Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.03.2022
28.02.2023
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 210 154 000 € 1 176 356 810 € 1 080 244 004 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
930 568 000 € 866 092 085 € 835 136 593 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 47 217 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 47 217€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
858 714 000 € 791 895 204 € 756 138 060 €
012
A.II.1
Pozemky
157 287 000€ 133 069 693€ 109 463 845€
013
A.II.2
Stavby
245 849 000€ 221 801 809€ 215 853 792€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
78 217 000€ 80 667 744€ 78 101 372€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
320 530 000€ 334 911 258€ 341 085 534€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 828 000€ 19 679 695€ 11 633 517€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 003 000€ 1 765 005€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
71 854 000 € 74 196 881 € 78 951 316 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
71 854 000€ 74 196 881€ 78 951 316€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
275 570 000 € 309 391 597 € 244 742 725 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
122 432 000 € 89 277 698 € 82 236 343 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
141 501 000 € 197 242 794 € 140 997 705 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
17 668 000 € 23 749 153 € 35 975 022 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
123 721 000€ 173 427 721€ 105 000 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
112 000€ 65 920€ 22 683€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 637 000 € 22 871 105 € 21 508 677 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 655 000€ 13 130 911€ 11 184 950€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 982 000€ 9 470 194€ 10 323 727€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 016 000 € 873 128 € 364 686 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
762 000€ 873 128€ 364 686€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 254 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 210 154 000 € 1 176 356 810 € 1 080 244 004 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
299 114 000 € 291 204 964 € 205 088 699 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
73 612 000 € 73 611 629 € 73 611 629 €
082
A.I.1
Základné imanie
73 612 000€ 73 611 629€ 73 611 629€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
66 673 000€ 66 672 800€ 66 672 800€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
70 920 000 € 150 920 535 € 64 804 270 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
70 920 000€ 150 920 535€ 64 804 270€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
87 909 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
902 829 000 € 879 162 078 € 871 055 478 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
324 472 000 € 335 066 299 € 338 172 182 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 225 000€ 2 785 545€ 2 529 387€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
287 000€ 518 553€ 490 899€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
319 960 000€ 331 762 201€ 335 151 896€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 687 000 € 2 762 697 € 2 331 060 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 687 000€ 2 762 697€ 2 331 060€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
317 781 000€ 227 123 773€ 334 134 243€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
191 291 000 € 150 214 277 € 151 987 088 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
147 849 000 € 116 610 864 € 120 373 787 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
14 063 000€ 9 344 234€ 22 349 404€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
125 719 000€ 98 780 718€ 90 902 866€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 067 000€ 8 485 912€ 7 121 517€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 739 000€ 8 615 412€ 7 884 993€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 984 000€ 3 484 014€ 3 191 003€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
11 392 000€ 6 157 987€ 6 071 042€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
18 327 000€ 15 346 000€ 14 466 263€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 665 000 € 7 562 064 € 7 997 936 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 665 000€ 7 562 064€ 7 997 936€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
57 933 000€ 156 432 969€ 36 432 969€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 211 000 € 5 989 768 € 4 099 827 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 211 000€ 5 989 768€ 4 099 827€