Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 190 129 € 1 413 405 € 1 469 468 € 1 345 192 € 1 121 369 € 1 100 422 € 687 357 € 635 651 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
104 799 € 143 165 € 119 414 € 117 241 € 116 310 € 124 081 € 147 267 € 145 856 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
166 € 166 € 166 € 166 € 166 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
104 633 € 142 999 € 119 248 € 117 075 € 116 144 € 124 081 € 147 267 € 145 856 €
012
A.II.1
Pozemky
5 981€ 64 394€ 75 335€ 86 277€ 97 219€ 108 160€
013
A.II.2
Stavby
115 881€ 109 449€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
98 652€ 78 605€ 43 913€ 30 798€ 18 925€ 15 921€ 31 386€ 36 407€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 085 330 € 1 270 240 € 1 350 054 € 1 227 951 € 1 005 059 € 976 341 € 534 263 € 483 257 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
101 839 € 106 929 € 140 360 € 264 808 € 308 006 € 325 141 € 326 326 € 318 235 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
326 326€ 318 235€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
982 584 € 1 153 372 € 1 201 840 € 961 499 € 242 906 € 321 869 € 175 335 € 159 893 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
601 500€ 763 440€ 813 229€ 898 199€ 178 420€ 309 809€ 172 835€ 159 893€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
381 084€ 389 932€ 388 611€ 63 300€ 64 486€ 12 060€ 2 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
907 € 9 939 € 7 854 € 1 644 € 454 147 € 329 331 € 32 602 € 5 129 €
056
B.IV.1
Peniaze
907€ 9 939€ 7 854€ 1 644€ 454 147€ 329 331€ -1 769€ -405€
057
B.IV.2
Účty v bankách
34 371€ 5 534€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
5 827 € 6 538 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 827€ 6 538€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 190 129 € 1 413 405 € 1 469 468 € 1 345 192 € 1 121 369 € 1 100 422 € 687 357 € 635 651 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-338 165 € -66 404 € 125 778 € 109 999 € 109 017 € 99 975 € 103 017 € 139 409 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-73 041 € 119 139 € 103 360 € 102 341 € 93 336 € 96 378 € 132 771 € 119 751 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
306 019€ 306 019€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-173 248€ -186 268€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-271 763 € -192 182 € 15 779 € 1 019 € 9 042 € -3 042 € -36 393 € 13 019 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 528 294 € 1 479 809 € 1 343 690 € 1 235 193 € 1 012 352 € 1 000 447 € 584 340 € 496 242 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 269 € 3 858 € 4 795 € 6 735 € 4 520 € 2 687 € 4 723 € 4 357 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 269€ 3 858€ 4 795€ 6 735€ 4 520€ 2 687€ 4 723€ 4 357€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
49 727 € 48 737 € 14 021 € 3 764 € 3 321 € 3 173 € 2 721 € 2 563 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 721€ 2 563€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 374 879 € 1 328 795 € 1 226 455 € 1 096 975 € 876 792 € 866 868 € 449 177 € 382 103 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 167 263€ 1 218 457€ 1 185 723€ 1 108 897€ 849 801€ 857 310€ 431 130€ 320 719€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
685€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
202 104€ 107 054€ 45 054€ -18 726€ -18 803€ -5 786€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
18 500€ 30 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 369€ 18 017€ 6 699€ 10 390€ 10 441€ 10 286€ 3 168€ 3 484€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 986€ 5 254€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
-2 857€ -14 733€ -11 021€ -3 586€ 35 353€ 5 058€ 22 479€ 14 747€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-28 086€ 7 214€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
98 419€ 98 419€ 98 419€ 127 719€ 127 719€ 127 719€ 127 719€ 107 219€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé