Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
61 771 789 € 71 585 745 € 75 160 103 € 76 603 846 € 67 571 216 € 66 042 700 € 59 203 260 € 70 372 371 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
36 057 519 € 41 582 770 € 44 579 170 € 41 744 366 € 36 813 370 € 32 502 139 € 32 546 531 € 30 231 469 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
20 242 848 € 23 995 626 € 25 506 596 € 22 338 868 € 19 038 615 € 15 206 037 € 15 130 403 € 11 731 035 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
13 434 119€ 20 380 275€ 17 321 871€ 9 239 582€ 7 429 042€ 10 629 388€ 2 798 021€ 4 599 633€
005
A.I.2
Software
63 270€ 76 335€ 105 443€ 52 878€ 45 250€ 77 652€ 44 666€ 22 146€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 745 459€ 3 539 016€ 8 079 282€ 13 046 408€ 11 564 323€ 4 498 997€ 12 287 716€ 7 109 256€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
15 814 671 € 17 587 144 € 19 072 574 € 19 405 498 € 17 774 755 € 17 296 102 € 17 416 128 € 18 500 434 €
012
A.II.1
Pozemky
140 638€ 140 638€ 140 638€ 140 638€ 140 638€ 140 638€ 140 638€ 140 638€
013
A.II.2
Stavby
4 952 824€ 5 501 656€ 6 042 408€ 6 286 195€ 6 344 008€ 6 892 187€ 7 009 034€ 8 083 885€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 613 360€ 11 141 311€ 11 829 876€ 12 502 226€ 6 741 660€ 8 498 638€ 2 928 673€ 4 073 554€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 107 849€ 803 539€ 1 059 652€ 476 439€ 4 548 449€ 1 764 639€ 7 337 783€ 6 202 357€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
18 374 660 € 23 447 394 € 21 910 354 € 23 676 469 € 18 343 915 € 24 005 094 € 20 683 572 € 35 992 685 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 193 390 € 6 573 474 € 7 736 440 € 4 677 694 € 4 081 460 € 2 957 757 € 2 938 818 € 2 880 269 €
035
B.I.1
Materiál
2 413 912€ 3 750 205€ 4 920 972€ 2 650 233€ 1 813 938€ 1 433 311€ 1 680 284€ 1 722 436€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 837 289€ 1 847 635€ 1 878 127€ 1 356 157€ 1 412 406€ 892 645€ 788 570€ 711 566€
037
B.I.3
Výrobky
942 189€ 975 634€ 937 341€ 671 304€ 855 116€ 631 801€ 469 964€ 446 267€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 100 590 € 501 671 € 587 744 € 971 734 € 1 058 998 € 1 089 889 € 1 026 020 € 890 460 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
68 567 € 68 567 € 68 567 € 68 567 € 68 567 € 68 567 € 68 567 € 68 567 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
68 567€ 68 567€ 68 567€ 68 567€ 68 567€ 68 567€ 68 567€ 68 567€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 032 023€ 433 104€ 519 177€ 903 167€ 990 431€ 1 021 322€ 957 453€ 821 893€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 057 773 € 12 851 019 € 13 547 795 € 18 003 400 € 13 172 822 € 17 002 819 € 14 973 123 € 30 470 303 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 810 996 € 12 784 525 € 12 925 346 € 15 560 153 € 12 056 341 € 7 896 690 € 7 283 890 € 8 553 466 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
334 130€ 1 582 877€ 148 570€ 1 200 714€ 767 163€ 121 996€ 200 730€ 109 330€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 476 866€ 11 201 648€ 12 776 776€ 14 359 439€ 11 289 178€ 7 774 694€ 7 083 160€ 8 444 136€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 8 898 362€ 7 521 769€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
21 639 804€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
165 624€ 268 175€ 2 033 792€ 866 129€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
81 153€ 66 494€ 354 274€ 409 455€ 250 352€ 207 767€ 167 464€ 277 033€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
22 907 € 3 521 230 € 38 375 € 23 641 € 30 635 € 2 954 629 € 1 745 611 € 1 751 653 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 935€ 1 607€ 18 398€ 8 798€ 14 310€ 14 650€ 5 198€ 10 411€
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 972€ 3 519 623€ 19 977€ 14 843€ 16 325€ 2 939 979€ 1 740 413€ 1 741 242€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 339 610 € 6 555 581 € 8 670 579 € 11 183 011 € 12 413 931 € 9 535 467 € 5 973 157 € 4 148 217 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 339 610€ 6 555 581€ 8 670 579€ 11 183 011€ 8 659 543€ 8 826 467€ 5 973 157€ 4 148 217€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 754 388€ 709 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
