Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.03.2022
28.02.2023
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
918 932 000 € 905 279 000 € 854 332 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
601 629 000 € 542 609 000 € 485 349 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
172 000 € 259 000 € 351 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
172 000€ 259 000€ 351 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
601 457 000 € 542 350 000 € 484 998 000 €
012
A.II.1
Pozemky
115 533 000€ 110 356 000€ 107 324 000€
013
A.II.2
Stavby
268 728 000€ 265 084 000€ 258 006 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
97 703 000€ 83 631 000€ 72 104 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
51 571 000€ 43 621 000€ 26 590 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 899 000€ 10 162 000€ 17 259 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
42 339 000€ 29 496 000€ 3 715 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
316 017 000 € 361 855 000 € 368 263 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
153 061 000 € 106 949 000 € 86 980 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
153 061 000€ 106 949 000€ 86 980 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
124 912 000 € 231 770 000 € 244 869 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
116 650 000 € 224 239 000 € 237 346 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
109 250 000€ 206 027 000€ 224 615 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
7 400 000€ 18 212 000€ 12 731 000€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 1 392 000€ 3 269 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 262 000€ 6 139 000€ 4 254 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
38 044 000 € 23 136 000 € 36 414 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 010 000€ 5 462 000€ 11 048 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 034 000€ 17 674 000€ 25 366 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 286 000 € 815 000 € 720 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 286 000€ 815 000€ 720 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
918 932 000 € 905 279 000 € 854 332 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
321 425 000 € 312 854 000 € 315 521 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
88 867 000 € 88 867 000 € 88 867 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
88 867 000€ 88 867 000€ 88 867 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
623 000 € 669 000 € 718 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
231 935 000 € 223 318 000 € 225 936 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
231 935 000€ 223 318 000€ 225 936 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
597 507 000 € 592 425 000 € 538 811 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
49 965 000 € 40 983 000 € 24 371 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
364 000€ 163 000€ 119 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
49 601 000€ 40 820 000€ 24 252 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
8 737 000 € 4 757 000 € 4 202 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
8 737 000€ 4 757 000€ 4 202 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
242 940 000€ 206 548 000€ 301 647 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
231 967 000 € 170 909 000 € 170 996 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
188 511 000 € 139 717 000 € 143 750 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
38 716 000€ 12 399 000€ 14 710 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
122 233 000€ 106 900 000€ 106 670 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
27 562 000€ 20 418 000€ 22 370 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 918 000€ 5 239 000€ 4 949 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 361 000€ 4 566 000€ 4 289 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 113 000€ 14 579 000€ 13 252 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
8 397 000€ 1 671 000€ 46 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 667 000€ 5 137 000€ 4 710 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 988 000 € 7 393 000 € 4 664 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
56 910 000€ 161 835 000€ 32 931 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé