Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.01.2016
31.12.2016
28.02.2015
28.02.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 653 540 000 € 1 509 677 000 € 1 374 143 000 € 1 237 984 000 € 1 155 720 000 € 1 048 382 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 652 987 000€ 1 509 167 000€ 1 367 963 000€ 1 233 109 000€ 1 149 428 000€ 1 043 335 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
553 000€ 510 000€ 558 000€ 513 000€ 569 000€ 516 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 622 000€ 4 362 000€ 5 723 000€ 4 531 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 495 197 000 € 1 370 804 000 € 1 252 925 000 € 1 115 686 000 € 1 044 465 000 € 947 997 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 190 904 000€ 1 084 243 000€ 997 172 000€ 892 556 000€ 839 214 000€ 757 989 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 560 000€ 25 167 000€ 21 698 000€ 18 424 000€ 19 911 000€ 17 988 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
120 355 000€ 118 439 000€ 101 641 000€ 90 484 000€ 81 387 000€ 80 463 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
119 899 000 € 109 111 000 € 99 126 000 € 86 471 000 € 76 326 000 € 63 595 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
87 296 000€ 77 770 000€ 70 664 000€ 61 335 000€ 54 568 000€ 46 199 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 695 000€ 27 472 000€ 24 697 000€ 21 770 000€ 19 372 000€ 15 286 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 908 000€ 3 869 000€ 3 765 000€ 3 008 000€ 2 386 000€ 2 110 000€
20
F.
Dane a poplatky
1 408 000€ 1 364 000€ 1 228 000€ 1 144 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 662 000€ 32 167 000€ 29 696 000€ 24 504 000€ 23 238 000€ 22 318 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 115 000€ 1 437 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-298 000€ 240 000€ -130 000€ 239 000€ 86 000€ 67 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 314 000€ 1 644 000€ 3 075 000€ 4 433 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
158 343 000 € 138 873 000 € 121 218 000 € 122 298 000 € 111 255 000 € 100 385 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
314 721 000 € 281 828 000 € 248 010 000 € 232 158 000 € 209 485 000 € 187 411 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 147 000 € 1 606 000 € 2 454 000 € 101 000 € 1 983 000 € 5 116 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 5 000 € 55 000 € 101 000 € 101 000 € 201 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
3 147 000€ 1 601 000€ 2 399 000€ 0€ 63 000€ 4 915 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 819 000€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 108 000 € 14 108 000 € 10 284 000 € 10 344 000 € 2 617 000 € 8 270 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 318 000 € 3 717 000 € 3 390 000 € 3 171 000 € 2 617 000 € 1 655 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
1 542 000€ 2 142 000€ 0€ 2 385 000€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 248 000€ 8 249 000€ 6 894 000€ 4 788 000€ 0€ 6 615 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 961 000 € -12 502 000 € -7 830 000 € -10 243 000 € -634 000 € -3 154 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
147 382 000 € 126 371 000 € 113 388 000 € 112 055 000 € 110 621 000 € 97 231 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
147 382 000 € 126 371 000 € 113 388 000 € 112 055 000 € 110 621 000 € 97 231 000 €