Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
17 555 492 € 11 392 241 € 11 009 647 € 8 170 073 € 6 932 032 € 5 829 504 € 5 438 455 € 4 049 322 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 024 507 € 8 177 355 € 8 853 316 € 5 548 413 € 4 188 491 € 5 340 728 € 5 161 220 € 3 691 382 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 024 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 024€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
11 020 483 € 8 177 355 € 8 853 316 € 5 548 413 € 4 188 491 € 5 340 728 € 5 161 220 € 3 691 382 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 720 500€ 4 496 642€ 6 386 553€ 3 085 396€ 295 576€ 300 663€ 472 122€ 417 140€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
4 998 346€ 3 379 826€ 2 445 875€ 2 462 879€ 3 892 777€ 5 039 927€ 4 664 098€ 3 274 242€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 300 887€ 300 887€ 888€ 138€ 138€ 138€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
750€ 20 000€ 25 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 530 923 € 3 214 886 € 2 156 331 € 2 621 660 € 2 743 541 € 488 776 € 277 235 € 357 940 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 €
035
B.I.1
Materiál
10€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
222 775 € 197 590 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
222 775€ 197 590€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 596 389 € 2 207 246 € 1 518 076 € 1 938 889 € 1 926 079 € 481 704 € 179 683 € 268 901 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 000 € 61 438 € 606 492 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 000€ 61 438€ 606 492€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 553 110€ 2 148 746€ 1 513 826€ 1 877 451€ 1 319 587€ 481 704€ 70 963€ 70 041€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
108 720€ 198 720€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
279€ 140€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25 000€ 58 500€ 4 250€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 711 749 € 810 050 € 638 255 € 682 771 € 817 462 € 7 072 € 97 552 € 89 039 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 147€ 1 847€ 2 282€ 433€ 854€ 854€ 88 857€ 88 862€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 707 602€ 808 203€ 635 973€ 682 338€ 816 608€ 6 218€ 8 695€ 177€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
62 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
33€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
17 555 492 € 11 392 241 € 11 009 647 € 8 170 073 € 6 932 032 € 5 829 504 € 5 438 455 € 4 049 322 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 468 706 € 11 233 643 € 10 704 196 € 6 861 972 € 5 393 270 € 4 963 200 € 4 116 011 € 2 752 279 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
975 105€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 490 € 2 490 € 2 490 € 2 490 € 2 490 € 2 490 € 2 490 € 2 490 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€ 2 490€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
2 490€ 2 490€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
8 088 176 € 5 944 902 € 6 891 373 € 3 608 704 € 2 253 363 € 3 689 101 € 3 537 230 € 2 182 393 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
8 088 176€ 5 944 902€ 6 891 373€ 3 608 704€ 2 253 363€ 3 689 101€ 3 537 230€ 2 182 393€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 286 251 € 2 810 333 € 3 118 223 € 1 882 688 € 1 246 714 € 832 678 € 542 501 € 365 797 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 286 251€ 2 810 333€ 3 118 223€ 1 882 688€ 1 246 714€ 832 678€ 542 501€ 365 797€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 091 789 € 1 475 918 € 667 215 € 1 343 195 € 1 865 808 € 414 036 € 8 895 € 176 704 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 086 785 € 122 175 € 305 451 € 1 308 101 € 1 538 762 € 866 304 € 1 322 444 € 1 297 043 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 085 744 € 121 575 € 304 731 € 1 307 381 € 1 538 162 € 866 304 € 1 321 994 € 1 296 593 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 024 € 299 299 € 399 299 € 399 299 € 1 514 € 1 593 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 024€ 299 299€ 399 299€ 399 299€ 1 514€ 1 593€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
25 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 077 863€ 25 883€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
750€ 50 432€ 3 947€ 907 602€ 1 123 383€ 839 941€ 1 295 000€ 1 295 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
526€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
364€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 217€ 71 143€ 480€ 480€ 480€ 480€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 485€ 15 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 027 € 600 € 720 € 720 € 600 € 450 € 450 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
450€ 450€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 027€ 600€ 720€ 720€ 600€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 € 36 423 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1€ 36 423€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé