Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 638 824 € 8 122 714 € 4 823 740 € 3 803 946 € 4 923 502 € 2 935 067 € 3 184 946 € 2 413 716 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
706 023 € 660 649 € 533 582 € 519 388 € 644 871 € 481 189 € 335 500 € 183 623 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 827 € 2 151 € 3 728 € 5 305 € 6 882 € 1 380 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
827€ 2 077€ 3 327€ 4 578€ 5 828€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
74€ 401€ 727€ 1 054€ 1 380€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
691 633 € 644 179 € 532 718 € 513 291 € 637 248 € 475 884 € 325 733 € 182 243 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
13 466€ 14 072€ 14 679€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
677 776€ 627 676€ 517 569€ 506 162€ 636 698€ 442 162€ 320 081€ 123 142€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
391€ 431€ 470€ 510€ 550€ 589€ 629€ 668€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 619€ 5 023€ 58 433€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 000€ 33 133€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
14 390 € 16 470 € 37 € 3 946 € 3 895 € 2 885 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
14 353€ 16 433€ 2 885€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
37€ 37€ 37€ 3 946€ 3 895€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 760 099 € 6 909 995 € 4 093 833 € 3 092 237 € 4 159 923 € 2 314 204 € 2 738 837 € 2 135 524 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
6 530 € 39 467 € 600 € 654 € 633 € 355 € 200 476 € 308 €
032
B.I.1
Materiál
637€ 759€ 600€ 654€ 633€ 355€ 324€ 308€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 773€ 38 708€ 200 152€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
120€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
9 407 € 61 324 € 82 010 € 26 126 € 4 424 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 407€ 61 324€ 82 010€ 26 126€ 4 424€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 068 753 € 6 782 646 € 3 681 863 € 2 351 075 € 1 276 435 € 1 507 902 € 1 802 298 € 1 804 393 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 301 854€ 6 417 171€ 2 619 200€ 1 945 499€ 1 146 461€ 1 324 840€ 1 501 996€ 1 358 946€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
459 286€ 304 189€ 999 071€ 338 318€ 335 162€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
47 509€ 43 985€ 46 873€ 166 989€ 144 492€ 99 645€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
294 774€ 47 451€ 2 149€ 143€ 72 468€ 615€ 145 268€ 219€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12 839€ 13 835€ 13 934€ 23 130€ 10 633€ 15 458€ 10 542€ 10 421€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
675 409 € 26 558 € 329 360 € 714 382 € 2 882 855 € 805 947 € 736 063 € 326 399 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 347€ 4 132€ 4 435€ 554€ 965€ 1 247€ 2 118€ 1 749€
057
B.IV.2
Účty v bankách
673 062€ 22 426€ 324 925€ 713 828€ 2 881 890€ 804 700€ 733 945€ 324 650€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
172 702 € 552 070 € 196 325 € 192 321 € 118 708 € 139 674 € 110 609 € 94 569 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
60 694€ 49 759€ 58 642€ 67 705€ 48 089€ 47 672€ 45 931€ 36 500€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
112 008€ 103 936€ 80 783€ 83 185€ 25 599€ 70 252€ 37 156€ 30 569€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
398 375€ 56 900€ 41 431€ 45 020€ 21 750€ 27 522€ 27 500€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 638 824 € 8 122 714 € 4 823 740 € 3 803 946 € 4 923 502 € 2 935 067 € 3 184 946 € 2 413 716 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 075 253 € 3 413 544 € 1 361 804 € 1 120 823 € 1 142 398 € 1 311 076 € 895 833 € 1 184 240 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-79 530 € -77 450 € -46 374 € -42 465 € -42 517 € -56 063 € -53 178 € -10 856 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-89 688€ -87 608€ -56 532€ -52 623€ -52 675€ -66 221€ -63 336€ -21 014€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 15 527 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
20 000€ 20 000€ 20 000€ 15 527€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 994 € 2 378 € 2 289 € 1 387 € 500 € 909 172 € 605 257 € 583 974 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 994€ 2 378€ 2 289€ 1 387€ 500€ 909 172€ 605 257€ 583 974€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
123 789 € 2 468 616 € 385 889 € 146 374 € 177 776 € 418 128 € 303 915 € 571 283 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 558 758 € 4 709 170 € 3 461 151 € 2 674 246 € 3 760 676 € 1 591 989 € 2 243 815 € 1 229 476 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
107 621 € 367 046 € 149 827 € 124 596 € 93 760 € 106 994 € 72 372 € 63 795 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
97 821€ 115 853€ 140 377€ 115 343€ 85 310€ 99 294€ 72 372€ 63 795€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 800€ 251 193€ 9 450€ 9 253€ 8 450€ 7 700€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
316 459 € 264 623 € 137 661 € 128 344 € 208 944 € 120 043 € 118 260 € 37 203 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
36 120€ 22 733€ 6 492€ 10 207€ 10 643€ 10 434€ 10 214€ 9 243€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
280 339€ 241 890€ 131 169€ 118 137€ 186 658€ 94 972€ 97 897€ 27 960€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
11 643€ 14 637€ 10 149€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 175 035 € 3 395 785 € 3 074 454 € 2 057 520 € 3 377 557 € 1 364 952 € 2 053 183 € 1 082 558 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
299 921€ 1 057 194€ 1 827 830€ 1 114 588€ 2 236 003€ 633 942€ 993 022€ 525 336€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 714€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
661 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
360 000€ 295 800€ 309 000€ 168 000€ 550 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
316 385€ 291 020€ 342 243€ 333 624€ 323 968€ 301 257€ 254 256€ 259 350€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
153 338€ 267 302€ 193 674€ 173 577€ 113 921€ 112 095€ 100 512€ 72 738€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
229 513€ 1 354 484€ 314 096€ 199 703€ 583 463€ 241 253€ 102 682€ 196 830€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
154 878€ 129 985€ 87 611€ 68 028€ 120 202€ 76 405€ 52 711€ 26 590€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
80 415€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
959 643 € 681 716 € 99 209 € 363 786 € 45 920 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
749 165€ 45 920€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
210 478€ 681 716€ 99 209€ 363 786€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
4 813 € 785 € 8 877 € 20 428 € 32 002 € 45 298 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 813€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
785€ 8 877€ 20 428€ 33 292€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
785€ 8 092€ 11 551€ 11 574€ 12 006€