Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Components s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
488 976 834€ 504 176 439€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
618 991 000 € 509 380 000 € 548 911 000 € 582 277 000 € 540 202 000 € 519 832 332 € 495 829 414 € 382 680 089 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
564 571 000€ 461 605 000€ 503 655 000€ 537 513 000€ 503 929 000€ 485 269 520€ 466 662 469€ 363 389 537€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 349 000€ 6 158 000€ 4 988 000€ 4 744 000€ 3 556 000€ 3 707 314€ 3 747 561€ 3 058 650€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
42 300 000€ 38 868 000€ 37 555 000€ 38 560 000€ 32 415 000€ 29 530 107€ 23 619 894€ 14 870 575€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
295 113€ 9 521€ 14 986€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
771 000€ 2 749 000€ 2 713 000€ 1 460 000€ 302 000€ 1 030 278€ 1 789 969€ 1 346 341€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
613 198 000 € 502 722 000 € 543 979 000 € 571 076 000 € 526 873 000 € 510 597 488 € 497 092 653 € 375 161 587 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
492 100 000€ 406 342 000€ 446 896 000€ 468 486 000€ 436 942 000€ 424 961 445€ 417 894 758€ 314 742 558€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 066 000€ 11 909 000€ 11 428 000€ 13 582 000€ 12 189 000€ 9 735 292€ 9 570 748€ 7 345 074€
13
C.
Opravné položky k zásobám
110 804€ 35 000€ 532 591€
14
D.
Služby
70 405 000€ 51 974 000€ 52 574 000€ 53 721 000€ 49 302 000€ 52 818 561€ 51 047 352€ 38 467 372€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
25 295 000 € 22 625 000 € 24 119 000 € 26 078 000 € 21 407 000 € 16 601 291 € 13 467 495 € 10 333 347 €
16
E.1.
Mzdové náklady
18 384 000€ 15 728 000€ 16 852 000€ 18 720 000€ 15 461 000€ 11 530 717€ 9 325 202€ 7 493 390€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 863 000€ 5 082 000€ 3 343 000€ 5 266 000€ 4 547 000€ 3 844 828€ 3 156 000€ 2 209 896€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 048 000€ 1 815 000€ 1 924 000€ 2 092 000€ 1 399 000€ 1 225 746€ 986 293€ 630 061€
20
F.
Dane a poplatky
359 000€ 316 000€ 282 000€ 265 000€ 200 000€ 149 706€ 124 568€ 115 350€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 518 000€ 8 249 000€ 8 104 000€ 8 279 000€ 6 157 000€ 4 498 918€ 3 541 837€ 2 672 575€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 518 000€ 8 249 000€ 8 104 000€ 8 279 000€ 6 157 000€ 4 498 918€ 3 541 837€ 2 672 575€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
204 218€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 455 000€ 1 307 000€ 576 000€ 665 000€ 676 000€ 1 517 253€ 1 410 895€ 952 720€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 793 000 € 6 658 000 € 4 932 000 € 11 201 000 € 13 329 000 € 9 234 844 € -1 263 239 € 7 518 502 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
40 649 000 € 36 406 000 € 35 300 000 € 45 028 000 € 41 467 000 € 30 880 839 € 15 482 066 € 20 231 167 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 855 000 € 4 044 000 € 2 970 000 € 4 342 000 € 4 055 000 € 3 932 349 € 8 347 025 € 1 874 779 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 000 € 23 000 € 37 000 € 0 € 3 000 € 1 087 € 357 € 2 034 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6 000€ 23 000€ 37 000€ 1 087€ 357€ 2 034€
42
XII.
Kurzové zisky
6 849 000€ 4 021 000€ 2 933 000€ 4 342 000€ 4 052 000€ 3 931 262€ 8 346 668€ 1 872 745€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 204 000 € 5 770 000 € 3 411 000 € 4 762 000 € 4 568 000 € 5 923 436 € 10 779 047 € 3 335 554 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
169 000 € 172 000 € 200 000 € 205 000 € 279 000 € 1 543 999 € 1 115 804 € 847 055 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 543 999€ 1 115 804€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
847 055€
52
O.
Kurzové straty
8 909 000€ 5 530 000€ 3 134 000€ 4 482 000€ 4 209 000€ 4 310 377€ 9 600 541€ 2 438 402€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
126 000€ 68 000€ 77 000€ 75 000€ 80 000€ 69 060€ 62 702€ 50 097€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 349 000 € -1 726 000 € -441 000 € -420 000 € -513 000 € -1 991 087 € -2 432 022 € -1 460 775 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 444 000 € 4 932 000 € 4 491 000 € 10 781 000 € 12 816 000 € 7 243 757 € -3 695 261 € 6 057 727 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 201 000 € 1 192 000 € 950 000 € 2 907 000 € 3 465 000 € 2 047 263 € -503 546 € 1 661 062 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 136 000€ 846 000€ 161 000€ 2 059 000€ 3 699 000€ 2 309 162€ -8 542€ 4 040 286€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 935 000€ 346 000€ 789 000€ 848 000€ -234 000€ -261 899€ -495 004€ -2 379 224€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 243 000 € 3 740 000 € 3 541 000 € 7 874 000 € 9 351 000 € 5 196 494 € -3 191 715 € 4 396 665 €