Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.03.2022
28.02.2023
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 557 595 000 € 1 387 025 867 € 1 296 173 806 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 526 029 000€ 1 362 748 420€ 1 276 147 062€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 725 000€ 16 724 336€ 14 579 923€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 444 000€ 0€ -257 626€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 397 000€ 7 553 111€ 5 704 447€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 451 070 000 € 1 282 475 112 € 1 212 163 378 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 104 737 000€ 967 073 560€ 917 578 575€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
29 702 000€ 23 959 963€ 20 658 939€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
94 239 000€ 88 419 860€ 80 350 950€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
153 721 000 € 139 716 924 € 131 347 392 €
16
E.1.
Mzdové náklady
115 958 000€ 106 548 914€ 100 281 260€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
33 044 000€ 29 888 590€ 28 002 246€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 719 000€ 3 279 420€ 3 063 887€
20
F.
Dane a poplatky
2 846 000€ 2 454 800€ 2 373 136€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 379 000€ 46 994 283€ 48 820 810€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
49 379 000€ 46 994 283€ 48 820 810€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 572 000€ 701 331€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
137 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 737 000€ 13 154 391€ 11 033 576€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
106 525 000 € 104 550 755 € 84 010 429 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
316 076 000 € 300 019 373 € 272 138 521 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 114 000 € 74 700 € 175 193 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 676 000 € 74 700 € 175 193 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
27 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 411 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 730 000 € 18 509 190 € 19 381 352 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
11 753 000 € 10 470 759 € 11 306 270 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
7 532 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 445 000€ 8 038 431€ 8 075 082€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 616 000 € -18 434 490 € -19 206 159 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
87 909 000 € 86 116 265 € 64 804 270 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
87 909 000 € 86 116 265 € 64 804 270 €