Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Motherson SAS Automotive Systems and Technologies Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
171 104 846 € 134 037 070 € 114 796 754 € 96 986 437 € 124 549 603 € 82 239 299 € 77 454 457 € 67 491 724 € 58 988 631 € 66 798 549 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 633 308 € 12 159 412 € 14 832 033 € 17 339 026 € 19 022 901 € 15 916 985 € 10 088 147 € 8 684 735 € 7 215 556 € 5 839 798 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
12 465 € 70 072 € 189 250 € 31 099 € 45 729 € 27 431 € 12 853 € 27 112 € 49 586 € 70 902 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
12 465€ 20 991€ 25 641€ 31 099€ 45 729€ 27 431€ 12 853€ 27 112€ 49 586€ 70 902€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
49 081€ 163 609€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 620 843 € 12 089 340 € 14 642 783 € 17 307 927 € 18 977 172 € 15 889 554 € 10 075 294 € 8 657 623 € 7 165 970 € 5 768 896 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
51 869€ 70 371€ 89 707€ 109 044€ 128 381€ 117 523€ 138 782€ 164 758€ 26 520€ 36 778€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 844 286€ 11 259 485€ 14 244 283€ 16 784 564€ 17 591 236€ 11 218 148€ 6 106 814€ 8 165 685€ 4 211 360€ 4 989 104€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
724 688€ 759 484€ 286 311€ 391 837€ 1 178 396€ 4 228 812€ 3 718 720€ 311 614€ 2 541 423€ 743 014€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
22 482€ 22 482€ 79 159€ 325 071€ 110 978€ 15 566€ 386 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
156 871 680 € 118 315 078 € 95 925 794 € 74 792 568 € 98 978 368 € 59 425 684 € 63 586 927 € 55 994 890 € 49 466 340 € 59 389 293 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 020 888 € 12 015 189 € 12 240 719 € 14 016 121 € 16 044 293 € 7 839 246 € 6 161 485 € 6 866 708 € 4 883 029 € 5 955 496 €
035
B.I.1
Materiál
16 020 888€ 12 015 189€ 12 240 719€ 14 016 121€ 15 344 107€ 7 263 333€ 6 161 485€ 6 866 708€ 4 883 029€ 5 955 496€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
700 186€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
575 913€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 839 772 € 1 754 650 € 2 621 013 € 2 118 910 € 2 629 518 € 2 296 252 € 1 820 371 € 1 318 106 € 1 015 151 € 863 221 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 839 772€ 1 754 650€ 2 621 013€ 2 118 910€ 2 629 518€ 2 296 252€ 1 820 371€ 1 318 106€ 1 015 151€ 863 221€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
137 440 786 € 103 975 363 € 80 069 344 € 58 448 652 € 66 360 387 € 45 122 353 € 43 545 107 € 35 746 049 € 40 829 737 € 44 791 422 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
61 447 849 € 25 160 029 € 48 638 440 € 57 485 599 € 65 926 939 € 43 195 039 € 43 255 787 € 35 622 583 € 38 251 427 € 44 282 826 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
243 755€ 639 247€ 374€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
61 204 094€ 24 520 782€ 48 638 440€ 57 485 599€ 65 926 565€ 43 195 039€ 43 255 787€ 35 622 583€ 38 251 427€ 44 282 826€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
75 668 390€ 78 110 002€ 29 650 232€ 949 376€ 87 159€ 284 949€ 123 466€ 1 597 915€ 157 158€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
322 525€ 700 874€ 1 642 093€ 1 833 686€ 977 477€ 345 474€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 022€ 4 458€ 138 579€ 13 677€ 433 448€ 6 469€ 4 371€ 2 918€ 5 964€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 570 234 € 569 876 € 994 718 € 208 885 € 13 944 170 € 4 167 833 € 12 059 964 € 12 064 027 € 2 738 423 € 7 779 154 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 273€ 5 905€ 7 330€ 5 003€ 3 647€ 3 531€ 4 983€ 2 009€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 570 234€ 569 876€ 992 445€ 202 980€ 13 936 840€ 4 162 830€ 12 056 317€ 12 060 496€ 2 733 440€ 7 777 145€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 599 858 € 3 562 580 € 4 038 927 € 4 854 843 € 6 548 334 € 6 896 630 € 3 779 383 € 2 812 099 € 2 306 735 € 1 569 458 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 153 822€ 1 272 079€ 3 069 288€ 3 372 103€ 5 279 531€ 5 402 825€ 3 687 464€ 2 365 505€ 2 295 898€ 353 864€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 358 914€ 2 290 501€ 969 598€ 865 562€ 1 258 092€ 1 493 805€ 91 919€ 446 594€ 1 923€ 1 353€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
