Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
220 808 000 € 226 161 000 € 237 411 000 € 221 702 000 € 216 261 743 € 122 599 441 € 70 624 185 € 81 643 078 € 98 702 297 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
131 613 000 € 141 931 000 € 144 893 000 € 123 204 000 € 60 267 277 € 56 414 632 € 18 617 402 € 20 835 706 € 22 075 148 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 705 000 € 32 673 000 € 35 650 000 € 36 337 000 € 27 329 387 € 154 818 € 255 247 € 336 855 € 200 805 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
5 113 000€ 6 608 000€ 8 039 000€ 7 192 000€
005
A.I.2
Software
40 000€ 34 000€ 77 000€ 92 000€ 104 430€ 126 280€ 204 560€ 244 042€ 75 405€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
22 000€ 42 000€ 61 000€ 73 000€ 87 829€ 4 409€ 46 975€ 92 813€ 115 673€
007
A.I.4
Goodwill
23 641 000€ 23 641 000€ 23 641 000€ 23 641 000€ 27 134 128€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
866 000€ 2 349 000€ 3 832 000€ 5 315 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
25 000€ 0€ 23 000€ 3 000€ 24 129€ 3 712€ 9 727€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
101 908 000 € 109 258 000 € 109 244 000 € 86 867 000 € 32 937 890 € 18 476 527 € 18 362 155 € 20 498 851 € 21 874 343 €
012
A.II.1
Pozemky
2 288 806€ 1 439 835€ 1 439 835€ 1 439 835€ 1 439 835€
013
A.II.2
Stavby
49 638 000€ 45 375 000€ 42 662 000€ 16 065 000€ 12 026 220€ 9 655 237€ 10 777 168€ 12 121 321€ 13 186 132€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 957 000€ 37 175 000€ 33 931 000€ 9 937 000€ 10 666 728€ 4 596 162€ 5 921 866€ 6 695 765€ 6 087 419€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 311 000€ 4 889 000€ 7 284 000€ 4 224 000€ 772 613€ 162 886€ 160 163€ 241 930€ 264 717€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 002 000€ 21 819 000€ 25 367 000€ 56 641 000€ 7 013 444€ 2 525 567€ 63 123€ 864 514€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
170 079€ 96 840€ 31 726€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
37 783 287 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
37 783 287€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
87 237 000 € 79 226 000 € 88 895 000 € 80 118 000 € 139 815 256 € 65 941 707 € 50 687 718 € 54 285 628 € 71 323 329 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
32 500 000 € 16 584 000 € 24 505 000 € 32 454 000 € 5 837 684 € 3 429 443 € 3 022 049 € 2 948 646 € 2 795 495 €
035
B.I.1
Materiál
10 630 000€ 9 656 000€ 10 502 000€ 7 567 000€ 4 400 955€ 2 554 036€ 2 138 585€ 2 174 750€ 2 186 582€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 175 000€ 1 247 000€ 1 111 000€ 792 000€ 697 782€ 528 136€ 644 718€ 663 361€ 510 709€
037
B.I.3
Výrobky
566 000€ 454 000€ 789 000€ 743 000€ 738 947€ 347 271€ 238 746€ 110 535€ 98 204€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
20 129 000€ 5 227 000€ 12 104 000€ 23 352 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 598 000 € 2 149 000 € 2 528 400 € 985 429 € 1 469 505 € 538 071 € 1 248 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 598 000€ 2 149 000€ 2 528 400€ 985 429€ 1 469 505€ 538 071€ 1 248 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 083 000 € 60 493 000 € 64 008 000 € 44 743 000 € 131 374 839 € 61 507 104 € 46 184 276 € 50 762 514 € 63 059 925 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
27 054 000 € 23 663 000 € 30 410 000 € 27 456 000 € 58 548 917 € 13 590 429 € 9 178 640 € 17 768 196 € 18 491 814 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 819 796€ 1 665 484€ 2 686 318€ 3 428 765€ 3 755 549€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
53 729 121€ 11 924 945€ 6 492 322€ 14 339 431€ 14 736 265€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
71 621 236€ 45 787 360€ 8 988 460€ 4 602 308€ 30 655 730€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
11 339 000€ 25 995 000€ 20 626 000€ 27 879 108€ 26 829 744€ 13 900 598€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 594 000€ 249 000€ 578 000€ 1 081 000€ 1 202 796€ 2 107 480€ 137 080€ 1 560 485€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 096 000€ 10 586 000€ 12 394 000€ 16 206 000€ 1 890€ 21 835€ 988€ 1 781€ 11 783€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
56 000 € 0 € 381 000 € 2 921 000 € 74 333 € 19 731 € 11 888 € 36 397 € 4 219 909 €
072
B.V.1.
