Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
255 790 000 € 220 808 000 € 226 161 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
123 656 000 € 131 613 000 € 141 931 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 586 000 € 29 705 000 € 32 673 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
5 907 000€ 5 113 000€ 6 608 000€
005
A.I.2
Software
28 000€ 40 000€ 34 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 000€ 22 000€ 42 000€
007
A.I.4
Goodwill
23 641 000€ 23 641 000€ 23 641 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 866 000€ 2 349 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 000€ 25 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
94 070 000 € 101 908 000 € 109 258 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
52 212 000€ 49 638 000€ 45 375 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 730 000€ 39 957 000€ 37 175 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 082 000€ 2 311 000€ 4 889 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 046 000€ 10 002 000€ 21 819 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
118 067 000 € 87 237 000 € 79 226 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
27 147 000 € 32 500 000 € 16 584 000 €
035
B.I.1
Materiál
10 908 000€ 10 630 000€ 9 656 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 314 000€ 1 175 000€ 1 247 000€
037
B.I.3
Výrobky
565 000€ 566 000€ 454 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
14 360 000€ 20 129 000€ 5 227 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 466 000 € 5 598 000 € 2 149 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 466 000€ 5 598 000€ 2 149 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
87 400 000 € 49 083 000 € 60 493 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
24 198 000 € 27 054 000 € 23 663 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
55 932 000€ 11 339 000€ 25 995 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
262 000€ 1 594 000€ 249 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 008 000€ 9 096 000€ 10 586 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
54 000 € 56 000 € 0 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
54 000€ 56 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 067 000 € 1 958 000 € 5 006 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
63 000€ 346 000€ 343 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 004 000€ 1 612 000€ 4 663 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
255 790 000 € 220 808 000 € 226 161 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
33 497 000 € 26 361 000 € 19 916 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
64 795 000 € 64 795 000 € 64 795 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
64 795 000€ 64 795 000€ 64 795 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 479 000 € 1 479 000 € 1 479 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 479 000€ 1 479 000€ 1 479 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-39 820 000 € -46 358 000 € -43 195 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-39 820 000€ -46 358 000€ -43 195 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 043 000 € 6 445 000 € -3 164 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
222 293 000 € 194 447 000 € 206 246 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
100 272 000 € 100 100 000 € 100 280 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 272 000€ 100 100 000€ 100 280 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
232 000 € 294 000 € 278 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
232 000€ 294 000€ 278 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
98 739 000 € 79 612 000 € 96 461 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
78 506 000 € 53 855 000 € 84 229 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
356 000€ 185 000€ 276 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 132 000€ 4 813 000€ 5 578 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 239 000€ 1 301 000€ 1 835 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 506 000€ 19 458 000€ 4 543 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 050 000 € 14 441 000 € 9 227 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
23 050 000€ 14 441 000€ 9 227 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé