Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.03.2022
28.02.2023
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 892 026 000 € 1 653 540 000 € 1 509 677 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 891 455 000€ 1 652 987 000€ 1 509 167 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
571 000€ 553 000€ 510 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 722 972 000 € 1 495 197 000 € 1 370 804 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 387 793 000€ 1 190 904 000€ 1 084 243 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
32 338 000€ 27 560 000€ 25 167 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
127 370 000€ 120 355 000€ 118 439 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
136 344 000 € 119 899 000 € 109 111 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
96 424 000€ 87 296 000€ 77 770 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
34 326 000€ 28 695 000€ 27 472 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 594 000€ 3 908 000€ 3 869 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 981 000€ 35 662 000€ 32 167 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
220 000€ 1 115 000€ 1 437 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-74 000€ -298 000€ 240 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
169 054 000 € 158 343 000 € 138 873 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
344 525 000 € 314 721 000 € 281 828 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 973 000 € 3 147 000 € 1 606 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 386 000 € 0 € 5 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
11 587 000€ 3 147 000€ 1 601 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 410 000 € 14 108 000 € 14 108 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 068 000 € 3 318 000 € 3 717 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
9 429 000€ 1 542 000€ 2 142 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 913 000€ 9 248 000€ 8 249 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 437 000 € -10 961 000 € -12 502 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
158 617 000 € 147 382 000 € 126 371 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
158 617 000 € 147 382 000 € 126 371 000 €