Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 190 129 € 1 413 405 € 1 469 468 € 1 345 192 € 1 121 369 € 1 100 422 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
104 799 € 143 165 € 119 414 € 117 241 € 116 310 € 124 081 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
166€ 166€ 166€ 166€ 166€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
104 633 € 142 999 € 119 248 € 117 075 € 116 144 € 124 081 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
5 981€ 64 394€ 75 335€ 86 277€ 97 219€ 108 160€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
98 652€ 78 605€ 43 913€ 30 798€ 18 925€ 15 921€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 085 330 € 1 270 240 € 1 350 054 € 1 227 951 € 1 005 059 € 976 341 €
015
B.I.
Zásoby
101 839€ 106 929€ 140 360€ 264 808€ 308 006€ 325 141€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
982 584 € 1 153 372 € 1 201 840 € 961 499 € 242 906 € 321 869 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
601 500€ 763 440€ 813 229€ 898 199€ 178 420€ 309 809€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
381 084€ 389 932€ 388 611€ 63 300€ 64 486€ 12 060€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
907 € 9 939 € 7 854 € 1 644 € 454 147 € 329 331 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
907€ 9 939€ 7 854€ 1 644€ 454 147€ 329 331€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 190 129 € 1 413 405 € 1 469 468 € 1 345 192 € 1 121 369 € 1 100 422 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-338 165 € -66 404 € 125 778 € 109 999 € 109 017 € 99 975 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-73 041€ 119 139€ 103 360€ 102 341€ 93 336€ 96 378€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-271 763 € -192 182 € 15 779 € 1 019 € 9 042 € -3 042 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 528 294 € 1 479 809 € 1 343 690 € 1 235 193 € 1 012 352 € 1 000 447 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
49 727€ 48 737€ 14 021€ 3 764€ 3 321€ 3 173€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 374 879 € 1 328 795 € 1 226 455 € 1 096 975 € 876 792 € 866 868 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 167 263€ 1 218 457€ 1 185 723€ 1 108 897€ 849 801€ 857 310€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 369€ 18 017€ 6 699€ 10 390€ 10 441€ 10 286€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
-2 857€ -14 733€ -11 021€ -3 586€ 35 353€ 5 058€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
202 104€ 107 054€ 45 054€ -18 726€ -18 803€ -5 786€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
5 269€ 3 858€ 4 795€ 6 735€ 4 520€ 2 687€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
98 419€ 98 419€ 98 419€ 127 719€ 127 719€ 127 719€