Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
178 093 085 € 155 006 435 € 146 279 868 € 142 464 978 € 118 684 919 € 112 550 015 € 91 482 737 € 79 432 922 € 70 988 163 € 64 782 891 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
82 329 449 € 77 977 267 € 69 862 228 € 67 056 010 € 53 528 338 € 48 183 188 € 36 594 123 € 30 246 689 € 23 084 350 € 14 047 660 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
655 551 € 632 317 € 684 490 € 728 105 € 848 365 € 1 226 401 € 46 016 € 60 378 € 81 233 € 105 830 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
131 273€ 9 407€ 14 910€ 14 910€ 14 910€ 6 493€ 102 863€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
287 644€ 250 972€ 162 939€ 71 550€ 56 807€ 55 834€ 46 016€ 60 378€ 74 740€ 2 967€
007
A.I.4
Goodwill
236 634€ 371 638€ 506 641€ 641 645€ 776 648€ 1 170 567€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
300€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 688 022 € 26 401 154 € 26 830 025 € 26 609 779 € 21 463 695 € 20 141 136 € 20 875 269 € 19 956 264 € 13 926 759 € 5 866 660 €
012
A.II.1
Pozemky
3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€
013
A.II.2
Stavby
13 733 031€ 13 995 816€ 14 569 418€ 10 025 313€ 10 433 328€ 10 916 796€ 11 418 867€ 4 311 861€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 132 846€ 6 393 206€ 6 320 467€ 4 558 592€ 3 420 051€ 3 746 904€ 4 025 632€ 3 938 193€ 3 452 943€ 3 612 833€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 976 313€ 2 575 713€ 2 423 726€ 2 294 786€ 2 190 541€ 2 098 522€ 2 051 856€ 2 516 335€ 2 481 554€ 2 251 563€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
142 880€ 41 563€ 137 500€ 5 432 174€ 936 861€ 5 810 961€ 4 613 348€ 2 264€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
324 038€ 15 942€ 920 000€ 1 104 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
53 985 876 € 50 943 796 € 42 347 713 € 39 718 126 € 31 216 278 € 26 815 651 € 15 672 838 € 10 230 047 € 9 076 358 € 8 075 170 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 526 886€ 6 537 020€ 5 517 274€ 5 151 118€ 5 571 469€ 2 591 462€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
15 095 424€ 8 852 500€ 2 500€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
28 531 683€ 32 482 400€ 25 643 003€ 24 819 277€ 16 584 244€ 16 022 450€ 12 175 582€ 10 075 174€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
2 000 000€ 2 000 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
65 918€ 2 746 415€ 22€ 80 665€ 6 345 354€ 5 329 847€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
2 765 965€ 325 461€ 2 334 914€ 9 667 066€ 9 060 565€ 8 201 739€ 3 497 256€ 154 873€ 731 004€ 745 323€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
8 850 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
93 774 670 € 75 061 828 € 74 227 047 € 73 224 745 € 64 549 837 € 63 970 746 € 54 719 953 € 49 019 146 € 47 763 781 € 50 581 444 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
27 307 978 € 14 969 653 € 15 764 402 € 13 674 855 € 13 305 876 € 10 822 719 € 8 318 977 € 8 383 916 € 10 130 712 € 12 336 442 €
035
B.I.1
Materiál
113 283€ 121 480€ 120 390€ 120 924€ 107 734€ 102 750€ 51 223€ 39 692€ 6 424€ 36 152€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
2€ 2€
039
B.I.5
Tovar
27 194 693€ 14 848 171€ 15 644 012€ 13 553 931€ 13 198 142€ 10 719 969€ 8 267 754€ 8 344 224€ 10 124 288€ 12 300 290€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 747 846 € 3 697 103 € 3 624 356 € 2 982 232 € 2 948 383 € 3 281 378 € 3 426 322 € 2 872 759 € 2 789 720 € 3 079 235 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 974 290 € 2 905 555 € 813 736 € 787 101 € 603 852 € 613 881 € 540 204 € 540 046 € 524 374 € 510 984 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 098 000€ 2 048 000€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
