Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPLAY, spol. s r.o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
58 545 899€ 75 216 682€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
59 070 926 € 75 224 204 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 800€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
58 544 099€ 75 216 682€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
502 381€ 116€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 646€ 7 406€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
55 387 741 € 72 404 019 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
306 510€ 338 261€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 273 216€ 7 705 521€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 766 016 € 2 093 636 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 248 823€ 1 487 162€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
435 976€ 521 785€
19
E.4.
Sociálne náklady
81 217€ 84 689€
20
F.
Dane a poplatky
3 600 399€ 3 873 351€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
137 943€ 214 393€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
137 943€ 214 393€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
325 662€ 1 620€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
14 159€ 73 323€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
41 963 836€ 58 103 914€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 683 185 € 2 820 185 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
50 966 173 € 67 172 900 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 766 € 22 061 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 766 € 21 970 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21 766€ 21 970€
42
XII.
Kurzové zisky
91€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 311 € 8 890 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
93 € 1 957 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
93€ 1 957€
52
O.
Kurzové straty
24€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 194€ 6 933€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
10 455 € 13 171 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 693 640 € 2 833 356 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
815 915 € 672 226 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
633 137€ 686 050€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
182 778€ -13 824€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 877 725 € 2 161 130 €