Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 122 714 € 4 823 740 € 3 803 946 € 4 923 502 € 2 935 067 € 3 184 946 € 2 413 716 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
660 649 € 533 582 € 519 388 € 644 871 € 481 189 € 335 500 € 183 623 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 827 € 2 151 € 3 728 € 5 305 € 6 882 € 1 380 €
005
A.I.2
Software
827€ 2 077€ 3 327€ 4 578€ 5 828€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
74€ 401€ 727€ 1 054€ 1 380€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
644 179 € 532 718 € 513 291 € 637 248 € 475 884 € 325 733 € 182 243 €
013
A.II.2
Stavby
14 072€ 14 679€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
627 676€ 517 569€ 506 162€ 636 698€ 442 162€ 320 081€ 123 142€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
431€ 470€ 510€ 550€ 589€ 629€ 668€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 619€ 5 023€ 58 433€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 000€ 33 133€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
16 470 € 37 € 3 946 € 3 895 € 2 885 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
16 433€ 2 885€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
37€ 37€ 3 946€ 3 895€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 909 995 € 4 093 833 € 3 092 237 € 4 159 923 € 2 314 204 € 2 738 837 € 2 135 524 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
39 467 € 600 € 654 € 633 € 355 € 200 476 € 308 €
032
B.I.1
Materiál
759€ 600€ 654€ 633€ 355€ 324€ 308€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
38 708€ 200 152€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
61 324 € 82 010 € 26 126 € 4 424 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
61 324€ 82 010€ 26 126€ 4 424€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 782 646 € 3 681 863 € 2 351 075 € 1 276 435 € 1 507 902 € 1 802 298 € 1 804 393 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 417 171€ 2 619 200€ 1 945 499€ 1 146 461€ 1 324 840€ 1 501 996€ 1 358 946€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
304 189€ 999 071€ 338 318€ 335 162€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
47 509€ 43 985€ 46 873€ 166 989€ 144 492€ 99 645€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
47 451€ 2 149€ 143€ 72 468€ 615€ 145 268€ 219€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 835€ 13 934€ 23 130€ 10 633€ 15 458€ 10 542€ 10 421€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
26 558 € 329 360 € 714 382 € 2 882 855 € 805 947 € 736 063 € 326 399 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 132€ 4 435€ 554€ 965€ 1 247€ 2 118€ 1 749€
057
B.IV.2
Účty v bankách
22 426€ 324 925€ 713 828€ 2 881 890€ 804 700€ 733 945€ 324 650€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
552 070 € 196 325 € 192 321 € 118 708 € 139 674 € 110 609 € 94 569 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
49 759€ 58 642€ 67 705€ 48 089€ 47 672€ 45 931€ 36 500€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
103 936€ 80 783€ 83 185€ 25 599€ 70 252€ 37 156€ 30 569€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
398 375€ 56 900€ 41 431€ 45 020€ 21 750€ 27 522€ 27 500€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 122 714 € 4 823 740 € 3 803 946 € 4 923 502 € 2 935 067 € 3 184 946 € 2 413 716 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 413 544 € 1 361 804 € 1 120 823 € 1 142 398 € 1 311 076 € 895 833 € 1 184 240 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-77 450 € -46 374 € -42 465 € -42 517 € -56 063 € -53 178 € -10 856 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-87 608€ -56 532€ -52 623€ -52 675€ -66 221€ -63 336€ -21 014€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
20 000 € 20 000 € 15 527 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
20 000€ 20 000€ 15 527€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 378 € 2 289 € 1 387 € 500 € 909 172 € 605 257 € 583 974 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 378€ 2 289€ 1 387€ 500€ 909 172€ 605 257€ 583 974€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 468 616 € 385 889 € 146 374 € 177 776 € 418 128 € 303 915 € 571 283 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 709 170 € 3 461 151 € 2 674 246 € 3 760 676 € 1 591 989 € 2 243 815 € 1 229 476 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
367 046 € 149 827 € 124 596 € 93 760 € 106 994 € 72 372 € 63 795 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
115 853€ 140 377€ 115 343€ 85 310€ 99 294€ 72 372€ 63 795€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
251 193€ 9 450€ 9 253€ 8 450€ 7 700€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
264 623 € 137 661 € 128 344 € 208 944 € 120 043 € 118 260 € 37 203 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
22 733€ 6 492€ 10 207€ 10 643€ 10 434€ 10 214€ 9 243€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
241 890€ 131 169€ 118 137€ 186 658€ 94 972€ 97 897€ 27 960€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
11 643€ 14 637€ 10 149€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 395 785 € 3 074 454 € 2 057 520 € 3 377 557 € 1 364 952 € 2 053 183 € 1 082 558 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 057 194€ 1 827 830€ 1 114 588€ 2 236 003€ 633 942€ 993 022€ 525 336€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 714€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
295 800€ 309 000€ 168 000€ 550 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
291 020€ 342 243€ 333 624€ 323 968€ 301 257€ 254 256€ 259 350€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
267 302€ 193 674€ 173 577€ 113 921€ 112 095€ 100 512€ 72 738€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 354 484€ 314 096€ 199 703€ 583 463€ 241 253€ 102 682€ 196 830€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
129 985€ 87 611€ 68 028€ 120 202€ 76 405€ 52 711€ 26 590€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
80 415€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
681 716 € 99 209 € 363 786 € 45 920 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
45 920€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
681 716€ 99 209€ 363 786€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
785 € 8 877 € 20 428 € 32 002 € 45 298 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
785€ 8 877€ 20 428€ 33 292€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
785€ 8 092€ 11 551€ 11 574€ 12 006€