000 € 68 817 000 € 54 340 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
72 765 000€ 68 817 000€ 54 340 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
199 364 000 € 256 225 000 € 229 066 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 000 € 213 000 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 000€ 213 000€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
907 000 € 811 000 € 1 433 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
907 000€ 811 000€ 1 433 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
198 455 000 € 255 201 000 € 227 633 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
38 155 000 € 48 115 000 € 54 266 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
145 491 000€ 192 041 000€ 149 600 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 498 000€ 2 686 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 065 000€ 1 052 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 578 000€ 4 625 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 809 000€ 8 904 000€ 15 404 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé