Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.01.2015
31.12.2015
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 387 025 867 € 1 296 173 806 € 1 199 461 887 € 1 114 971 512 € 1 076 344 936 € 1 007 088 639 € 932 466 872 € 819 533 046 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 362 748 420€ 1 276 147 062€ 1 178 481 106€ 1 095 393 614€ 1 056 519 213€ 987 949 754€ 913 255 492€ 802 628 723€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
16 724 336€ 14 579 923€ 15 178 814€ 14 190 593€ 13 695 478€ 12 745 873€ 11 730 081€ 10 354 743€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ -257 626€ 72 363€ 35 247€ -108 512€ -116 177€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 553 111€ 5 704 447€ 5 729 605€ 5 352 059€ 6 238 757€ 6 509 189€ 7 481 299€ 6 549 580€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 282 475 112 € 1 212 163 378 € 1 128 649 399 € 1 056 990 032 € 1 018 466 281 € 954 399 511 € 885 751 337 € 779 889 254 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
967 073 560€ 917 578 575€ 848 465 019€ 795 711 964€ 768 749 854€ 721 969 864€ 671 550 199€ 593 781 226€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 959 963€ 20 658 939€ 20 456 143€ 17 004 860€ 17 426 421€ 17 216 848€ 18 106 774€ 15 977 783€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
88 419 860€ 80 350 950€ 77 244 453€ 92 075 080€ 86 175 381€ 77 851 938€ 78 788 872€ 65 090 373€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
139 716 924 € 131 347 392 € 122 169 141 € 110 031 524 € 103 355 549 € 94 157 212 € 85 402 820 € 73 833 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
106 548 914€ 100 281 260€ 92 894 471€ 84 229 720€ 79 881 173€ 71 795 818€ 65 181 773€ 56 505 203€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 888 590€ 28 002 246€ 26 297 862€ 23 205 000€ 21 049 044€ 19 808 694€ 18 048 618€ 15 467 311€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 279 420€ 3 063 887€ 2 976 808€ 2 596 805€ 2 425 333€ 2 552 700€ 2 172 429€ 1 860 486€
20
F.
Dane a poplatky
2 454 800€ 2 373 136€ 2 361 748€ 2 478 394€ 1 851 797€ 1 400 043€ 1 254 906€ 1 764 307€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
46 994 283€ 48 820 810€ 45 639 296€ 26 711 202€ 28 103 514€ 26 103 436€ 20 251 592€ 18 728 195€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 994 283€ 48 820 810€ 45 639 296€ 26 711 202€ 28 103 514€ 26 103 436€ 20 251 592€ 18 728 195€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
701 331€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 154 391€ 11 033 576€ 12 313 599€ 12 977 009€ 12 803 765€ 15 700 170€ 10 396 174€ 10 714 370€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
104 550 755 € 84 010 429 € 70 812 488 € 57 981 479 € 57 878 654 € 52 689 129 € 46 715 535 € 39 643 792 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
300 019 373 € 272 138 521 € 247 494 305 € 204 792 303 € 197 863 035 € 183 656 977 € 156 539 728 € 138 134 084 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
74 700 € 175 193 € 213 463 € 369 816 € 466 998 € 643 472 € 671 356 € 653 881 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
74 700 € 175 193 € 213 463 € 369 816 € 466 998 € 643 472 € 671 356 € 653 881 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 509 190 € 19 381 352 € 17 939 311 € 9 667 280 € 8 812 766 € 8 004 786 € 7 208 299 € 5 881 625 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 470 759 € 11 306 270 € 11 140 567 € 3 508 099 € 3 496 476 € 3 290 102 € 2 704 820 € 2 614 914 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 038 431€ 8 075 082€ 6 798 744€ 6 159 181€ 5 316 290€ 4 714 684€ 4 503 479€ 3 266 711€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 434 490 € -19 206 159 € -17 725 848 € -9 297 464 € -8 345 768 € -7 361 314 € -6 536 943 € -5 227 744 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
86 116 265 € 64 804 270 € 53 086 640 € 48 684 015 € 49 532 886 € 45 327 815 € 40 178 592 € 34 416 048 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
86 116 265 € 64 804 270 € 53 086 640 € 48 684 015 € 49 532 886 € 45 327 815 € 40 178 592 € 34 416 048 €