61 771 789 € 71 585 745 € 75 160 103 € 76 603 846 € 67 571 216 € 66 042 700 € 59 203 260 € 70 372 371 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 042 190 € 18 688 502 € 17 716 182 € 17 945 443 € 25 099 490 € 28 134 055 € 25 261 013 € 28 844 878 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
14 603 997 € 14 603 997 € 14 603 997 € 14 603 997 € 14 603 997 € 14 603 997 € 14 603 997 € 14 603 997 €
082
A.I.1
Základné imanie
14 603 997€ 14 603 997€ 14 603 997€ 14 603 997€ 14 603 997€ 14 603 997€ 14 603 997€ 14 603 997€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 460 400 € 1 460 400 € 1 460 400 € 1 460 400 € 1 460 400 € 1 460 400 € 1 460 400 € 1 267 718 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 460 400€ 1 460 400€ 1 460 400€ 1 460 400€ 1 460 400€ 1 460 400€ 1 460 400€ 1 267 718€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
124 105 € 81 785 € 81 047 € 35 093 € 20 585 € 96 616 € -19 519 € -470 815 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
124 105€ 81 785€ 81 047€ 35 093€ 20 585€ 16 047 755€ 15 931 620€ 15 480 324€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -15 951 139€ -15 951 139€ -15 951 139€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 146 312 € 2 542 320 € 1 570 738 € 1 845 953 € 9 014 508 € 11 973 042 € 9 216 135 € 13 443 978 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
40 095 693 € 45 962 029 € 51 629 829 € 53 837 108 € 40 293 069 € 35 949 808 € 31 748 993 € 38 784 396 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
44 242 € 54 775 € 53 213 € 42 563 € 27 585 € 28 793 € 11 796 € 7 449 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
44 242€ 54 775€ 53 213€ 42 563€ 27 585€ 28 793€ 11 796€ 7 449€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
223 257 € 223 257 € 223 257 € 223 257 € 195 073 € 46 000 € 40 000 € 40 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
223 257€ 223 257€ 223 257€ 223 257€ 195 073€ 46 000€ 40 000€ 40 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
33 269 738 € 37 265 171 € 36 695 072 € 41 992 765 € 28 505 795 € 26 957 061 € 23 798 282 € 29 132 364 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
29 111 615 € 30 165 255 € 33 049 873 € 24 404 294 € 25 863 400 € 24 147 024 € 23 292 516 € 26 828 032 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 109 940€ 3 642 215€ 5 091 261€ 6 453 918€ 4 621 519€ 4 249 359€ 5 967 726€ 4 563 086€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
24 001 675€ 26 523 040€ 27 958 612€ 17 950 376€ 21 241 881€ 19 897 665€ 17 324 790€ 22 264 946€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 521 043€ 5 001 541€ 1 912 150€ 15 930 235€ 734 540€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
414 865€ 405 093€ 356 639€ 331 794€ 320 151€ 267 649€ 222 029€ 216 779€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
410 789€ 343 350€ 324 231€ 288 417€ 283 400€ 265 430€ 204 557€ 191 085€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
793 440€ 1 327 674€ 1 047 250€ 1 032 145€ 1 271 795€ 2 272 370€ 74 401€ 1 890 413€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
17 986€ 22 258€ 4 929€ 5 880€ 32 509€ 4 588€ 4 779€ 6 055€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 558 456 € 8 418 826 € 8 688 389 € 5 609 418 € 5 107 322 € 3 067 532 € 3 143 622 € 4 672 046 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
262 956€ 270 322€ 6 074 994€ 2 280 556€ 188 643€ 168 702€ 891 292€ 2 374 016€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 295 500€ 8 148 504€ 2 613 395€ 3 328 862€ 4 918 679€ 2 898 830€ 2 252 330€ 2 298 030€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 884€ 261 302€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 969 898€ 5 969 105€ 6 457 294€ 5 850 422€ 4 754 409€ 4 671 235€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 633 906 € 6 935 214 € 5 814 092 € 4 821 295 € 2 178 657 € 1 958 837 € 2 193 254 € 2 743 097 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 633 906€ 6 935 214€ 5 814 092€ 4 821 295€ 2 178 657€ 1 958 837€ 2 193 254€ 2 743 097€