Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
258 295 000 € 263 837 000 € 245 014 000 € 281 541 000 € 316 604 000 € 365 199 000 € 325 330 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 55 557 000€ 49 097 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
253 058 000€ 260 038 000€ 241 207 000€ 277 159 000€ 310 999 000€ 305 909 000€ 266 908 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
214 000€ 429 000€ 292 000€ 440 000€ -49 000€ 340 000€ 792 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 023 000€ 3 370 000€ 3 515 000€ 3 942 000€ 5 654 000€ 3 393 000€ 8 533 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
248 265 000 € 253 991 000 € 237 062 000 € 308 733 000 € 322 581 000 € 378 424 000 € 345 155 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 40 492 000€ 35 839 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
188 396 000€ 193 902 000€ 184 748 000€ 239 554 000€ 254 159 000€ 266 587 000€ 244 752 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
19 851 000€ 20 377 000€ 14 875 000€ 16 220 000€ 17 300 000€ 17 223 000€ 10 695 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
25 571 000 € 25 270 000 € 21 642 000 € 23 875 000 € 22 111 000 € 22 331 000 € 20 526 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
18 031 000€ 17 274 000€ 15 479 000€ 16 941 000€ 15 717 000€ 15 685 000€ 14 661 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 885 000€ 7 407 000€ 5 694 000€ 6 473 000€ 5 922 000€ 5 456 000€ 4 977 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
655 000€ 589 000€ 469 000€ 461 000€ 472 000€ 1 190 000€ 888 000€
20
F.
Dane a poplatky
156 000€ 134 000€ 137 000€ 157 000€ 141 000€ 172 000€ 156 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 545 000€ 8 000 000€ 8 516 000€ 11 046 000€ 14 087 000€ 12 197 000€ 11 012 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-6 000€ 27 000€ 5 000€ 56 000€ 153 000€ 27 000€ 44 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 752 000€ 6 281 000€ 7 139 000€ 17 825 000€ 14 630 000€ 19 395 000€ 22 131 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 030 000 € 9 846 000 € 7 952 000 € -27 192 000 € -5 977 000 € -13 225 000 € -19 825 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
44 811 000 € 45 759 000 € 41 584 000 € 21 385 000 € 39 540 000 € 37 164 000 € 24 719 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 000 € 54 000 € 71 000 € 0 € 39 000 € 11 000 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
22 000€ 54 000€ 71 000€ 0€ 39 000€ 11 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
112 000 € 47 000 € 76 000 € 32 000 € 59 000 € 48 000 € 106 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
81 000€ 67 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 000€ 47 000€ 76 000€ 32 000€ 59 000€ 48 000€ 39 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-90 000 € 7 000 € -5 000 € -32 000 € -20 000 € -37 000 € -106 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 940 000 € 9 853 000 € 7 947 000 € -27 224 000 € -5 997 000 € -13 262 000 € -19 931 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
858 000 € 166 000 € 114 000 € 3 000 € 1 009 000 € -587 000 € -2 263 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
154 000€ 166 000€ 114 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
704 000€ 0€ 0€ 0€ 1 006 000€ -590 000€ -2 266 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 082 000 € 9 687 000 € 7 833 000 € -27 227 000 € -7 006 000 € -12 675 000 € -17 668 000 €