Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Components s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.09.2020
31.08.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
696 108 000 € 799 551 000 € 618 991 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
621 922 000€ 736 847 000€ 564 571 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 404 000€ 20 561 000€ 11 349 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
48 625 000€ 40 642 000€ 42 300 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
731 000€ 828 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 426 000€ 673 000€ 771 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
677 714 000 € 778 013 000 € 613 198 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
527 505 000€ 623 973 000€ 492 100 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
21 758 000€ 22 148 000€ 15 066 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
90 530 000€ 96 901 000€ 70 405 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
25 000 000 € 23 955 000 € 25 295 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 987 000€ 17 544 000€ 18 384 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 503 000€ 5 121 000€ 4 863 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 510 000€ 1 290 000€ 2 048 000€
20
F.
Dane a poplatky
743 000€ 658 000€ 359 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 472 000€ 9 117 000€ 8 518 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 472 000€ 9 117 000€ 8 518 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 159 000€ 655 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 547 000€ 606 000€ 1 455 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 394 000 € 21 539 000 € 5 793 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
54 158 000 € 55 028 000 € 40 649 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 453 000 € 12 605 000 € 6 855 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
509 000 € 169 000 € 6 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
509 000€ 169 000€ 6 000€
42
XII.
Kurzové zisky
16 944 000€ 12 436 000€ 6 849 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 938 000 € 15 262 000 € 9 204 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 748 000 € 180 000 € 169 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
18 083 000€ 14 950 000€ 8 909 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
107 000€ 132 000€ 126 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 485 000 € -2 657 000 € -2 349 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 909 000 € 18 882 000 € 3 444 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 920 000 € 4 405 000 € 1 201 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 120 000€ 3 169 000€ 4 136 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-200 000€ 1 236 000€ -2 935 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 989 000 € 14 477 000 € 2 243 000 €