876 290€ 857 555€ 813 736€ 787 101€ 603 852€ 613 881€ 540 204€ 540 046€ 524 374€ 510 984€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 008 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 455 845€ 1 630 845€ 1 805 845€ 1 980 845€ 2 155 845€ 2 155 845€ 2 330 845€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
73 556€ 91 548€ 102 620€ 39 286€ 13 686€ 161 652€ 205 273€ 176 868€ 109 501€ 237 406€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
58 375 371 € 53 380 505 € 52 943 465 € 50 470 310 € 47 657 740 € 49 367 403 € 41 894 708 € 37 116 418 € 34 366 288 € 34 603 925 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
54 813 210 € 47 885 249 € 48 867 806 € 42 960 726 € 40 055 893 € 42 228 743 € 38 309 917 € 32 475 922 € 29 083 657 € 27 583 222 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
24 877 954€ 21 624 174€ 22 665 206€ 18 773 154€ 16 902 456€ 18 739 040€ 21 685 560€ 17 879 673€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
29 935 256€ 26 261 075€ 26 202 600€ 24 187 572€ 23 153 437€ 23 489 703€ 16 624 357€ 14 596 249€ 29 083 657€ 27 583 222€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
602 119€ 3 890 072€ 2 362 737€ 7 145 263€ 7 331 135€ 6 708 448€ 3 377 378€ 4 451 017€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
4 490 403€ 6 456 111€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
83 932€ 68 957€ 97 812€ 134 761€ 105 114€ 108 307€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 876 110€ 1 536 227€ 1 615 110€ 229 560€ 270 712€ 325 098€ 99 106€ 189 479€ 792 228€ 564 592€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 343 475 € 3 014 567 € 1 894 824 € 6 097 348 € 637 838 € 499 246 € 1 079 946 € 646 053 € 477 061 € 561 842 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 599€ 15 408€ 6 888€ 80 508€ 45 800€ 181 543€ 144 537€ 393 213€ 157 123€ 113 991€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 334 876€ 2 999 159€ 1 887 936€ 6 016 840€ 592 038€ 317 703€ 935 409€ 252 840€ 319 938€ 447 851€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 988 966 € 1 967 340 € 2 190 593 € 2 184 223 € 606 744 € 396 081 € 168 661 € 167 087 € 140 032 € 153 787 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 634 894€ 1 714 317€ 1 912 484€ 1 785 932€ 434 583€ 223 887€ 15 363€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
333 986€ 234 567€ 268 249€ 398 291€ 172 161€ 172 039€ 168 661€ 167 087€ 140 032€ 138 424€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
20 086€ 18 456€ 9 860€ 155€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
178 093 085 € 155 006 435 € 146 279 868 € 142 464 978 € 118 684 919 € 112 550 015 € 91 482 737 € 79 432 922 € 70 988 163 € 64 782 891 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 654 229 € 12 995 676 € 12 435 442 € 9 730 171 € 9 289 345 € 8 375 968 € 4 702 214 € 2 572 108 € 1 091 519 € 831 798 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 €
082
A.I.1
Základné imanie
49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 711 000€ 7 711 000€ 7 711 000€ 4 711 000€ 4 711 000€ 4 711 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 949€ 9 949€ 9 949€ 9 949€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
280 669 € 140 803 € -98 943 € 42 401 € -16 854 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
280 669€ 140 803€ -98 943€ 42 401€ -16 854€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 084 113 € 4 763 625 € 4 917 009 € 4 535 440 € 3 605 208 € 2 670 011 € 1 212 359 € -968 230 € -1 227 951 € -1 309 853 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 207 555€ 6 887 067€ 6 887 067€ 6 505 498€ 5 575 266€ 4 640 069€ 3 182 417€ 1 701 828€ 1 442 107€ 1 360 205€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 123 442€ -2 123 442€ -1 970 058€ -1 970 058€ -1 970 058€ -1 970 058€ -1 970 058€ -2 670 058€ -2 670 058€ -2 670 058€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
518 687 € 320 488 € -153 384 € 381 570 € 930 231 € 935 197 € 1 430 106 € 1 480 589 € 259 721 € 81 902 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
