Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
842 695 € 1 242 882 € 843 328 € 1 192 272 € 506 220 € 1 976 854 € 1 447 260 € 2 555 366 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
37 644 € 55 727 € 20 580 € 28 812 € 799 € 3 999 € 7 199 € 20 827 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
37 644 € 55 727 € 20 580 € 28 812 € 799 € 3 999 € 7 199 € 20 827 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 368€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 644€ 55 727€ 20 580€ 28 812€ 799€ 3 999€ 7 199€ 19 459€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
758 728 € 1 038 376 € 674 440 € 943 897 € 376 628 € 1 781 661 € 1 335 739 € 2 388 617 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 205 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
16 205€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 154 € 650 € 11 778 € 13 649 € 1 272 € 3 017 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
7 343 € 9 973 € 9 973 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 343€ 9 973€ 9 973€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 811€ 650€ 1 805€ 3 676€ 1 272€ 3 017€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
287 342 € 101 257 € 187 524 € 122 383 € 10 588 € 258 493 € 618 533 € 141 233 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
62 949 € 68 504 € 168 354 € 122 383 € 3 747 € 227 838 € 266 320 € 141 203 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
62 949€ 68 504€ 168 354€ 122 383€ 3 747€ 227 838€ 266 320€ 141 203€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 393€ 32 753€ 19 170€ 6 289€ 30 649€ 204 825€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
200 000€ 552€ 6€ 147 388€ 30€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
446 027 € 936 469 € 475 138 € 807 865 € 364 768 € 1 520 151 € 717 206 € 2 247 384 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 624€ 6 849€ 4 188€ 4 005€ 1 564€ 4 552€ 847€ 1 314€
073
B.V.2.
Účty v bankách
437 403€ 929 620€ 470 950€ 803 860€ 363 204€ 1 515 599€ 716 359€ 2 246 070€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
46 323 € 148 779 € 148 308 € 219 563 € 128 793 € 191 194 € 104 322 € 145 922 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
78€ 52 936€ 104 679€ 58 154€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
46 323€ 148 779€ 148 230€ 219 563€ 75 857€ 86 515€ 104 322€ 84 599€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 169€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
842 695 € 1 242 882 € 843 328 € 1 192 272 € 506 220 € 1 976 854 € 1 447 260 € 2 555 366 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
567 786 € 248 709 € 377 882 € 450 947 € 281 406 € 289 283 € 766 304 € 499 100 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 963 € 6 963 € 6 963 € 6 963 € 6 963 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 963€ 6 963€ 6 963€ 6 963€ 6 963€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
241 381 € 152 157 € 152 157 € 152 157 € 152 157 € 152 157 € 321 187 € 321 187 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
241 381€ 152 157€ 152 157€ 152 157€ 152 157€ 152 157€ 321 187€ 321 187€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
318 114 € 88 261 € 217 434 € 290 499 € 120 958 € 129 158 € 437 149 € 169 945 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
187 658 € 856 884 € 296 589 € 589 786 € 153 842 € 1 588 105 € 482 007 € 1 718 047 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 960 € 10 542 € 6 259 € 13 154 € 18 442 € 17 105 € 12 826 € 6 771 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 131€ 10 214€ 6 259€ 13 154€ 18 442€ 17 105€ 12 826€ 6 771€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
829€ 328€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
156 849 € 826 029 € 274 506 € 559 657 € 112 394 € 1 550 499 € 452 148 € 1 402 133 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
62 395 € 300 234 € 202 404 € 129 795 € 66 370 € 416 263 € 151 408 € 888 382 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
62 395€ 300 234€ 202 404€ 129 795€ 66 370€ 416 263€ 151 408€ 888 382€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 413€ 314 714€ 26 722€ 222 562€ 11 807€ 980 759€ 251 937€ 64 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 523€ 14 269€ 13 849€ 17 964€ 14 882€ 12 524€ 10 633€ 46 274€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 322€ 77 476€ 18 049€ 60 727€ 13 498€ 16 254€ 11 749€ 13 800€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
61 196€ 119 336€ 13 482€ 126 899€ 5 837€ 124 699€ 26 421€ 379 877€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 710€ 9 600€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
16 849 € 20 313 € 15 824 € 16 975 € 23 006 € 20 501 € 17 033 € 309 143 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 849€ 18 748€ 15 824€ 16 975€ 18 523€ 8 369€ 13 563€ 9 630€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 000€ 1 565€ 4 483€ 12 132€ 3 470€ 299 513€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
87 251 € 137 289 € 168 857 € 151 539 € 70 972 € 99 466 € 198 949 € 338 219 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 430€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
268€ 2 241€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
87 251€ 137 289€ 168 857€ 151 539€ 70 972€ 99 466€ 198 681€ 334 548€