Peniaze
22 790€ 15 779€ 9 748€ 13 262€ 11 036€
073
B.V.2.
Účty v bankách
56 000€ 51 543€ 3 952€ 2 140€ 23 135€ 4 208 873€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 958 000 € 5 006 000 € 3 623 000 € 18 382 000 € 16 179 210 € 243 102 € 1 319 065 € 6 521 744 € 5 303 820 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
346 000€ 343 000€ 287 000€ 481 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 612 000€ 4 663 000€ 3 336 000€ 17 901 000€ 16 179 210€ 243 102€ 1 319 065€ 6 521 744€ 5 303 820€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
220 808 000 € 226 161 000 € 237 411 000 € 221 702 000 € 216 261 743 € 122 599 441 € 70 624 185 € 81 643 078 € 98 702 297 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
26 361 000 € 19 916 000 € 23 079 000 € 10 052 000 € 14 560 264 € 19 801 306 € 22 874 842 € 21 812 366 € 28 238 609 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
64 795 000 € 64 795 000 € 64 795 000 € 34 795 000 € 14 794 529 € 14 794 529 € 14 794 529 € 14 794 529 € 14 794 529 €
082
A.I.1
Základné imanie
64 795 000€ 64 795 000€ 64 795 000€ 34 795 000€ 14 794 529€ 14 794 529€ 14 794 529€ 14 794 529€ 14 794 529€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 490 280€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 479 000 € 1 479 000 € 1 479 000 € 1 479 000 € 1 479 453 € 1 479 453 € 1 479 453 € 1 479 453 € 1 479 453 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 479 000€ 1 479 000€ 1 479 000€ 1 479 000€ 1 479 453€ 1 479 453€ 1 479 453€ 1 479 453€ 1 479 453€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-46 358 000 € -43 195 000 € -24 876 000 € -385 000 € 527 324 € -74 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
527 324€ -74 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-46 358 000€ -43 195 000€ -24 876 000€ -385 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 445 000 € -3 164 000 € -18 319 000 € -25 837 000 € -2 241 042 € 3 601 324 € 6 600 860 € 5 538 384 € 7 474 347 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
194 447 000 € 206 246 000 € 214 331 000 € 211 650 000 € 191 626 116 € 98 443 415 € 44 501 576 € 50 932 500 € 58 256 299 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
100 100 000 € 100 280 000 € 100 420 000 € 33 000 € 113 066 € 817 € 49 569 € 66 814 € 75 216 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 100 000€ 100 280 000€ 100 404 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
113 066€ 817€ 49 569€ 66 814€ 75 216€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 16 000€ 33 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
294 000 € 278 000 € 221 000 € 179 000 € 230 719 € 165 396 € 36 364 € 36 364 € 36 364 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
294 000€ 278 000€ 221 000€ 179 000€ 230 719€ 165 396€ 36 364€ 36 364€ 36 364€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
79 612 000 € 96 461 000 € 108 356 000 € 207 221 000 € 178 921 543 € 86 900 748 € 32 192 015 € 39 279 015 € 45 708 435 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
53 855 000 € 84 229 000 € 87 215 000 € 95 149 000 € 70 894 409 € 41 517 867 € 28 503 776 € 37 493 755 € 42 896 887 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
671 608€ 671 608€ 2 188 713€ 4 901 209€ 5 509 122€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
70 222 801€ 40 846 259€ 26 315 063€ 32 592 546€ 37 387 765€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
185 000€ 276 000€ 4 533 000€ 82 641 000€ 105 212 145€ 42 753 370€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 813 000€ 5 578 000€ 6 798 000€ 4 412 000€ 1 277 176€ 1 033 270€ 988 893€ 856 873€ 721 768€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
935 792€ 732 512€ 691 731€ 561 665€ 485 316€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 301 000€ 1 835 000€ 3 140 000€ 2 597 000€ 614 487€ 868 968€ 1 989 297€ 359 632€ 1 593 184€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
19 458 000€ 4 543 000€ 6 670 000€ 22 422 000€ -12 466€ -5 239€ 18 318€ 7 090€ 11 280€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 441 000 € 9 227 000 € 5 334 000 € 4 217 000 € 3 639 184 € 3 229 118 € 4 106 588 € 2 307 324 € 5 002 794 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 264 449€ 479 649€ 262 453€ 322 030€ 253 650€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 441 000€ 9 227 000€ 5 334 000€ 4 217 000€ 1 374 735€ 2 749 469€ 3 844 135€ 1 985 294€ 4 749 144€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
8 721 604€ 8 147 336€ 8 117 040€ 9 242 983€ 7 433 490€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 075 363 € 4 354 720 € 3 247 767 € 8 898 212 € 12 207 389 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 075 363€ 4 354 720€ 3 247 767€ 8 898 212€ 12 207 389€