163 923 518 € 141 397 398 € 133 384 479 € 132 408 737 € 109 150 397 € 103 714 885 € 86 308 676 € 76 414 512 € 69 434 121 € 63 911 438 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 259 288 € 10 806 368 € 11 605 752 € 16 688 390 € 10 046 134 € 3 087 476 € 4 095 378 € 4 857 380 € 4 930 147 € 241 473 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
230 368 € 44 734 € 44 734 € 44 734 € 49 036 € 201 455 € 343 359 € 319 160 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
44 734€ 44 734€ 44 734€ 44 734€ 49 036€ 49 036€ 52 232€ 76 845€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
185 634€ 152 419€ 291 127€ 242 315€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 552 199€ 10 455 340€ 10 409 066€ 15 340 213€ 8 126 950€ 152 392€ 302 132€ 396 815€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
76 845€ 80 532€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
90 944€ 92 147€ 67 197€ 59 442€ 47 197€ 45 693€ 35 053€ 29 549€ 33 652€ 27 744€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
385 777€ 214 147€ 1 084 755€ 1 244 001€ 1 822 951€ 2 687 936€ 3 414 834€ 4 111 856€ 4 819 650€ 133 197€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 950 000€ 12 223 855€ 6 000 000€ 4 100 255€ 7 805 335€ 3 826 835€ 3 408 835€ 73 308€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
97 222 939 € 73 566 407 € 71 918 109 € 71 186 255 € 63 975 803 € 70 881 292 € 59 555 406 € 58 700 114 € 51 906 075 € 46 601 249 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
51 364 594 € 24 793 018 € 23 649 006 € 24 449 418 € 24 394 687 € 22 907 051 € 20 616 915 € 21 849 144 € 18 185 917 € 19 756 840 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
18 620 400€ 5 130 192€ 4 090 111€ 5 716 839€ 5 973 938€ 4 148 736€ 5 687 742€ 2 948 115€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
32 744 194€ 19 662 826€ 19 558 895€ 18 732 579€ 18 420 749€ 18 758 315€ 14 929 173€ 18 901 029€ 18 185 917€ 19 756 840€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
20 671 973€ 5 414 553€ 2 390 018€ 1 494 265€ 1 282 821€ 2 761 990€ 1 217 057€ 2 871 417€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 004 471€ 349 389€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 734 276€ 3 082 724€ 783 239€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
423 432€ 375 828€ 369 424€ 187 194€ 233 730€ 202 766€ 136 500€ 161 437€ 171 060€ 192 620€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
243 340€ 222 231€ 217 995€ 187 363€ 148 775€ 142 779€ 163 601€ 145 374€ 137 153€ 113 833€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 135 130€ 42 516 866€ 44 850 941€ 42 414 876€ 33 697 389€ 42 101 616€ 36 387 994€ 32 486 497€ 30 653 910€ 26 070 378€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
384 470€ 243 911€ 440 725€ 718 863€ 1 135 677€ 1 981 851€ 1 033 339€ 1 186 245€ 1 753 564€ 118 189€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
81 792 € 95 542 € 79 750 € 280 440 € 206 737 € 49 627 € 148 717 € 106 964 € 46 423 € 36 085 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
59 672€ 57 542€ 43 039€ 66 440€ 16 637€ 18 301€ 20 077€ 9 964€ 46 423€ 36 085€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
22 120€ 38 000€ 36 711€ 214 000€ 190 100€ 31 326€ 128 640€ 97 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
51 282 239€ 42 602 966€ 41 703 608€ 40 153 397€ 27 116 388€ 23 867 395€ 19 100 340€ 12 750 054€ 12 051 476€ 16 459 323€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 127 260€ 2 102 260€ 2 077 260€ 2 002 260€ 500 000€ 500 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
515 338 € 613 361 € 459 947 € 326 070 € 245 177 € 459 162 € 471 847 € 446 302 € 462 523 € 39 655 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
513 048€ 610 621€ 308 882€ 151 414€ 44 801€ 233 337€ 219 903€ 168 167€ 150 216€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
121 347€ 147 467€ 173 542€ 199 683€ 225 825€ 251 944€ 278 135€ 8 068€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 290€ 2 740€ 29 718€ 27 189€ 26 834€ 26 142€ 26 119€ 26 191€ 34 172€ 31 587€