87 122€ 41€ 617 178€ 10 711€ 8 914€ 1 214 241€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
171 104 846 € 134 037 070 € 114 796 754 € 96 986 437 € 124 549 603 € 82 239 299 € 77 454 457 € 67 491 724 € 58 988 631 € 66 798 549 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 906 059 € 23 611 989 € 13 005 737 € 16 705 504 € 11 833 484 € 6 629 563 € 12 890 128 € 10 722 467 € 8 112 757 € 12 225 962 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 €
082
A.I.1
Základné imanie
730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 427 427€ 7 427 427€ 7 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 379 344 € 4 773 092 € -135 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 379 344€ 4 773 092€ -135€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 294 070 € 10 606 252 € 4 773 227 € 14 472 859 € 9 600 839 € 4 396 918 € 10 657 483 € 8 489 822 € 5 880 112 € 9 993 317 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
148 026 414 € 108 481 777 € 99 540 528 € 78 026 836 € 110 327 927 € 73 596 347 € 62 347 706 € 54 940 463 € 49 034 842 € 52 905 753 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 432 € 21 239 € 34 905 € 20 773 € 4 706 € 398 € 7 048 € 8 739 € 12 187 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 432€ 21 239€ 34 905€ 20 773€ 4 706€ 398€ 7 048€ 8 739€ 12 187€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
671 217 € 81 009 € 50 169 € 48 649 € 1 059 735 € 58 259 € 59 144 € 56 470 € 43 224 € 29 133 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
671 217€ 81 009€ 50 169€ 48 649€ 1 059 735€ 58 259€ 59 144€ 56 470€ 43 224€ 29 133€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
141 187 272 € 105 217 702 € 94 772 367 € 73 032 242 € 103 629 856 € 68 788 220 € 58 613 575 € 52 165 646 € 46 738 928 € 50 817 901 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
124 452 568 € 87 489 284 € 80 815 946 € 62 571 169 € 74 541 650 € 58 826 910 € 47 098 627 € 42 174 386 € 39 578 136 € 42 790 718 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
11 112 229€ 14 948 105€ 4 453 883€ 4 363 611€ 3 599 243€ 1 941€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
113 340 339€ 72 541 179€ 76 362 063€ 58 207 558€ 70 942 407€ 58 824 969€ 47 098 627€ 42 174 386€ 39 578 136€ 42 790 718€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
12 949 300€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
697 018€ 809 653€ 801 335€ 737 595€ 720 909€ 588 116€ 519 880€ 465 264€ 510 612€ 419 286€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
479 837€ 544 370€ 549 220€ 509 720€ 499 809€ 413 747€ 355 352€ 315 716€ 335 300€ 292 641€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 071 269€ 10 867 449€ 11 014 422€ 7 696 440€ 13 384 498€ 7 422 125€ 9 148 934€ 7 640 204€ 5 614 536€ 6 602 683€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 486 580€ 5 506 946€ 1 591 444€ 1 517 318€ 1 533 690€ 1 537 322€ 1 490 782€ 1 570 076€ 700 344€ 712 573€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 160 493 € 3 082 813 € 4 683 087 € 4 925 172 € 5 633 630 € 4 749 470 € 3 667 939 € 2 709 608 € 2 252 690 € 2 046 532 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
76 893€ 263 529€ 343 684€ 153 033€ 209 059€ 215 392€ 141 121€ 100 998€ 98 227€ 70 379€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 083 600€ 2 819 284€ 4 339 403€ 4 772 139€ 5 424 571€ 4 534 078€ 3 526 818€ 2 608 610€ 2 154 463€ 1 976 153€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
79 014€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 172 373 € 1 943 304 € 2 250 489 € 2 254 097 € 2 388 192 € 2 013 389 € 2 216 623 € 1 828 794 € 1 841 032 € 1 666 834 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 842 850€ 1 663 304€ 1 386 387€ 695 854€ 552 703€ 482 470€ 536 346€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
329 523€ 280 000€ 864 102€ 1 558 243€ 1 835 489€ 2 013 389€ 2 216 623€ 1 828 794€ 1 358 562€ 1 130 488€